Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

Data publikacji: 13.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2020

Numer ogłoszenia

1258796

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

TAK
1) Wydłużono termin składania ofert do dnia 18 września 2020 r.
2) Wydłużono termin składania zapytań w sprawie oferty do dnia 15 września 2020 r.
3) Skorygowano wzór umowy - wykreślono termin wykonania zadania (obowiązuje termin określony w Zapytaniu Ofertowym)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33/1a, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Koperta musi być oznaczona pieczątką Wykonawcy.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2020 r. o godz. 15:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Janczewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 573 902 053

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 33,35,37,39 związanych z ociepleniem ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymianą stolarki okiennej klatek schodowych, montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kW oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenia kompleksowych prac termomodernizacyjnych dla budynku mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kard. Wyszyńskiego 33,35,37,39, w wyniku których nastąpi:
- dostosowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego do obowiązujących norm cieplnych,
- minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Przedmiot zamówienia

W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:
1. Ściany fundamentowe:
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
2. Ściany zewnętrzne:
Ściany ocieplone grafitowymi frezowanymi płytami styropianowymi o gr. 17 cm, powierzchnia do docieplenia – ok. 3011 m2
Ściany pokryte mają być tynkiem mineralnym na zaprawie wapienno-cementowej o fakturze "baranek", pomalowane farbą silikonową białą.
Projektowane warstwy wykończeniowe ścian zewnętrznych:
- płyty styropianowe grafitowe z wierzchnią warstwą ze styropianu białego – grubość 17cm,
- pokrycie ścian tynkiem mineralnym białym,
- pomalowanie ścian farbą silikonowa białą ,
- odtworzenie elementów detalu architektonicznego - konstrukcji ryglowej na elewacji poprzez nabicie desek drewnianych o gr. 3 cm na istniejące elementy drewniane.
3. Klatki schodowe 1,2,3,4:
1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, (drzwi aluminiowe brązowe, okna 3- szybowe PCV, białe)
łączna powierzchnia okien do wymiany – ok. 38,89 m2, zastosowanie stolarki PCV, 3 szybowej, łączna powierzchnia drzwi do wymiany – ok. 26,42 m2
Ze względu na zmianę grubości ściany (ocieplenie 17cm), wymienione powinny być wszystkie okapniki przy oknach ocieplanych ścian na nowe - z kształtek ceramicznych w kolorze brązowym - łączna ilość nowych okapników [mb] - 385,15 mb
2) wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED – około 67 szt. punktów świetlnych
3) renowacja ścian, uzupełnienie ewentualnych ubytków tynku i odmalowanie farbami lateksowymi

4. Remont/renowacja balkonów
- odtworzenie balustrad balkonów w formie zbliżonej do oryginalnej,
- naprawa ewentualnych uszkodzeń strukturalnych zbrojenia płyt balkonowych zaprawami
antykorozyjnymi,
- odmalowanie farbą silikonową

5. Docieplenie stropu poddasza wełną mineralną o gr. 25cm.
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,043 [W/(mK)], grubość warstwy – 25 cm, powierzchnia do docieplenia – ok. 600 m2

6. Zdemontowanie rynien i rur spustowych , oczyszczenie, odtłuszczenie, pomalowanie farbą akrylowo-poliwinylową na kolor brązowy (wg RAL 8014), oraz ponowne zamontowanie w miejscach pierwotnych na nowych dłuższych hakach.

7. Podbitki drewniane do renowacji (oczyszczenie, ponowne zaimpregnowanie i pomalowanie) lub do wymiany z desek o gr. 2 cm. Deski zaimpregonowane powinny być specjalnymi preparatami gruntującymi do drewna oraz dopasowane kolorystycznie do reszty elementów drewnianych na elewacji (do muru pruskiego). Suma podbitek przeznaczonych do renowacji lub wymiany - ok. 260 m2
8. montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kW, w skład której wchodzić będą panele fotowoltaiczne mono/polikrystalicznych, inwerter/falownik, okablowanie, system montażowy dachowy, instalacja podłączona do sieci wewnętrznej oświetlenia klatek schodowych, produkcja prądu na potrzeby własne (bez wprowadzania energii do sieci elektroenergetycznej zewnętrznej), zestaw akumulatorów energii (2 szt.) typu żelowego/AGM, wystarczający na potrzeby oświetlenia klatek schodowych.
Podczas realizacji prac budowlanych należy uwzględnić również wymagania określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2018 dot. niszczenia gniazd ptasich.
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w:
1) przedmiarze robót - stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego,
2) dokumentacji projektowej (projekt budowlany)- stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie całości prac w ramach jednego kompleksowego zadania - do dnia 30 grudnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie prac budowlano-montażowych o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, w tym minimum jedna polegająca na dociepleniu nie mniej niż 500 m2 powierzchni.

Potencjał techniczny

Nie określa się warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaga się aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do w/w robót. Wymaga się aby osoba ta zatrudniona była u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie zdolności ekonomicznej wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

W zakresie zdolności finansowej wymaga się aby Wykonawca udokumentował zdolność finansową do realizacji inwestycji poprzez:
- wykazanie średniego przychodu rocznego za ostatnie 2 lata w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub
- w postaci poręczenia/gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

Dodatkowe warunki

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych ). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób określony w dokumencie Zapytanie ofertowe ZO/04/2020.
W ramach zabezpieczenia dobrego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Zamawiający w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: - pieniądzu, lub - gwarancji bankowej lub – gwarancji ubezpieczeniowej , w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Zwolnienie zabezpieczenia w wys. 80% nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym, a 20% po okresie ustania rękojmi i gwarancji.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, takimi np. jak występowanie warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony formularz ofertowy
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia - referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia Kierownika budowy,
4) dokumenty potwierdzające zdolność ekonomiczną- polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
5) dokumenty potwierdzające zdolność finansową (sprawozdania finansowe, poręczenie bankowe/ubezpieczeniowe, inne),
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium - potwierdzenie wykonania przelewu lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Zamówienie dodatkowe zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą :
1. Cena ofertowa – waga 80%
2. Gwarancja wykonania – 20%
1.Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 80 % x 100 pkt
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cmin – cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania

W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty następująco :
Poniżej 5 lat – oferta odrzucona
(minimalny okres gwarancji 5 lat),
Okres gwarancji wykonania < 6 lat – 0 pkt.
Okres gwarancji wykonania ≥ 6 lat – 20 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w momencie wydłużenia okresu gwarancji z 5 lat (60 miesięcy) do minimum 6 lat (72 miesiące).
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów – kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Zamawiający podlega również wykluczeniu ze względu na:
a) niewykonanie zamówienia lub wykonanie zamówienia z nienależytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat,
b) wszczęcie wobec niego postępowania upadłościowego lub ogłoszenie upadłości,
c) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (za wyjątkiem przypadku, kiedy Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na odroczenie, zwolnienie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
d) niewniesienie wymaganego wadium

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GORZOVIA

Adres

kard. Stefana Wyszyńskiego 33/1a

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu

603878002

NIP

5992428636

Tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0017/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 348