Strona główna
Logo unii europejskiej

FAQ

[Szanowni Państwo, zachęcamy również do zapoznania się z plikiem "BK2021 - pytania i odpowiedzi", dotyczącym nowej wersji Bazy Konkurencyjności (BK2021). Załącznik ten znajduje się na dole strony.]

Poniższe pytania dotyczą natomiast dotychczasowej wersji Bazy Konkurencyjności.

  1. Czy podmiot, który nie podpisał jeszcze umowy o dofinansowanie, może zarejestrować się w Bazie konkurencyjności i publikować w niej zapytania ofertowe?

 

*  Do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności uprawnieni są  beneficjenci (tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie), a także wnioskodawcy (tzn. podmioty zaineresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie już od daty ogłoszenia o naborze projektów). Do zarejestrowania się w Bazie koniecznym jest posiadanie numeru projektu (beneficjent) albo numeru naboru (wnioskodawca). W trakcie procesu rejestracji dane dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w systemie SL14-20, a dane wnioskodawcy w oparciu o numer naboru. W konsekwencji rejestracja w Bazie beneficjenta nie będzie możliwa, jeżeli informacji dotyczących projektu nie będzie w systemie SL14-20. Natomiast rejestracja wnioskodawcy w Bazie będzie oparta wyłącznie na numerze naboru w ogłoszonym konkursie.

 

  1. W jakim formacie należy podać numer projektu oraz numer NIP aby zarejestrować się w Bazie konkurencyjności?

 

* Numer projektu należy wpisać w formacie AAAA.00.00.00-00-0000/00-00.

   Numer NIP wpisujemy jako ciąg cyfr 0000000000.

 

  1. Jestem zarejestrowanym użytkownikiem Bazy konkurencyjności i mam uprawnienia do publikacji zapytań w ramach jednego projektu. Czy mogę obsługiwać więcej projektów realizowanych przez mojego pracodawcę?

 

* Tak, użytkownik może dodawać kolejne projekty Beneficjenta do istniejącego już w Bazie Konkurencyjności konta. Dołączenie następnych projektów nie wymaga utworzenia nowego konta. Aby dodać projekt należy wejść w zakładkę "Moje projekty", a następnie kliknąć okno "Dodaj projekt" (znajdującą się po prawej stronie ekranu) i uzupełnić dane projektu.

 

  1. Jestem zarejestrowanym użytkownikiem Bazy konkurencyjności i mam uprawnienia do publikacji zapytań w ramach projektu. Czy ten sam projekt może być obsługiwany przez inną osobę zatrudnioną u mojego pracodawcy?

 

* Tak, jeden projekt może obsługiwać kilku Użytkowników. W tym przypadku konieczne jest dokonanie  procesu rejestracji kolejnego użytkownika.

 

  1. Jestem przedstawicielem partnera w projekcie partnerskim. Jak powinienem postąpić, aby prawidłowo zarejestrować się w Bazie konkurencyjności?

 

* Podczas rejestracji Partnerów uczestniczących w realizacji projektu partnerskiego w pierwszej kolejności należy posłużyć się nr NIP Partnera wiodącego. Dopiero w drugim etapie, po aktywacji otrzymanego linku (z wiadomości przesłanej przez Bazę na adres e-mail Partnera wiodącego, która następnie powinna zostać przez niego przesłana na adres rejestrującego się Użytkownika) następuje wybranie właściwego Partnera (tego, którego Użytkownik będzie reprezentował) z udostępnionej przez Bazę listy rozwijalnej.

 

  1. Termin składania ofert w przypadku opublikowanego przeze mnie zapytania upłynął i wyłoniliśmy wykonawcę zamówienia. Co muszę zrobić aby opublikować informację o wyniku postępowania?

 

* Aby opublikować informację o wyniku postępowania należy wywołać funkcję edycji ogłoszenia o statusie zakończone (okno "Edytuj" poniżej nazwy wybranego ogłoszenia).

  Umożliwia to uzupełnienie sekcji "Informacje o wyniku postępowania", które aktywują się po upływie terminu składania ofert. W polu "Status ogłoszenia" Użytkownik wybiera jedną z dostępnych na liście możliwości.

 

  1. Wyświetlone w sekcji dotyczącej beneficjenta informacje nie są prawidłowe. Co należy zrobić aby zostały poprawione?

 

* Część ogłoszenia zawierająca dane dotyczące beneficjenta jest wypełniana automatycznie danymi zawartymi w aplikacji SL14-20. W Bazie konkurencyjności edycja tych danych nie jest możliwa. Aby nieprawidłowe dane beneficjenta zostały zmienione w Bazie konkurencyjności, należy skontaktować się z opiekunem projektu/ instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie w celu dokonania korekty danych w systemie SL 14-20.

 

  1. Zaistniała konieczność anulowania prowadzonego przez nas postępowania o udzielenie zamówienia. Czy, a jeśli tak - to jak można anulować opublikowane w Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe?

 

* W celu anulowania ogłoszenia, Użytkownik musi w zakładce "Moje ogłoszenia" wybrać opcję edycji ogłoszenia, które ma zostać anulowane. Następnie w pozycji „Status ogłoszenia” należy z dostępnej listy rozwijalnej wybrać opcję „Anulowane” i  opublikować anulowane ogłoszenie (poprzez wybór opcji „Publikuj”.

 

  1. Jestem przedstawicielem beneficjenta (wnioskodawcy) zobowiązanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza 30 tys. euro. Ogłoszenie opublikowaliśmy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czy musimy opublikować je również w Bazie konkurencyjności?

 

* Nie, w przypadku beneficjentów albo wnioskodawców zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z tymi przepisami publikacja zapytania ofertowego w Bazie nie ma miejsca. W takim przypadku, zgodnie z przepisami ustawy, publikacja następuje w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Załączniki