Strona główna
Logo unii europejskiej

Regulamin

Regulamin Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Rozdział I: słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Baza Konkurencyjności: system informatyczny, wykonany w technologii Web
  z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (dalej: Baza, portal), w którym zarejestrowani użytkownicy publikują ogłoszenia
  w celu realizacji zasady konkurencyjności.
 2. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
  to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
  na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1) RODO) .
 3. Internauta: każdy, kto korzysta z zasobów Bazy. Szczególni internauci, tacy jak: operator, wykonawca, oferent, użytkownik, zamawiający - mają szczególne prawa
  i obowiązki. Zakres praw i obowiązków opisany jest w Regulaminie.
 4. Konto: zespół cech identyfikujących użytkownika i operatora w Bazie, z których wynika możliwość dostępu do określonych zasobów Bazy. Konto składa się z: nazwy użytkownika, jego hasła, danych o użytkowniku lub operatorze oraz ich uprawnień.
 5. Ministerstwo: urząd ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
 6. Oferent: podmiot, który może być zainteresowany złożeniem oferty albo złożył ofertę.
 7. Ogłoszenie: informacja o planowanych zakupach, opublikowana w Bazie przez użytkownika, utworzona w oparciu o istniejący formularz i zawierająca wszelkie elementy wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 8. Operator: użytkownik o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie całą Bazą. Ma dostęp do kont użytkowników. Dba o poprawność wyświetlanych informacji, świadczy usługi wsparcia technicznego. Funkcję operatora pełnią wyznaczeni pracownicy Ministerstwa.
 9. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1).
 10. Użytkownik: osoba fizyczna zarejestrowana w Bazie, upoważniona do publikacji ogłoszeń w imieniu zamawiającego, posiadająca dostęp do konta po zalogowaniu.
 11. Wykonawca: oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 12. Zasada konkurencyjności: zasada, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Rozdział II: postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Bazy jest bezpłatny.
 2. Baza stanowi własność Ministerstwa.
 3. Celem Bazy jest stworzenie warunków realizacji zasady konkurencyjności.
 4. Cel Bazy realizowany jest przez umożliwienie użytkownikom publikacji ogłoszeń
  o zamówieniach oraz zapewnienie oferentom dostępu do oferowanych ogłoszeń poprzez powszechnie dostępny (niewymagający autoryzacji) sposób ich odszukiwania i odczytu.
 5. Internauta, który wykorzystuje treści umieszczane w Bazie w celu innym niż wskazany
  w punkcie 3., obowiązany jest przestrzegać polityki Ministerstwa zawartej w dokumencie „Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego”[1], w którym zapisano, że informacje ze stron internetowych oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniane są na poniższych warunkach:
  1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa,
  2. należy podać datę pozyskania informacji,
  3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeżeli miało to miejsce.

Brak zastosowania się do powyższych warunków jest działaniem bezprawnym i może powodować konsekwencje prawne.

 

Rozdział III: korzystanie z Bazy

 1. Korzystanie z Bazy oznacza każdą czynność internauty, która prowadzi do poznania treści zawartych na stronach portalu.
 2. Ministerstwo, poprzez operatora, udostępnia użytkownikom wsparcie techniczne związane z publikacją ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu. Dane kontaktowe dostępne są na stronach Bazy.
 3. Użytkownik, zamieszczając ogłoszenie, zobowiązany jest do formowania treści w sposób dostępny tzn. w taki, który pozwala na odczytanie przez osoby z niepełnosprawnościami tak, aby miały możliwość zapoznania się z pełną zawartością ogłoszenia. Dotyczy
  to przede wszystkim nieumieszczania w Bazie skanów dokumentów lub niedostępnych grafik czy plików multimedialnych, których odczytanie przy wykorzystaniu programów czytających może być niemożliwe.
 4. Treści i materiały umieszczane w ogłoszeniach przez użytkownika powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
 5. Zabronione jest umieszczanie w Bazie:
  1. treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe;
  2. materiałów o charakterze reklamowym oraz linków do tych materiałów;
  3. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów pochwalających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób;
  4. treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (np. wirusy, robaki, trojany);
  5. ogłoszeń nieprawdziwych i rażąco wybrakowanych oraz zawierających istotne błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała);
  6. informacji i materiałów, których ujawnienie może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. spamu, tj. wielokrotnego powtarzania tej samej lub zbliżonej treści.
 6. Zabronione są wszelkie czynności mogące utrudnić działanie Bazy.
 7. W przypadku stwierdzenia czynności mogących utrudnić działanie Bazy, operator wzywa użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy lub blokuje jego konto
  do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Właściciel Bazy usuwa lub uniemożliwienia dostęp do materiałów użytkownika, jeśli ich treść jest bezprawna oraz powiadamia właściwe organy ścigania.
 9. Każdy użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu, w przypisanych mu ogłoszeniach w Bazie, materiałów o bezprawnym charakterze, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie operatora Bazy, wysyłając wiadomość na adres: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl .
 10. Użytkownik, zamieszczając w Bazie jakiekolwiek materiały stanowiące elementy ogłoszenia (np. opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych, opis sposobu przyznawania punktacji), wyraża tym samym zgodę na wgląd w te materiały przez internautów.
 11. Ministerstwo zastrzega prawo dowolnej modyfikacji funkcjonalności, narzędzi oraz sposobu działania Bazy, w tym usunięcie wszelkich zgromadzonych w Bazie danych, zaprzestania działalności oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Bazą. Internautom nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Ministerstwa.

 

 Rozdział IV: konto użytkownika - zamawiającego

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bazy w części portalu wymagającej autoryzacji jest możliwe po utworzeniu i aktywacji konta użytkownika.
 2. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez użytkownika danych, operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, operator może:
  1. wezwać użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub
  2. zablokować konto użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Konto może być zablokowane w odpowiedzi na brak logowania przez 180 dni kalendarzowych. Aby ponownie aktywować konto należy zgłosić się do operatora.
 5. W sytuacji, gdy użytkownik nie będzie już korzystał z konta (np. w związku
  z zakończeniem projektu) obowiązany jest zawiadomić operatora w celu zablokowania konta. Blokowanie konta jest czynnością odwracalną.
 6. Ministerstwo zastrzega prawo do zablokowania konta w przypadku stwierdzenia łamania przez jego właściciela zasad niniejszego Regulaminu.

 

 Rozdział V: dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w Bazie w oparciu o przepisy RODO.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) lub c).
 3. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie. Obecnie jest to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej mający siedzibę pod adresem: Warszawa, ul. Wspólna 2/4.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady konkurencyjności. Wykaz przepisów prawa będących podstawą obowiązku realizacji zasady konkurencyjności znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Maksymalny zakres danych osobowych (z podziałem na kategorie osób), przetwarzanych w Bazie, zamieszczony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 6. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
 7. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 8. Minimalny czas, w jakim dane będą przetwarzane upływa z dniem rozliczenia z Komisją Europejską płatności końcowej salda za okres programowania danej perspektywy finansowej (perspektywa 2014-2020 lub 2021-2028).
 9. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Inspektora Danych Osobowych wobec dalszego przetwarzania jego danych.
 10. Każdy ma prawo do przenoszenia własnych danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego za pośrednictwem Inspektora danych osobowych Ministerstwa - administratora danych.
 12. Dane osobowe, tylko te niezbędne oraz nie w większym zakresie niż wymienione w załączniku nr 2 do regulaminu, umieszczane są w Bazie przez użytkowników. Dane te nie są profilowane przez Ministerstwo.
 13. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść danych.
 14. Osoba wprowadzająca ogłoszenie, w przypadku chęci wypełnienia pól „Osoba
  do kontaktu w sprawie ogłoszenia” oraz „Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę”
  w sekcji „Informacje o ogłoszeniu”,  tzn. danych osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia, o dane inne niż własne, powinna wcześniej poinformować tę osobę, że jej dane ukażą się w ogłoszeniu oraz zapoznać ją z Regulaminem. Konieczność publikowania danych osób w Bazie, którym zamawiający przypisuje określone zadania, wynika z relacji pomiędzy tą osobą a zamawiającym i nie dotyczy relacji pomiędzy zamawiającym a Ministerstwem.
 15. W przypadku, kiedy oferta złożona przez osobę fizyczną, wybrana została jako najkorzystniejsza, niezbędne dane osobowe zamawiający publikuje w treści zapytania ofertowego w oknie „Informacja o wybranym wykonawcy”. Zamawiający powinien poinformować potencjalnych wykonawców o konieczności publikacji danych w formularzu oferty. Niezbędna dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców. Zgoda wykonawcy na publikację tych danych nie jest warunkiem możliwości ich opublikowania, co wynika z treści art. 6 ust. 1 pkt b).
 16. Realizacja zasady konkurencyjności (cel Bazy) nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.

 

Rozdział VI: zasady bezpieczeństwa informatycznego

 1. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści, co potwierdza (przez złożenie oświadczenia na formularzu elektronicznym) podczas rejestracji w Bazie.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do Bazy, obowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. W Bazie używane są hasła skonfigurowane zgodnie z następującymi zasadami bezpieczeństwa:
  1. hasło składa się z minimum 8 znaków;
  2. hasło zawiera wielkie i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne;
  3. hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni;
  4. nowe hasło musi różnić się od 12 haseł ostatnio wykorzystywanych przez użytkownika/operatora.

      4. Czas trwania nieaktywnej sesji w Bazie (czas bezczynności) użytkownika (operatora) wynosi 20 minut.

      5. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy   bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe.

      6. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do konta użytkownik (operator):

 

                   1.nie może przechowywać loginu i hasła do Bazy w miejscach dostępnych dla innych osób;

                   2. nie może ujawniać danych dostępowych do Bazy innym osobom.

     7. Zabronione jest korzystanie z Bazy z użyciem danych dostępowych innego użytkownika (operatora).


 

Rozdział VII: prawa autorskie lub pokrewne

 1. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w Bazie potwierdza, że posiada prawa do: wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie) danych w nim zawartych.
 2. Użytkownik publikujący w Bazie treści, co do których prawa autorskie lub pokrewne przysługują mu jako twórcy, zrzeka się wszelkich roszczeń względem Ministerstwa
  oraz internautów z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści w zakresie określonym w punkcie 1.
 3. Użytkownik udostępniający w Bazie treści, co do których prawa autorskie lub pokrewne przysługują osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie
  od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Bazie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 4. W przypadku umieszczenia w Bazie materiałów mających charakter utworu
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), użytkownik udziela Ministerstwu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z funkcjonalnością Bazy.

 

Rozdział VIII: zakres odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji zamieszczonych w Bazie

 1. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Bazie przez użytkowników.
 2. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez oferentów w odpowiedzi na umieszczone w Bazie ogłoszenie.
 3. Ministerstwo nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności produktów, robót i usług świadczonych przez oferentów.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniami w Bazie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez użytkowników niezgodnie
  z celami Bazy oraz zakresem danych przekazanych w załączniku nr 1 lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Internauta ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniami w Bazie, w szczególności za ponowne wykorzystanie danych dostępnych
  na portalu.
 6. Ministerstwo nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek zobowiązań, na które wskazywać będzie informacja
  o wyniku postępowania uzupełniana przez ogłoszeniodawcę.
 7. Ministerstwo nie odpowiada za zdolność oferentów do zaciągania zobowiązań.
 8. Ministerstwo nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez użytkowników w Bazie.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Bazie odsyłacz.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej,
  do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego
  do innego podmiotu.
 11. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Bazy.
 12. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Bazy, (a także utratę zamieszczonych treści), powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 13. Ministerstwo nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym
  z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Bazie.
 14. Ministerstwo nie odpowiada za:
  1. treść danych zamieszczanych przez użytkowników;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych ze strony internetowej Bazy;
  3. treść i inną zawartość korespondencji pomiędzy oferentem lub internautą
   a użytkownikiem;
  4. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej;
  5. niemożność zalogowania się w Bazie, spowodowana w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania użytkownika.

 

Rozdział IX: zgłaszanie problemów technicznych

 1. Problemy lub uwagi związane z funkcjonowaniem Bazy, mogą być zgłaszane
  telefonicznie lub e-mailowo na adresu poczty elektronicznej. Dane kontaktowe publikowane są na portalu.
 2. Czas udzielenia odpowiedzi za problem zgłoszony drogą elektroniczną wynosi, co do zasady, 2 dni robocze.
 3. Ministerstwo preferuje zgłaszanie problemów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Ministerstwo zastrzega prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli problem wynikać będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Ministerstwo zastrzega prawo do ingerencji w konta użytkowników w celu usunięcia problemów technicznych.

 

Rozdział X: postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Ministerstwo zastrzega prawo zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadnienia.
 2. Zmiana Regulaminu wiąże od daty w nim wskazanej. Użytkownik nie będzie ponownie proszony o akceptację.
 3. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest dla internautów na stronie Bazy.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory rozstrzygają sądy polskie.
 5. Internauta, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Bazy, obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 6. Wszystkie informacje oraz dokumenty publikowane przez właściciela na stronie Bazy są integralną częścią Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Załącznik nr 1

Wykaz przepisów, które zobowiązują do stosowania zasady konkurencyjności przez podmioty korzystające z dofinansowania ze środków publicznych, co powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Bazie jest niezbędne do stworzenia warunków realizacji zasady konkurencyjności. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które nakładają obowiązek publikowania określonych danych osobowych wynika wprost z ustawy o finansach publicznych (ufp) (Dz. U. Dz.U. 2017 r. poz. 2077). Fundusze europejskie są środkami publicznymi – zatem gospodarowanie nimi uregulowane jest w ustawie o finansach publicznych: art. 3 pkt. 2) ufp : finanse publiczne obejmują procesy związane w szczególności z wydatkowaniem środków publicznych. Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 5 ust. 3 pkt 1): do środków publicznych zalicza się środki z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych.
 2. Zasada konkurencyjności łączy obowiązki zamawiającego korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych - z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści przepisu art. 43 ufp: prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
 3. Zasady finansów publicznych określone w ustawie, odnoszące się do wydatkowania środków publicznych w sposób zapewniający uczciwą konkurencję kierowane są w pierwszej mierze do jednostek sektora finansów publicznych, a także do zamawiających niebędących jednostkami sektora finansów publicznych. Na mocy art. 4 ufp: przepisy ustawy stosuje się do innych podmiotów (innych niż jednostki finansów publicznych) w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
 4. Baza Konkurencyjności umożliwia także realizowanie zasady jawności i przejrzystości wyrażoną w ustawie o finansach publicznych: art. 33 ust. 1 (w zw. z art. 4 ufp): gospodarowanie środkami publicznymi jest jawne.
 5. Dodatkowo, w oparciu o treść art. 206 ufp , w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych z funduszy unijnych właściwe są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne wydane są na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460).
 6. W rozdziale 6.5 Wytycznych czytamy, że postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, musi być przeprowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie tych wymogów następuje w drodze zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo zasady konkurencyjności.

 

Załącznik nr 2

Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

 • informacje dotyczące operatorów:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. adres IP
 • informacje dotyczące zamawiających:
 1. imię i nazwisko (firma);
 2. adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. numer fax-u;
 6. NIP (numer identyfikacji podatkowej);
 7. tytuł projektu;
 8. numer projektu;
 9. numer naboru;
 10. źródła finansowania projektu;
 11. adres IP
 • informacje dotyczące użytkowników:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. adres IP

 

 • informacje dotyczące wyznaczonych przez zamawiającego osób do kontaktu z oferentami:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. adres IP

 

 • informacje dotyczące wykonawców:
 1. imię i nazwisko (firma);
 2. adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
 3. cena oferty (honorarium);
 4. adres IP

 

 • informacje dotyczące oferentów:
 1. imię i nazwisko (firma);
 2. adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
 3. wynik oceny oferty wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert;
 4. adres IP

 

 • informacje dotyczące internautów:
 1. adres IP.

 

 

[1]  https://miir.bip.gov.pl/ponowne-wykorzystywanie/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-sektora-publicznego.html