Strona główna
Logo unii europejskiej

Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności

Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2020

Listy  sprawdzające dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

 

Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki