Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie”

Data publikacji: 11.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2020

Numer ogłoszenia

33695

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W części Pytania i wyjaśnienia dodano dokument:
a) (13) pytania (1) i wyjaśnienia Zamawiającego (ZO_01_20_POIiŚ_ZEJ);

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie firmy „ZIELONA ENERGIA JANAS” s.c. Kamila Janas, Karol Janas
m. Brudzew, Brudzew 1, 62-814 Blizanów w dni robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: „ZIELONA ENERGIA JANAS” spółka cywilna Kamila Janas, Karol Janas m. Brudzew, Brudzew 1, 62-814 Blizanów. Oferta musi wpłynąć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy „ZIELONA ENERGIA JANAS” s.c. Kamila Janas, Karol Janas m. Brudzew, Brudzew 1, 62-814 Blizanów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2020 r. o godz. 12.10.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności na piśmie przy zachowaniu formy pisemnej dokumentowej zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do składanej oferty wszystkie wymagane postępowaniem o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia.
6. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować każdą zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć.
7. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Jęcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604128749

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia / umowy jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 327, 334 i 335 w miejscowości Brudzew, gmina Blizanów, która będzie służyć wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kaliski Miejscowość: gmina Bilzanów, miejscowości Brudzew, na działkach nr ewid. 327, 334, 335 w miejscowości Brudzew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe i 0,499 MWt, wytwarzającej energię
elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia / umowy jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 327, 334 i 335 w miejscowości Brudzew, gmina Blizanów, która będzie służyć wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji.
1) Wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania instalacji, która będzie pracowała na minimum dwóch jednostkach kogeneracyjnych:
a) zdolnej do wyprodukowania minimum 2 000 000 Nm3 biogazu / rok o średniej zawartości około 52,3% CH4;
b) zdolnej do przerobu min. 20 000 m3 biomasy w ciągu roku;
c) zdolnej do osiągnięcia efektywności pracy jednostek kogeneracyjnych na poziomie powyżej 93% w skali roku;
d) zdolnej do pracy w temp. fermentacji w przedziale 38-48°C;
e) o urządzeniach charakteryzujących się ogólną konsumpcją energii elektrycznej na poziomie max 10% w stosunku do ilości energii wytworzonej w wyniku procesów wysokosprawnej kogeneracji z biogazu;
f) zdolnej do przetwarzania odpadów z produkcji pomidorów w ilości nie mniej niż 500 Mg/ rok.
2) Minimalne wymagania dla pojedynczej jednostki kogeneracyjnej:
a) gwarantowana przez wykonawcę dyspozycyjność jednostki kogeneracyjnej, liczona średniorocznie w okresie gwarancyjnym począwszy od daty przyjęcia do eksploatacji kompletnego pod względem technicznym i eksploatacyjnym agregatu kogeneracyjnego nie mniejsza niż 8 000 mth./ rok,
b) minimalny okres do remontu kapitalnego 40 000 motogodzin,
c) sprawność elektryczna agregatu: min. 39,0% według rzeczywistych wskazań liczników energii elektrycznej i gazu,
d) sprawność cieplna agregatu: min. 40,0% według rzeczywistych wskazań liczników energii elektrycznej i gazu.
3) W wyniku realizacji Przedmiotu zamówienia, konieczne jest doprowadzenie do uzyskania przez instalację założonej średniej wydajności w fazie rozruchu na poziomie 85% i utrzymanie jej przez minimum 14 kolejnych dni.
4) Instalacja powinna być przystosowana do ścisłej współpracy technologicznej
z istniejącymi obiektami szklarni pod względem:
- zdolności zagospodarowania wytworzonego ciepła do zasilenia obiektów szklarni;
- zdolności zagospodarowania odpadów z produkcji pomidorów w ilości 500-2000 Mg/rok.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa: Dokumentacja Projektowa, tj.:
a) Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne – stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upublicznione wraz z Zapytaniem Ofertowym (SIWZ) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
b) Projekty budowlane, opracowania - stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upublicznione oraz dostępne do pobrania oraz odczytania na nośniku danych pod adresem/linkiem: (LINK / HIPERŁĄCZE):
http://jecka-przetargi.com.pl/pliki/(3)_zalacznik_nr_3_Dokumentacja_Projektowa_ZO_01_20_POIiS_ZEJ.rar

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
31122000-7 Jednostki prądotwórcze
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233140-2 Roboty drogowe
45231300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45312310-3 Ochrona odgromowa
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlania zewnętrznego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 350 (trzysta pięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy („Termin Realizacji”), z takim iż:
a) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia stanu realizacji, o którym mowa w art. 2.3 lit. a Zapytania Ofertowego (SIWZ) w terminie do 260 (dwieście sześćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy, oraz
b) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia stanu realizacji, o którym mowa w art. 2.3 lit. b-d Zapytania Ofertowego (SIWZ) w terminie do 350 (trzysta pięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Termin Realizacji to data do której wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia realizacji umowy. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po:
a) osiągnięcie stanu całkowitego fizycznego ukończenia robót budowlanych, montażowych oraz dostaw tożsamego z zakończeniem wznoszenia obiektów w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Budowy oraz innymi postanowieniami Umowy pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie – z technicznego punktu widzenia – eksploatacji Przedmiotu zamówienia, oraz
b) zakończenie rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez instalację, oraz
c) przekazanie projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej, oraz
d) uzyskanie przez wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz aby wykonawca:
a) wykazał, że w okresie ostatnich 8 (lat) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) minimum 2 (dwa) zadania polegające na:
- wybudowaniu biogazowni rolniczej pracującej na jednej lub więcej jednostce kogenerecyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 250 kW, oraz
- każdy z tych obiektów referencyjnych osiąga efektywność pracy na poziomie powyżej 93% w skali roku, oraz
- przynajmniej, w ramach realizacji 1 (jednego) z tych zadań referencyjnych wykonawca był zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego liniowego tj. sieci ciepłowniczej, łączącej biogazownię z punktem odbioru ciepła o długości nie krótszej niż 100 m.
Zamawiający wymaga aby każde zadnie było wykonane w ramach jednej kompleksowej umowy, a wartość każdej umowy była nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN brutto.

Potencjał techniczny

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz aby wykonawca:
c) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, zapleczem technologicznym w postaci laboratorium biotechnologicznego zdolnego do prowadzenia badań substratów i biogazu. Pozostające w dyspozycji wykonawcy laboratorium biotechnologiczne musi mieć możliwość monitorowania online parametrów procesów technologicznych w budowanej biogazowni oraz wykazać się udokumentowanym nadzorem nad uruchomieniem minimum 2 (dwoma) biogazowni w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz aby wykonawca:
b) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:
i. Kierownika budowy,
- Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:
(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie,
(3) posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu biogazowni rolniczej.
ii. Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi:
(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie,
(3) posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
iii. Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robót musi:
(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
(2) posiadać prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie,
(3) posiadać minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
iv. Kierownika projektu,
- Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi:
wykazać, że w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu biogazowni rolniczej pracującej na jednej lub więcej jednostce kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 250 kW oraz dokonała rozruchu technologicznego wykazanego obiektu referencyjnego będącego biogazownia rolniczą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy / Kierownika robót z funkcją Kierownika projektu.
Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wszystkie osoby funkcyjne, o których mowa powyżej biegle posługiwały się językiem polskim. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku takich osób możliwość zapewnia wystarczającej ilość tłumaczy (minimum jeden na każdą osobę funkcyjną nie znającą języka polskiego), wykazujących znajomość języka technicznego branżowego, w zależności od branży budowlanej w której zakresie będzie tłumaczem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz aby wykonawca wykazał, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony polskich złotych 00/100), oraz
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie co najmniej 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy polskich złotych 00/100).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy polskich złotych 00/100).
2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Polisy - ubezpieczenia robót budowlano montażowych objętych przedmiotową umową na kwotę minimum 100% (sto procent) wartości umowy brutto przez cały okres obowiązywania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% (trzy procent) Wynagrodzenia brutto.

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej:
1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w pkt 2 poniżej, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu, a których realizacja nie była spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy;
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
2) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na robotach zamiennych. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń, na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) i Ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian może być jedynie konieczność prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określone pierwotnie w Umowie,
5) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić:
w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość.
6) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
7) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę, warunków ubiegania się o zamówienie oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu wykonawca składa:
a) wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał dokumentów, o których mowa w art. 6.1.1 lit. a-g Zapytania Ofertowego (SIWZ),
b) wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
- po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów, o których mowa w art. 6.1.2 lit. a-c zapytania Ofertowego (SWIZ);
2. Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 5.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w art. 6.1.2 lit. a-c Zapytania Ofertowego (SIWZ);
3. Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza przedstawienia dokumentów wymienionych w art. 6.1.2 lit. a-c Zapytania Ofertowego (SIWZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza on powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 5.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ);
4. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą:
- Wypełnione Zestawienie kluczowego wyposażenia układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi oraz
- szczegółowe specyfikacje techniczne (karty opisu), oraz
- kartę techniczną producenta dobranego agregatu kogeneracyjnego zawierającą podstawowe dane techniczne urządzenia i cieplny schemat bilansowy,
- harmonogram serwisowy w ujęciu rzeczowo – finansowym;
5. Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1 pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Formularz ofertowy;
7. Szczegółowy podział ceny ofertowej;
8. Zestawienie kluczowego wyposażenia układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi;
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba / osoby upoważniona/e na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
10. Dowód wpłaty wadium;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
A. Cena (C) – znaczenie 55%
B. Doświadczenie Kierownika projektu (DKp) – znaczenie 30%
C. Całkowity koszt serwisu agregatu przez okres 16 000 motogodzin pracy wraz z remontami (Ks) – znaczenie 15%
2. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert:
A. Cena (C) - Oferta z najniższą ceną za Przedmiot zamówienia otrzymuje 55 punktów.
Następne wg wzoru:
(C)=((Cena z najniższej wycenianej oferty)/(Cena oferty ocenianej)) x55
Gdzie; „Cena z najniższej wycenionej oferty” oraz „Cena oferty ocenianej” nie zawiera kosztów serwisu oraz remontu kapitalnego, pozycje IX załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) – szczegółowy podział ceny ofertowej.
B. Doświadczenie Kierownika projektu (DKp) – Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby funkcyjnej proponowanej na stanowisko Kierownika projektu uzyskane przy realizacji inwestycji polegających na wybudowaniu biogazowni rolniczych, pracujących na jednej lub więcej jednostce kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 250 kW, a inwestycje te kończyły się rozruchem technologicznym wykazanych obiektów referencyjnych będących biogazowniami rolniczymi.
Oferta, w której wykonawca zaoferuje osobę funkcyjną, planowaną na stanowisko Kierownika projektu posiadającą największe doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu na obiektach biogazowni rolniczych wybudowanych i zakończonych rozruchem technologicznym otrzyma 30 pkt.
Następne wg wzoru:
(DKp)=((Ilość z oferty ocenianej )/(Ilość z oferty najwyżej ocenionej) ) x30
C. Całkowity koszt serwisu agregatu przez okres 16 000 motogodzin pracy wraz z remontami (Ks) - oferta z najniższą ceną serwisu otrzymuje 15 punktów
Następne wg wzoru:
(Ks)=((Najniższa oferowana cena serwisu )/(Cena serwisu oferty ocenianej)) x15
Wykonawca w cenie usługi serwisowej, trwającej przez okres 16 000 mth pracy agregatu musi uwzględnić wszystkie koszty, w tym koszty pracy serwisantów, koszty dojazdu oraz noclegu grupy serwisowej, materiałów eksploatacyjnych oraz części szybko się zużywających, oleju silnikowego wraz z dolewkami.
3. Sposób porównywania i oceny ofert:
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ).
2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 4.1 Zapytania Ofertowego (SIWZ) w związku z art. 22.1 Procedury.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 4.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) w związku z art. 22.3 Procedury.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

"ZIELONA ENERGIA JANAS" spółka cywilna KAMILA JANAS, KAROL JANAS

Adres

Brudzew 1

62-814 Blizanów

wielkopolskie , kaliski

Numer telefonu

+48 508363098

NIP

9680995540

Numer naboru

POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: „AGRIKOMP POLSKA” sp. z o.o.
Adres wykonawcy: m. Ostrzeszów – Pustkowie nr 34A, 63-500 Ostrzeszów
Data wpłynięcia oferty: 17.08.2020 r. godz. 11:24
Cena oferty: 14 880 034,11 PLN
Liczba wyświetleń: 637