Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZO/AK/11.4.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla łącznie 192 Uczestników Projektu

Data publikacji: 28.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2020

Numer ogłoszenia

1256088

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

04.08.2020 godz. 12:50 - podmiana zapytania ofertowego

zmiana w treści sekcji VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Miejsce i sposób składania ofert

7. Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 06.08.2020 r. (do godziny 23:59 – biurowiec czynny jest 24h/dobę, ofertę można zostawić w portierni) – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 1/ZO/AK/11.4.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla maksymalnie 192 UP:
1) Szkolenia komputerowe realizowane zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP (obejmować muszą 5 obszarów i 21 kompetencji) – minimalny zakres szkolenia stanowi zał. nr 5 do zapytania ofertowego:
 organizowane na dowolnym poziomie zaawansowania (A i/lub B i/lub C) – zgodnym z oczekiwaniami i umiejętnościami uczestników danej grupy szkoleniowej (weryfikowane na etapie rekrutacji poprzez przeprowadzenie testu wiedzy);
 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę;
 80h szkolenia/grupę, łącznie 1280h szkoleń komputerowych w projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla maksymalnie 192 UP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla maksymalnie 192 UP:
1) Szkolenia komputerowe realizowane zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP (obejmować muszą 5 obszarów i 21 kompetencji) – minimalny zakres szkolenia stanowi zał. nr 5 do zapytania ofertowego:
 organizowane na dowolnym poziomie zaawansowania (A i/lub B i/lub C) – zgodnym z oczekiwaniami i umiejętnościami uczestników danej grupy szkoleniowej (weryfikowane na etapie rekrutacji poprzez przeprowadzenie testu wiedzy);
 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę;
 80h szkolenia/grupę, łącznie 1280h szkoleń komputerowych w projekcie.
2) Szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do osób pracujących:
 weekendowym (spotkania w weekendy – sobota, niedziela; średnio 10 spotkań po średnio 8h/spotkanie; średnio 2-3 weekendy w miesiącu);
 wieczorowym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 20 spotkań po średnio 4h);
 dziennym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 14 spotkań po 6h).
3) Każdy Uczestnik szkolenia komputerowego powinien wypełnić 5 testów wewnętrznych w trakcie trwania szkolenia (egzamin wewnętrzny kończący szkolenie oraz wstępny test wiedzy będzie dodatkowym testem i nie wlicza się w wymienione 5 testów).
4) Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym (efektem pozytywnego wyniku z egzaminu będzie zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kompetencji) oraz przygotują UP do egzaminu certyfikującego – zewnętrznego, oceniającego umiejętności w ramach standardu DIGCOMP (egzamin zewnętrzny organizuje Zamawiający).
5) TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca października 2021 r. lub do przeszkolenia wszystkich grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
6) Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie ustalany na bieżąco, po zebraniu się danej grupy szkoleniowej, w konsultacji z Wykonawcą szkoleń.
7) MIEJSCE ZAJĘĆ: różne lokalizacje na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (opisany w części II) – lokalizacje dostępne pod względem komunikacyjnym. Sale z indywidualnym dostępem do komputera, Internetem i innym niezbędnym wyposażeniem zapewnia Zamawiający.
8) UWAGA – Zamawiający nie określa dokładnej lokalizacji szkoleń ani ich rozłożenia ilościowego na podanym obszarze. Zakłada się, że szkolenia odbywały się będą na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego = lokalizacja zależy bowiem od rekrutacji i miejsca zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca października 2021 r. lub do przeszkolenia wszystkich grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie ustalany na bieżąco, po zebraniu się danej grupy szkoleniowej, w konsultacji z Wykonawcą szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
3. Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4);
e. Zakres szkolenia (Załącznik nr 5);
f. Potwierdzenie/a wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG, inne uprawniające do szkoleń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia, sporządzone
w języku polskim na załączonych do oferty formularzach oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za ilość godzin przeprowadzonych szkoleń komputerowych – zrealizowanych przez trenerów wymienionych w ofercie (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego), które zrealizowane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty upublicznienia niniejszego zapytania), a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie.

Łączna liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 800 0
800 – 2000 5
2001 – 4000 10
4001 – 5000 15
Powyżej 5001 20

3. Zaplecze kadrowe (K) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, z uwagi na ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia i potrzebę szybkiej realizacji szkoleń (kursy realizowane w nakładających się terminach), będą dodatkowo punktowani.

Liczba trenerów spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić szkolenia
Mniej niż 4 0
4 5
5 i więcej 10

4. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem V pn. „WYMAGANIA WOBEC OFERENTA” Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność rozpoczęcia realizacji kursów w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację kursu (dotyczy okresu realizacji projektu).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji kursu, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 9-13 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-8 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-5 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności do 2 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na daną część szkoleniową otrzyma sumę punktów według następującego wzoru:
SP = C + D + K + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326704040

NIP

9542556891

Tytuł projektu

Akademia kompetencji - szkolenia językowe i komputerowe

Numer projektu

RPSL.11.04.01-24-02C6/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BSMART Sp. z o.o., 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9, wpłynęła 07.08.2020, cena: 140.800,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 631