Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

1216712

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 Oferty należy składać w terminie do dnia 09.12.2019r do godz. 16:00:00, w wersji elektronicznej na adres inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów, lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Elementy demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mo-stowych i mobilnych

Lista elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - korpus
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - bęben odwijaka
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - przekładnia
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - sterowanie
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - walce prostujące
• Moduł do rozwijania i prostowania taśmy stalowej - gilotyna
• Moduł do perforacji - korpus
• Moduł do perforacji - siłowniki
• Moduł do perforacji - napęd taśmy
• Moduł do perforacji - sterowanie
• Moduł do perforacji – wykrojnik
• Moduł do formowania - korpus
• Moduł do formowania - napęd
• Moduł do formowania - walce profilujące
• Moduł do formowania - walce kalibrujące
• Moduł do formowania - sterowanie
• Moduł do odprężania - korpus
• Moduł do odprężania - napęd
• Moduł do odprężania - walce profilujące
• Moduł do odprężania - sterowanie
• Moduł do cięcia - korpus
• Moduł do cięcia – napęd
• Moduł do cięcia - siłowniki
• Moduł do cięcia – noże do cięcia
• Moduł do cięcia – sterowanie

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku pn. Specyfikacja techniczna zamówienia

Użyte w zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenie towaru itp. należy rozumieć jako wzo-rzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostaw-ca) materiałów, urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie roz-wiązań równoważnych, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Każdy element i kompletny zestaw części mechanicznych musi być wykonany i dostarczony do Zamawiającego w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczenie w realizacji min. 3 (słownie: trzech) podobnych zamówień, z któ-rych każde opiewało na kwotę min. 600.000 zł netto (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniające kryteria i parametry ujęte w zapytaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczoną kadrę inżynierską, niezbędną do wykonania przedmiotu zamówie-nia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie przedmioto-wego zamówienia.

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Integralną częścią składanej oferty powinna być specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zakupu.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamówienia uzupełniające:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania
100 – Waga kryterium


Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

Zaproponowana w ofercie cena netto musi zostać wyrażona w PLN, przy czym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0869/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa wykonawcy:
EAE MAKINA SAN.TIC A.S
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi,
Ziya Gökalp Mh. Eski TurgutÖzal Cd., No: 20
Istambuł, Turcja

Data wpłynięcia oferty:
06.12.2019 r.

Cena oferty:
4 056 620,00 PLN / 943 400,00 EUR
Liczba wyświetleń: 627