Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Data publikacji: 11.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

1211352

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21/10/2019 r., do godz. 15.00
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji .
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019, na wykonanie urządzenia ”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania/ dostarczenia do siedziby firmy przesyłki pocztowej.

1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Mitura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 500 704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie prototypowego układu automatyzującego proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych – 1 szt.”
wg poniższego opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej).
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu automatyzacji procesu kucia na zimno odkuwek noży obrotowych.

Zakres prac oraz rezultaty wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr
6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z materiałów (w tym elementów automatyki) własnych.
• Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimalnej gwarancji na okres 3 miesięcy od daty wskazanej w Protokole odbioru oraz do poprawy w ciągu 2 tygodni ewentualnych błędów wykonania wykrytych w procesie przeprowadzania prób i czynności związanych z procesem badawczym.
• Warunkiem koniecznym odbioru urządzenia jest jego montaż u Zleceniodawcy i przeprowadzenie tzw. „prób ruchowych”, po czym wprowadzenie ewentualnych korekt. Fakt ten winien być odnotowany w Protokole odbioru.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prototypowego układu automatyzującego proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych
w celu dalszych badań nowo opracowywanej technologii kucia

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prototypowego układu automatyzującego proces kucia na zimno odkuwek noży obrotowych – 1 szt.
wg opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej).

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnego urządzenia wg dokumentacji oraz uzgodnień z Zamawiającym nie później niż do 30/11/2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
b) Termin realizacji: 20%

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 6/RPOWL/D1.2 z dn. 10/10/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„HERMAR Rozalia Herda”
ul. Frezerów 14 ; 20-300 Lublin
NIP: 7121703537
Data wpływu: 17.10.2019 r.
Cena łączna: 99 900,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 587