Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa dowozu i odwozu uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia”

Data publikacji: 10.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

Numer ogłoszenia

1194740

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Błędnie zamieszczono załącznik zapytanie ofertowe w dziale pytania i odpowiedzi. Zamieszczono poprawnie w dziale załączniki.
Data zmiany 2019-07-10 godz 14.20.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Gmina Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia lub złożyć na dzienniku podawczym Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem – Oferta „Usługa dowozu i odwozu uczestników projektu do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach" i adnotacją: Nie otwierać przed 18.07.2019 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Hajduk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 2849814

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu i odwozu uczestników projektu (dzieci i młodzieży w wieku 6 lat do 18 lat) z terenu Gminy Drwinia do i z Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach. Pod pojęciem dowóz/ odwóz uczestników projektu rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z wyznaczonego miejsca do PWD w Niedarach i ich odwóz do miejsca wyznaczonego, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczestników projektu autobusem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: bocheński Miejscowość: Niedary – Świniary – Grobla – Ispina - Drwinia- Dziewin- Mikluszowice- Wyżyce- Bieńkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie usługi dowozu i odwozu dla uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” do i z Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu i odwozu uczestników projektu (dzieci i młodzieży w wieku 6 lat do 18 lat) z terenu Gminy Drwinia do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach. Pod pojęciem dowóz/ odwóz uczestników projektu rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z wyznaczonego miejsca do PWD w Niedarach i ich odwóz do miejsca wyznaczonego, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczestników projektu autobusem. Zamawiający na własny koszt zapewnia opiekę podczas przejazdu uczestników projektu.
Długość jednej trasy dla dowozu lub odwozu uczestników projektu wynosi 32 km. Szacunkowa ilość wskazana jest wyłącznie do celów określenia przez Wykonawcę ceny za 1 km i do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przywóz uczniów w godzinach 12:30 – 13:30
Odwóz uczniów w godzinach 18:30 – 19:30
Trasa:
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W NIEDARACH – ŚWINIARY SZKOŁA – GROBLA SZKOŁA – ISPINA PRZEDSZKOLE - DRWINIA SZKOŁA - DZIEWIN SZKOŁA - MIKLUSZOWICE SZKOŁA - WYŻYCE CENTRUM - BIEŃKOWICE CENTRUM - PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W NIEDARACH (długość trasy: 32 km)
Razem maksymalna dzienna długość tras przywozu i odwozu: 64 km
Właściwa szczegółowa trasa odwozu i dowozu uczestników projektu wraz z opieką zostanie wskazana po zawarciu umowy na świadczenie usługi transportowej z wybranym Wykonawcą.

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługę należy wykonać w terminie od 01.08.2019 roku do 30.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
a) jednego w pełni sprawnego technicznie autobusu o liczbie co najmniej 40 miejsc siedzących dla uczestników projektu, oraz posiadania w dyspozycji, jednego autobusu, który będzie pełnił funkcję autobusu zapasowego. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusu świadczącego usługę i autobusu zapasowego muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi dokumentami aktualne przeglądy techniczne. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
d) w przypadku awarii autobusu – podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
2. Nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
3. Nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
3. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr3 ) do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Zamówienia uzupełniające

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 100 %
Razem: 100%
2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:
Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty (wartość brutto) podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym w zakresie danej części. Punkty za kryterium cena oferty oblicza się wg poniższego wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość punktowa = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium cena oferty.
4. Opis sposobu obliczania oferty:
a) Wykonawca określa cenę ryczałtową (wartość brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego.
c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA DRWINIA

Adres

32-700 Drwinia

małopolskie , bocheński

Numer telefonu

122849811

Fax

12 2849873

NIP

6831718453

Tytuł projektu

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0366/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PALMAR Marek Paluch
Świniary 114,32-708 Dziewin
Data wpływu : 11.07.2019 godz. 11.52
Cena oferty brutto: 100 992,00 PLN
Liczba wyświetleń: 465