Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018

Data publikacji: 02.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2018

Numer ogłoszenia

1129039

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 10/08/2017 r., do godz. 16.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie narzędzi”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.
1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Mitura - Wiceprezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 500 704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup prototypowych kompletnych matryc – 4 szt.”
wg poniższego opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej).
Istotne z punktu widzenia realizacji Projektu badawczego jest, iż wykonanie 4 kompletnych prototypowych zespołów narzędzi roboczych – matryc należy traktować jako całość, jako jedno zadanie. W związku z powyższym oferta, w tym określenie kosztu wykonania, musi dotyczyć całości zamówienia, a nie jego poszczególnych elementów.

Zakres zamówienia oraz rezultaty wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z materiałów własnych.
• Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimalnej gwarancji na okres 3 miesięcy od daty wskazanej w Protokole odbioru oraz do poprawy w ciągu 3 tygodni ewentualnych błędów wykonania wykrytych w procesie przeprowadzania prób i czynności związanych z procesem badawczym.
• Warunkiem koniecznym odbioru narzędzi jest ich montaż na maszynie i przeprowadzenie tzw. „prób ruchowych”, po czym wprowadzenie niezbędnych korekt. Fakt ten ma być odnotowany w Protokole odbioru.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zakup prototypowych kompletnych matryc – 4 szt.
Zakupione narzędzia posłużą do przeprowadzenia prób i testów kucia na zimno odkuwek dwustopniowych (w kolejnym zadaniu Projektu).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup prototypowych kompletnych matryc – 4 szt.”
wg poniższego opisu oraz opracowanej dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej).
Istotne z punktu widzenia realizacji Projektu badawczego jest, iż wykonanie 4 kompletnych prototypowych zespołów narzędzi roboczych – matryc należy traktować jako całość, jako jedno zadanie. W związku z powyższym oferta, w tym określenie kosztu wykonania, musi dotyczyć całości zamówienia, a nie jego poszczególnych elementów.

Zakres zamówienia:
Dokumentacja konstrukcyjna oprzyrządowania obejmuje:
- rysunki wykonawcze wkładek matrycowych dolnych i górnych
- rysunki wykonawcze wyrzutników dolnych i górnych
- rysunki wykonawcze oprawy dolnej i górnej
- rysunki złożeniowe zespołów matryc dolnych i górnych
- rysunki złożeniowe kompletnych zespołów narzędziowych
- rysunki ofertowe wkładek matrycowych dolnych i górnych
- rysunki ofertowe wyrzutników dolnych i górnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie 4 zespołów narzędzi wyspecyfikowanych w dokumencie „Wykaz dokumentacji uproszczonej do procedury ofertowania”, załączonym do niniejszego ZO
- z tym, że części „Oprawa dolna” i „Oprawa górna” jako elementy mocujące narzędzia do prasy są wspólne i należy wykonać w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe opracowanie i informacje zawiera dokumentacja techniczna (rysunki konstrukcyjne) – w załączeniu do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Krótka charakterystyka oprzyrządowania - wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018

Kod CPV

42636000-3

Nazwa kodu CPV

Prasy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletu narzędzi wg dokumentacji oraz uzgodnień z Zamawiającym nie później niż do 15/10/2018 r.
Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji zadania powinien być obustronnie podpisany „Protokół odbioru” wykonanych narzędzi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
b) Termin realizacji: 20%

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 4/RPOWL/D1.2 z dn. 02/08/2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„PPUH CNC ŚWIDNIK” Sp. z o.o. ul. Sportowa 11 ; 21-045 Świdnik
NIP: 7122811080 ; KRS: 0000453265
Data wpływu: 08.08.2018 r.
Cena łączna: 115 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 720