Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa laptopów wraz oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Data publikacji: 11.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2020

Numer ogłoszenia

34742

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zmienia treść niniejszego ogłoszenia w następującym zakresie:
1. w sekcji "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" w pkt 2 ppkt 3 otrzymuje następujące brzmienie "3) Część III – Dostawa 37 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami."
2. w sekcji "Opis przedmiotu zamówienia" dalej podsekcji " Przedmiot zamówienia" w pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie "3) Część III – Dostawa 37 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami."
3. w sekcji "Opis przedmiotu zamówienia" dalej podsekcji " Przedmiot zamówienia" pkt 5 otrzymuje brzmienie "5. W załączniku nr 1B do zapytania ofertowego Zamawiający zamieścił wyniki testu PassMark CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 10.08.2020 r., które służą sprawdzeniu, czy procesory w oferowanych przez Wykonawców laptopach osiągają odpowiedni wyniki w teście PassMark CPU Mark wskazany w załączniku nr 1A do zapytania ofertowego."

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego z dnia 11.08.2020 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia - zmiana z dnia 12.08.2020 r zamieszczona w sekcji "Załączniki"

18.08.2020 r.
Zamawiający zmienia treść niniejszego ogłoszenia w następującym zakresie:
1. Sekcja "Warunki zmiany umowy" otrzymuje brzmienie:
"Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu na dostarczenie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu do maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zmiana taka może być wprowadzona tylko i wyłącznie w przypadku gdy Lider Projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (tj. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wyrazi zgodę na wykorzystywanie przez Samorządy środków w ramach projektu w terminie późniejszym niż maksymalnie do 31 sierpnia 2020 roku (jak to ma miejsce obecnie), i zostanie to potwierdzone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
W przypadku wprowadzania wyżej wskazanej zmiany nowy termin na dostarczenie Przedmiotu umowy zostanie obustronnie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcom, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego powyżej."

2. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.08.2020 r. do godziny 9:00. Miejsce i sposób składania ofert pozostaje bez zmian. W sekcji "Miejsce i sposób składania ofert" pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Kancelaria, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno do dnia 20.08.2020 r. do godz. 9:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską)."

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego z dnia 11.08.2020 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia - zmiana z dnia 18.08.2020 r zamieszczona w sekcji "Załączniki"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Kancelaria, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno do dnia 20.08.2020 r. do godz. 9:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).
2. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. Oferta taka nie będzie rozpatrywana.
3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia, z tym, że na każdą z części zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Michalak, Waldemar Kadłubowski, Ewelina Marzec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48243574111

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) oraz torbami.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
1) Część I – Dostawa 88 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami;
2) Część II – Dostawa 45 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami;
3) Część III – Dostawa 37 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: kutnowski Miejscowość: Kutno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) oraz torbami.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany pełnowartościowy oraz nie posiadający żadnych obciążeń prawych na rzecz osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza produktów poleasingowych, odnawianych przez producenta (refurbished) czy innych form odnawiania używanego sprzętu. Sprzęt powinien być dostarczony w opakowaniu producenta. Wszystkie oferowane urządzenia / sprzęt komputerowy muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE.
3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
1) Część I – Dostawa 88 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami;
2) Część II – Dostawa 45 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami;
3) Część III – Dostawa 37 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich 3 części zamówienia stanowią:
1) Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy.
Określone, w powyżej wskazanym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.
5. W załączniku nr 1B do zapytania ofertowego Zamawiający zamieścił wyniki testu PassMark CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 10.08.2020 r., które służą sprawdzeniu, czy procesory w oferowanych przez Wykonawców laptopach osiągają odpowiedni wyniki w teście PassMark CPU Mark wskazany w załączniku nr 1A do zapytania ofertowego.
6. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienia do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu na dostarczenie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu do maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zmiana taka może być wprowadzona tylko i wyłącznie w przypadku gdy Lider Projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (tj. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wyrazi zgodę na wykorzystywanie przez Samorządy środków w ramach projektu w terminie późniejszym niż maksymalnie do 31 sierpnia 2020 roku (jak to ma miejsce obecnie), i zostanie to potwierdzone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
W przypadku wprowadzania wyżej wskazanej zmiany nowy termin na dostarczenie Przedmiotu umowy zostanie obustronnie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcom, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

W Formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest określić w szczególności Cenę brutto oferty oraz wskazać oferowany laptop oraz określić jego parametry techniczne (dalej Specyfikacje techniczne) w zakresie wymaganym w Formularzu ofertowym, w odniesieniu do części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Specyfikacje techniczne laptopów muszą być sporządzone w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne stwierdzenie spełnienia wymogów zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do zapytania ofertowego).

W sytuacji: gdy dla, którejś z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, Wykonawca nie określi Specyfikacji technicznej oferowanych laptopów bądź z wypełnionej Specyfikacji technicznej wynikać będzie, że oferowany laptop nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego lub będzie posiadać parametry gorsze niż określone dla przedmiotu zamówienia w załącznika nr 1A do zapytania ofertowego, oferta Wykonawcy dla danej części Zamówienia zostanie odrzucona, jako oferta której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

b) Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Deklaracji zgodności CE dla oferowanych laptopów, w odniesieniu do części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający dla wszystkich części zamówienia wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - znaczenie 100 %
2. Oferty podlegające ocenie, oceniane będą wg następujących zasad: oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Liczba punktów przyznana ofercie, za kryterium Cena, wyliczona zostanie wg następującego wzoru:
LC = Cmin/Cb*100 pkt
gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena dla danej części zamówienia,
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert, dla danej części zamówienia
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty, dla danej części zamówienia
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki ostatniego działania do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
3. Jako najkorzystniejsza dla danej części zamówienia zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę dla danej części zamówienia, spośród ocenianych ofert, tzn. uzyska największą liczbę punktów za kryterium Cena, dla danej części zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Powiat Kutnowski

Adres

Kościuszki 16

99-300 Kutno

łódzkie , kutnowski

Numer telefonu

+48243574111

NIP

7752588040

Numer naboru

POWR.02.08.00-IP.03-00-002/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Część I – Dostawa 88 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami oferta złożona przez Wykonawcę
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
z Ceną brutto oferty 165 823,68 zł
data wpływu 18.08.2020 r.

2.Część II – Dostawa 45 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami oferta złożona przez Wykonawcę
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
z Ceną brutto oferty 84 796,20 zł
data wpływu 18.08.2020 r.

3. Część III – Dostawa 37 laptopów wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) i torbami oferta złożona przez Wykonawcę
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
z Ceną brutto oferty 69 721,32 zł
data wpływu 18.08.2020 r.
Liczba wyświetleń: 401