Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14 – wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji: 31.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2020

Numer ogłoszenia

34365

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale XIV należy składać w sekretariacie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, w terminie do 17.08.2020 r. do godz. 13.00.

Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach (opakowaniach): zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia:
Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14 – wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.”
Nie otwierać przed dniem 17.08.2020 r. do godz. 13.15

oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamówienia:
Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14 – wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.”

Dodatkowo oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami) powinna być złożona w wersji elektronicznej (pdf.) na płytce CD. Formą nadrzędną zawsze jest wersja papierowa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Kupczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697-211-444

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz budowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2xDN40 o długości 107m oraz przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 o długości 15m do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace budowalne o poniższym zakresie:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14 – wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz budowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2xDN40 o długości 107m oraz przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 o długości 15m do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.
Zakres ujęty w planie sytuacyjnym z sugerowaną trasą sieci.

Kod CPV

45251250-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługi i roboty:
7132000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i ziemne roboty
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Konstrukcje
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45251250-0 Lokalne zakłady grzewcze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i ziemne roboty

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia:
- termin oddania projektu: 20.09.2020 r.
- termin wykonania zadania: 05.10.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przyłączy lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o DN > 40 na kwotę nie mniejszą niż 100 tyś. zł brutto.

Potencjał techniczny

Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- kierownikiem budowy - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy,
- kierownik robót budowlanych - musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno- budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Ww. osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.65 z późn. zm.).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji:
a) na dostarczone urządzenia - minimalnie 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
b) na pozostałe roboty i materiały - maksymalnie 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
1. Wadium wynosi:
a) 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych),
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do:
a) ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia: min. 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenia OC i CAR, które wyczerpują zakresem i wysokością wymagania ubezpieczeniowe wskazane w ww. pkt. 3 ppkt.1 oraz w istotnych postanowieniach umownych, nie konieczny jest wykup dodatkowej polisy.
a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),w całym okresie trwania robót budowlanych,
b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej SIWZ,
c) przedłożenia propozycji szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wytycznymi Zamawiającego, którego uzgodnienie warunkować będzie rozpoczęcie prac budowlano – montażowych.

Warunki zmiany umowy

1.1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż:
a)umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też
b)wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.
1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności :
1)zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte w dalszych punktach Rozdziału XX,
2)zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a)na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych,
c)istotnych zmian umowy,
d)w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
5)wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6)zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień zawartych w umowie uznana będzie za istotną, jeżeli:
-1 zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
-2 nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
-zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
-zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
-zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
-zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione pkt 11.3.4.
1.3. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
1.4. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie. Konieczność dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z:
a)wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
b)zaistnienia siły wyższej,
c)w innych okolicznościach, w których Wykonawca - mimo dołożenia należytej staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie.
1.5. Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede wszystkim:
1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w założeniach projektowych, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych w szczególności:
a)wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego,
b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przekazanej Wykonawcy,
3)następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a)niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w założeniach projektowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
2.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana zmianą technologiczną.
3.Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała - jako zmiana nieistotna - tylko akceptacji Zamawiającego.
4.Inne zmiany:
a)zmiana obowiązującej stawki VAT.
b)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zgodnie z rozdziałem X SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:
NR KRYTERIUM NAZWA KRYTERIUM WAGA
1 CENA BRUTTO 80 %
2 GWARANCJA 20 %

Ceny ofert brutto będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Kx = (Cmin ÷ Cx)x80 pkt
gdzie:
Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Gwarancja będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = (Gwn ÷ Gmax)x20 pkt
gdzie:
G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Gwn – termin zaproponowany przez Wykonawcę,
Gmax – maksymalny termin gwarancji określony przez Zamawiającego (Gmax = 60 miesięcy).

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyższej, łącznej liczbie punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania:
-wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
-wykonawcę, jeżeli lub działającego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo- akcyjnej prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
-wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
-wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z Dz. U. z 2017r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1508 ze zm.),
-wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
-wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
-wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
-wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
-wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
-wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
-należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe łub wnioski o dopuszczenie do postępowania, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-wykonawcę, który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Wykonawcę, który przedłożył ofertę przetargową wraz z dokumentami i załącznikami w języku innym niż język polski.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Adres

Wysocka 57

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

NIP

6220005712

Numer naboru

POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Staroprzygodzka 117
Data wpłynięcia oferty:
14.08.2020 r.
Wartość Oferty:
106.822,49 zł. brutto
Liczba wyświetleń: 438