Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2021

Numer ogłoszenia

31185

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

12.02.2021 r.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.03.2021 r.
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego.

28.01.2021 r.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2021 r.
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w sekcji "Treść ogłoszenia została zmieniona" wcześniejsze zmiany zostają przeniesione do sekcji ogłoszenia: "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" (zmiany od 12.01.2021 r. do 20.10.2020 r.), oraz sekcji ogłoszenia "Cel zamówienia" (zmiany od 15.10.2020 r. do 09.09.2020 r.).

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres wojcik.pksp@gmail.com - do dnia 05.03.2021 r. do godz. 12:00.
2) Oferta musi być złożona w formie elektronicznej przy pomocy poczty e-mail. Ofertę w wersji elektronicznej (e-mail) należy przesłać na adres: wojcik.pksp@gmail.com
3) Zaleca się, aby Wykonawca oznaczył temat wiadomości, w której przesłana będzie oferta w następujący sposób: „Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Miedziana 3A/22, 00-814 Warszawa; oferta na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce.”
4) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.03.2021 r. o godz. 12:15 w formie transmisji na portalu Facebook.com. Transmisja będzie dostępna pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/pozyczkiiporeczenia/live
5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
6) Wykonawca pozostaje związany ofertą 60 dni od dnia składania ofert.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli zawiera rażącą niską cenę tj. w szczególności niższą od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.
9) Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
10) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
c) Wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
11) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z konkursu RPO - 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub nie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji.
12) Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej bazy konkurencyjności. Dodatkowo zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wojcik.pksp@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604285415

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce.

Przeniesiona część treści ogłoszenia z części "Treść ogłoszenia została zmieniona" zmiany od 12.01.2021 r. do 20.10.2020 r.):
12.01.2021 r.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2021 r.
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego.
31.12.2020 r.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.01.2021 r.
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego.
14.12.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.01.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_14.12.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

03.12.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_03.12.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

21.10.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdział VII pkt. 1) i 4) związanych z terminem składania ofert, a także w punkcie 6) poprzez jego wykreślenie oraz pkt. 7) poprzez wydłużenie terminu związania ofertą do 60 dni. Naniesione zmiany zapytania zostały przedstawione w pliku pn. "Zmiana zapytania_21.10.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający w związku z wydłużeniem terminu związana ofertą zastępuje załącznik „Załącznik nr 1 Formularz ofertowy” nowym załącznikiem pn. „Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_po zmianach”
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

20.10.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.10.2020, godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2020 o godz. 12.15. Forma składania ofert została zmieniona na elektroniczną- oferty należy przesyłać na adres e-mail:wojcik.pksp@gmail.com. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) - 5) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w instalacji pomp ciepła. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie " Wiedza i doświadczenie" w pkt. a).
3. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. od 1) do 5) zapytania oraz w rozdziale IX ustęp 1) pkt a) Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty, zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_19.10.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający załącza odpowiedzi do zapytania. Plik o nazwie „Pytania i odpowiedzi_19.10.2020” znajduje się w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Wisełka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce.


Przeniesiona część treści ogłoszenia z części "Treść ogłoszenia została zmieniona" (zmiany od 15.10.2020 r. do 09.09.2020 r.).
15.10.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2020. Miejsce oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_15.10.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający załącza odpowiedzi do zapytania. Plik znajduje się w sekcji „Pytania i odpowiedzi”
4. W sekcji „Pytania i odpowiedzi” załączono plik z dokumentacją techniczną związaną z zapytaniem.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

09.09.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.10.2020. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania ofertowego - wrzesień 2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie układu kaskadowego pomp ciepła z możliwością chłodzenia aktywnego oraz pasywnego z wykorzystaniem pionowych wymienników gruntowych. Kaskada pomp ciepła składa się z dwóch układów:
a) gruntowe pompy ciepła glikol/woda o łącznej mocy 651 kW przy parametrach 0/55 według EN 14511
b) powietrzne pompy ciepła powietrze/woda o łącznej mocy 152 kW przy parametrach A-15/65 według EN 14511
2) budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków o mocy nie mniejszej niż 49,5 kWp każda wraz z przyłączeniem do sieci.
2. Inwestycja zostanie zrealizowana w Centrum konferencyjno-szkoleniowym z hotelem przy ulicy Warnowskiej, na działkach nr 198/71 i 318/15 obręb 0001 Wisełka.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem pomp ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną (w tym przyłączenia do sieci).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do zapytania:
1) Opis techniczny systemu pomp ciepła (nazwa pliku „Opis – System pomp ciepła”)
2) Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej (nazwa pliku „Opis – Instalacja PV”)
3) Plan zagospodarowania terenu z naniesionymi obszarami odwiertów (nazwa katalogu „Plan zagospodarowania terenu”)
4) Opis techniczny z projektu budowlanego instalacji sanitarnych z zaznaczonymi podrozdziałami, w których zwarto istotne informacje związane z przedmiotem zamówienia (nazwa pliku „!_Wisełka – OPIS WEW PB”)
5) Rysunek 1.1. Rzut kondygnacji -2, na którym zaznaczono pomieszczenie techniczne pomp ciepła (nazwa pliku „Rys. 1.1. RZUT KOND. -2”)
6) 7. Rzut dachu budynku, na którym będzie zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna (Nazwa pliku „7 RZUT DACHU Poziom +3”)
7) Decyzje:
a) Decyzja nr 79/2019 o warunkach z dnia 3 lipca 2019 roku wydana przez Burmistrza Wolina; nr BIO.6730.98.2019.KS
b) Załącznik do Decyzji o warunkach zabudowy – mapy
c) Decyzja środowiskowa uwarunkowaniach z dnia 5 czerwca 2019 roku wydana przez Burmistrza Wolina; BIO.6220.3.2019.AS
d) Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 418/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku wydana przez Starostę Kamieńskiego; Boś.6740.389.2019.PK.
5. Dostarczone urządzenia i materiały muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w ww. załącznikach.
6. Energia wyprodukowana przez zainstalowane systemy będą przeznaczona w 100% na potrzeby własne Centrum.
7. Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.
8. Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
9. Fakturowanie inwestycji będzie prowadzone za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą do wystawienia faktur za poszczególne etapy, będą odpowiednie protokoły odbioru etapów.
10. We wszystkich miejscach ZO lub załącznikach do ZO, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
Z UWAGI NA OGRANICZONE DO 20 MB MOŻLIWOŚCI ZAŁĄCZANIA PLIKÓW W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ZAŁĄCZONO DO POBRANIA POD LINKIEM:
https://www.dropbox.com/sh/rapkkc3s37cxcwj/AAB8EQmVHzSDNB5FkEUvaupIa?dl=0

Kod CPV

42511110-5

Nazwa kodu CPV

Pompy grzewcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42511110-5: Pompy grzewcze
42122460-2: Pompy powietrza
44622000-6: Układy odzyskiwania ciepła
76431000-3: Usługi odwiertów
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5: Instalacje słoneczne
45223810-7: Konstrukcje gotowe
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
72265000-0: Usługi konfiguracji oprogramowania
09330000-1 - Energia słoneczna

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu RPZP.02.10.00-IŻ.00-32-K03/2 uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r. (termin ten może ulec zmianie).
2) Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejących.
3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia użytkowników. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.
4) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbędą się co najmniej w I roku po odbiorze wykonania zamówienia oraz w III roku obowiązywania gwarancji. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
5) W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie.
6) Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), o ile strony nie uzgodnią innego technicznie i technologicznie możliwego terminu na usunięcie wad.
7) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.
8) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okresy gwarancji i rękojmi:
a) system pomp (gwarancja na wykonaną usługę oraz wszystkie materiały i urządzenia w zakresie wykonania systemu pomp ciepła) – minimum 47 miesięcy od daty odbioru końcowego
b) gwarancja na system dolnego źródła ciepła – minimum 30 lat od daty odbioru końcowego
c) usługa budowlana na wykonane panele fotowoltaiczne – co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego
d) panele fotowoltaiczne – co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego,
e) falowniki – co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego
f) konstrukcja nośna instalacji - co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.
9) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja stałej mocy paneli po 25 latach od daty odbioru końcowego – minimum 80%.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. Jedną podobną robotę budowlaną. Za jedną podobną robotę budowlaną Zamawiający uzna: roboty, których przedmiotem było wykonanie instalacji pomp ciepła o łącznej mocy min. 400 kW.
W przypadku składania oferty ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. Potencjały podmiotów nie będą sumowane.

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwie podobne roboty budowlane. Za jedną podobną robotę budowlaną Zamawiający uzna: roboty, których przedmiotem była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, o mocy min. 20 kWp każda (Zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. Potencjały podmiotów nie będą sumowane.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na wymienione poniżej stanowisko: instalator:
- posiadający Certyfikat UDT, potwierdzający jego kwalifikacje do montażu pomp ciepła, instalator musi czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

c) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na wymienione poniżej stanowisko: instalator:
- posiadający Certyfikat UDT, potwierdzający jego kwalifikacje do montażu systemów fotowoltaicznych, instalator musi czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:
- nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (uzupełniającego), robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
3) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
4) wystąpienie siły wyższej, wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w Zapytaniu ofertowym.
5) wstrzymania robót lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek czynności organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finasowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków).
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,
7) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie dokonane o czas trwania zdarzenia wymienionego w punktach powyżej.
2. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:
1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu zatwierdzone przez Zamawiającego.
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub rezygnacji z części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt2 niniejszego ustępu;
3) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne.
3. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić z uwagi na:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
4. Może nastąpić zmiana osób ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy, za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, pod warunkiem, iż nowa osoba będzie posiadała uprawnienia wymagane Zapytaniem ofertowy.
5. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadkach wymagających zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian jest możliwe po uzyskaniu takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:


a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ZO oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ZO wraz certyfikatem UDT, potwierdzającym kwalifikacje wskazanych osób do odpowiednio: montażu systemów fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła oraz dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast uprawnień osoby: posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej/posiadającej certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do montażu odpowiednio pomp ciepła/ systemów fotowoltaicznych - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.


c) oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

3) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w ofercie:
a) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) Oświadczenie RODO w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO

c) Oświadczenie o wymogach jakościowych oferowanych urządzeń.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ZO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punków za spełnienie kryterium oceny oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej.

1) Cena – waga 85%


Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

CN
C = ------------------------------- x 85 pkt
CO

gdzie:

C – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium cena;
CN – cena najkorzystniejszej oferty (najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa);
CO – cena ocenianej oferty.

2) Okres gwarancji i rękojmi na system pomp (OGSP) – 10%

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na system pomp” będzie przyznawana według poniższej punktacji:

1) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 57 miesięcy - 1 pkt
2) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 67 miesięcy - 3 pkt
3) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 77 miesiące - 6 pkt
4) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 87 miesięcy - 10 punktów

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na system pomp tj. na wykonaną usługę oraz wszystkie materiały i urządzenia wynosi 47 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi na system pomp dłuższy niż 84 miesiące, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na system pomp” zostanie mu policzony termin 87 miesięcy, jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego.

3) Okres gwarancji i rękojmi dolnego źródła ciepła (OGDZC) – 5%

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi falowników” będzie przyznawana według poniższej punktacji:

1) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 lat - 1 pkt
2) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 42 lat – 3 pkt
3) okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 50 lat - 5 pkt

Minimalny okres gwarancji i rękojmi dolnego źródła ciepła wynosi 30 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi dolnego źródła ciepła dłuższy niż 50 lat, do oceny ofert w kryterium „termin gwarancji i rękojmi falowników” zostanie mu policzony termin 50 lat, jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego.
Liczba punktów ocenianej oferty zostanie wyliczona w poniższy sposób:

S= C+ OGSP +OGDZC

Gdzie:
S- liczba punktów ocenianej oferty
C - liczba punktów ocenianej oferty za kryterium cena
OGSP – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium okres gwarancji i rękojmi systemu pomp
OGDZC - liczba punktów ocenianej oferty za kryterium okres gwarancji i rękojmi dolnego źródła ciepła.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać każdy z wykonawców.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

"PORĘCZENIA KREDYTOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Miedziana 3A/22

00-814 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22)8909800

NIP

1181783560

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 1010