Strona główna
Logo unii europejskiej

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B

Data publikacji: 04.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2022

Numer ogłoszenia

30710

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 05.05.2020 r. zmieniono zapisy w polu "Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji".

W dniu 06.05.2020 r. zmieniono zapisy w polach "Przedmiot zamówienia" oraz "Dodatkowe przedmioty zamówienia".

W dniu 15.07.2020 r. zmieniono zapisy w punktach "Warunki udziału w postępowaniu" oraz "Ocena oferty", a także treść załączników "formularz Ofertowy" i "Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu".

W dniu 05.01.2021 r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert, termin na wniesienie wadium oraz harmonogram realizacji zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@iextend.pl lub złożyć w biurze EXTEND Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 27 lok. 2, 44-100 Gliwice w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2022 r. do godziny 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub nadania).
2. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B”.
3. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie EXTEND Sp. z o.o.
6. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli a w przypadku kserokopii dokumentu powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent
7. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie.
8. Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@iextend.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 155 803

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B (powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Ptakowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej w celu wykorzystania energii odnawialnej dla pokrycia części zapotrzebowania na energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Zbrosławice, w miejscowości Ptakowice, przy ul. Wyzwolenia 4B w ramach realizacji projektu: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B”.
Instalacja fotowoltaiczna ma zostać zabudowane na dachu budynku.

Lokalizacja budynku Ptakowice, ul. Wyzwolenia 4B
Liczba zestawów [szt] 1
Moc zestawu [kWp] ok. 37,5

Podana wyżej moc instalacji fotowoltaicznej została dobrana na podstawie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu.
Zaproponowana przez Oferenta moc nie powinna być mniejsza niż podana wyżej, jak również nie powinna być większa niż 38 kWp.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B.” stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ciąg dalszy w polu "Dodatkowe przedmioty zamówienia".

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach konkretnego nazewnictwa lub odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 30.11.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót, obejmujących zakresem zabudowę instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kWp.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

Warunki zmiany umowy

A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrznej poniżej 5°C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o liczbę dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu wykonania prac – przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
C. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
D. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN
E. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
F. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
G. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
J. Wykaz wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie (potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 roboty, obejmujące zakresema budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kWp).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium – cena 85%
Kryterium – gwarancja 15%
A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 85 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 85 pkt.
Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co – cena (brutto) badanej oferty
B. Kryterium jakość Gw
Za kryterium gwarancja można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
4 lata gwarancji – Gw = 5 pkt
5 lat gwarancji – Gw= 10 pkt
Powyżej 5 lat gwarancji – Gw = 15 pkt
Nie dopuszcza się podawania okresu gwarancji w jednostkach innych niż lata.
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jaki okres gwarancji na przedmiot zamówienia udziela Wykonawca, Zamawiający przyzna 0 punktów za kryterium jakość.
C. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie Po zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku i zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = Pc + Gw
W przypadku podania w ofercie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę.
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (3 lata) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
D. Sposób obliczania/ ustalania ceny oferty
• Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
• Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto – cyfrowo i słownie, wg Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
• Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
• Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie zakupy i roboty, a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej (oświadczenie załączone do oferty). Oferent pokrywa koszty zużycia energii i wody.
E. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
• Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości: 3.800 zł (słownie trzy tysiące osiemset złotych 00/100) w pieniądzu w terminie do dnia 18.03.2022 r. na konto WSPÓLNOTY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W PTAKOWICACH, PRZY UL. WYZWOLENIA 4B: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, 31 1020 2368 0000 2702 0350 6888 z adnotacją „Wadium – zabudowa instalacji fotowoltaicznych”. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków (kwoty wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 18.03.2022 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
• Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Oświadczenie Zamawiającego w sprawie odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dotacji ze środków unijnych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania ostatecznej umowy z Wykonawcą wybranym w trakcie prowadzonej procedury wyboru oferenta, w przypadku nie otrzymania
środków na dofinansowanie projektu „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B”, w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, o które się ubiega.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego, lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – powiązania polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W PTAKOWICACH, PRZY UL. WYZWOLENIA 4B

Adres

Wyzwolenia 4B

42-674 Ptakowice

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

601 155 803

NIP

6452514887

Numer naboru

RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 1845