Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług B+R, obejmujących opracowanie rozwiązań kompozytowych dla konstrukcji profili oraz „nosa” poduszki zderzeniowej

Data publikacji: 14.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2019

Numer ogłoszenia

25513

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 21.11.2019r.do godz. 23:59, wyłącznie w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
- osobiście w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
- pocztą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku w formacie pdf na adres: inowroclaw@saferoad.pl
O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, przy czym termin wpływu oferty zostanie zachowany w przypadku wpływu wersji elektronicznej oferty na adres e-mail.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Wybór Wykonawcy zostanie upubliczniony poprzez zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących opracowanie rozwiązań kompozytowych dla konstrukcji profili oraz „nosa” poduszki zderzeniowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wybór wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących opracowanie rozwiązań kompozytowych dla konstrukcji profili oraz „nosa” poduszki zderzeniowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących opracowanie rozwiązań kompozytowych dla konstrukcji profili oraz „nosa” poduszki zderzeniowej.
2. Zakres prac badawczych obejmuje:

Część Zakres usługi Szczegółowy przedmiot zamówienia Wymagane parametry
I Opracowanie warstwowego kompozytu hybrydowego wzmacniającego profil aluminiowy
1) Zaprojektowanie układu hybrydowego
2) Dobór materiałów warstwy rdzeniowej
3) Dobór materiałów warstwy sztywnej – polimerowej
4) Wykonanie różnych konfiguracji napełnienia warstwy sztywnej
5) Wykonanie różnych konfiguracji połączeń dwóch rodzajów warstw
6) Dobór techniki łączenia warstw
7) Opracowanie techniki łączenia kompozytu hybrydowego z aluminium
8) Zbadanie właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych otrzymanych kompozytów
9) Wytworzenie prototypu kompozytu z materiału wytypowanego na podstawie przeprowadzonych badań – min. 3 sztuk.
10) Bieżące modyfikacje i wprowadzanie zmian będących wynikiem testów realizowanych w projekcie. Odporność na zginanie: 100- 300 MPa
Odporność na ściskanie:40 – 80 MPa
Udarność (wg. Sharpy): 80-200 kJ/m2
Wartość energii absorbowanej: 200-500 kJ (10 – 20 kJ/kg)
II Zaprojektowanie i dobór materiałów do konstrukcji „nosa” - kompozyt z osnowy elastomerowej (poliuretany lub siloksany) napełniany odpadem porecyklingowym. 1) Dobór osnowy i ilości napełniacza - dobór rodzaju osnowy i ilości napełniacza, aby proces jego wytwarzania był technologiczny. Wykonanie min. 5 prób doboru ilości i rodzaju napełniacza oraz sposobu rozprowadzenia go w osnowie.
2) Wytworzenie próbek kompozytu metodą odlewania bądź prasowania (min. 5 próbek) - dobór techniki wytwarzania materiałów kompozytowych, dostosowanych do metod stosowanych w przemyśle. Porównanie wpływu techniki odlewania i prasowania na właściwości próbek kompozytowych.
3) Zbadanie właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych kompozytu - zbadanie właściwości fizyko-chemicznych kompozytów, w tym odporności na degradację, jednorodności w skali mikroskopowej, właściwości termicznych oraz właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie czy twardość).
4) Wytworzenie prototypu konstrukcji „nosa” z materiału wytypowanego na podstawie przeprowadzonych badań – min. 3 sztuk.
5) Bieżące modyfikacje i wprowadzanie zmian będących wynikiem testów realizowanych w projekcie. Odkształcenie osnowy będzie w zakresie 1 – 30%, twardości od 40 Shore'a A do 75 Shore'a D i wytrzymałości na rozciąganie w zakresie 80-300MPa, odporności na ścieranie w zakresie 10-100 mm3, odporności na rozdzieranie do ok. 300 kN/m oraz odbojności do 70%.

3. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
• zapewnienia wszystkich urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, z wyłączeniem surowców do wytwarzania kompozytów tj. poliestry, poliepoksydy, poliuretany, kauczuki, maty wzmacniające itp., które Zamawiający dostarczy Wykonawcy po przekazaniu szczegółowej specyfikacji;
• przekazania do Zamawiającego na własny koszt prototypów, w ilości i w terminie ustalonym z Zamawiającym;
• zapewnienia na własny koszt recyklingu powstałych w czasie prac badawczych odpadów;
4. Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Praca nad zadaniem musi być skoordynowana z pracami pozostałych zespołów, które pracują nad projektem.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
• wykonanie części I przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 9 miesięcy od 1 do 9 miesiąca realizacji projektu,
• wykonanie części II przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 9 miesięcy od 10 do 18 miesiąca realizacji projektu.
Terminy realizacji mogą ulec zmianie, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie ogłaszania zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
I. Wykonał w latach 2010-2019 co najmniej 10 usług z zakresu badania elastomerowych wyrobów poliuretanowych, mieszanin polimerowych czy kompozytów polimerowych.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych zleceń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II. Skieruje do realizacji badań objętych niniejszym zamówieniem minimum 2 osoby posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- Posiada tytuł naukowy co najmniej dr hab. inż. z obszaru nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, posiada minimum 7-letnie doświadczenie z zakresu syntez, modyfikacji i badania właściwości fizyko-chemicznych i mechanicznych materiałów poliuretanowych, posiada doświadczenie w kierowaniu projektami w tym projektami przedwrożeniowymi, posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu polimerów (minimum 10 publikacji z listy JCR i minimum 5 patentów dotyczących nowych materiałów poliuretanowych).
- Posiada co najmniej wykształcenie techniczne, posiada minimum roczne doświadczenie z zakresu prac wdrożeniowych i badawczych dotyczących polimerów konstrukcyjnych i użytkowych, w tym również lanych elastomerów poliuretanowych.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób skierowanych do realizacji badań w ramach projektu wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Posiada zaplecze badawcze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Minimalne wyposażenie powinno obejmować:
- Dozująca maszyna do reaktywnego odlewania do otwartych form (RIM)
- Wtryskarka
- Wytłaczarka dwuślimakowa
- Młyny
- Prasy hydrauliczne
- Maszyna dozująca
- Maszyna wytrzymałościowa
- Reometr
- Plastometr
- Młot udarowy
- Urządzenie do pomiaru ścieralności
- Elektroniczne twardościomierze Shore'a
- Rotometr obrotowy
- Mikroskopy optyczne
- DSC
- TG
- DMA
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu posiadanej aparatury badawczej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty wykonawców, które nie będą spełniały warunków określonych w pkt 3, zostaną odrzucone.

Warunki zmiany umowy

Z uwagi na fakt, iż projekt planowany jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w umowie docelowej zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
- obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
- obowiązek stosowania dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego;
- możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składana przez oferenta musi zawierać następujące informacje:
- nazwę i adres oferenta,
- REGON oraz NIP
- kompletne dane kontaktowe oferenta,
- datę sporządzenia oferty,

Wymogi formalne oferty:
A) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
B) Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
- W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem
- W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do jednego pliku pdf. Kolejność stron w pliku pdf powinna być zgodna z kolejnością stron we wzorach formularzy, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
C) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena za realizację przedmiotu zamówienia.
D) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków formalnych określonych w punkcie 1A -1D zostanie odrzucona.

 Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o posiadaniu/nieposiadaniu statusu jednostki naukowo-badawczej na formularzu stanowiącym część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz doświadczenia Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz doświadczenia pracowników dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (nie starszy niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zgodnie z punktem 2) niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Zamawiający ma prawo jednokrotnie wezwać Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w terminie nie późniejszym niż 2 dni od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozpatrywane będą oferty wykonawców złożone w terminie oraz potwierdzające spełnianie przez wykonawców wymagań formalnych określonych w pkt 3 i oraz wymagań minimalnych określonych w pkt 4 niniejszego zapytania.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wymagań określonych w pkt 3 i 4 niniejszego zapytania zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:
L.p. Kryterium Waga procentowa
1 Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia 60% (max. 60 pkt)
2 Oferowana ilość spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego 40% (max. 40 pkt)

Ad. 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 1 „Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia” nastąpi wg następującego wzoru:

najniższa oferowana cena netto x 60 punktów
oferowana cena netto

Ad. 2. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 2 „Ilość spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego” nastąpi wg następującej metody:

 0 punktów, jeżeli zaoferowano ilość spotkań „rzadziej niż raz na 3 miesiące”
 10 punktów, jeżeli zaoferowano ilość spotkań „raz na 3 miesiące”
 20 punktów, jeżeli zaoferowano ilość spotkań „raz na miesiąc”
 40 punktów, jeżeli zaoferowano ilość spotkań „ilość nielimitowana” - dostosowana do potrzeb.
W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach każdej złożonej oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty musi być przedstawiona w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen cząstkowych za realizację poszczególnych części zamówienia.
Cena musi być przedstawiona w PLN.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny netto oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena brutto = cena netto + VAT

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INTER METAL Sp. z o.o.

Adres

Karola Marcinkowskiego 150/-

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

NIP

5560010462

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Excento Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
cena netto: 630 000,00 PLN
data wpłynięcia oferty: 19.11.2019
Liczba wyświetleń: 494