Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent”.

Data publikacji: 15.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2018

Numer ogłoszenia

1094

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.szparaga@pzmazowsze.pl – [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu, Związek Pracodawców „ Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”,ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom do dnia: 22 lutego 2018 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent. Część……..

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.szparaga@pzmazowsze.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Szparaga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531 370 370

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie realizatora/realizatorów usług szkoleniowych w ramach 6 oddzielnych bloków tematycznych stanowiących odrębne części zamówienia tj. części I-VI.
• Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu Przyjazny POZ- Zadowolony Pacjent, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora/realizatorów usług szkoleniowych w ramach 6 oddzielnych bloków tematycznych stanowiących odrębne części zamówienia tj. części I-VI, dla realizacji szkoleń w ramach projektu Przyjazny POZ- Zadowolony Pacjent, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Część 1- Blok tematyczny nr 1
Szkolenie pt. „Asertywność i efektywna komunikacja z pacjentem. Jak skutecznie prowadzić aktywną profesjonalną obsługę pacjenta. Standardy obsługi pacjenta w przychodni.”
Odbiorcy szkoleń: rejestratorzy/rejestratorki, pielęgniarki/pielęgniarze i lekarze pracujący w POZ.
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy – 8 h. Liczba grup – 4 edycje po 10 osób, w sumie 40 osób.
Szkolenia prowadzone będą w formie wyjazdowej. Zamawiający zapewnia koszty noclegu oraz wyżywienia.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.

Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy.

Część 2 – Blok tematyczny nr 2
Szkolenie pt. „Praktyczne metody zarządzania czasem.”
Odbiorcy szkoleń: rejestratorzy/rejestratorki, pielęgniarki/pielęgniarze i lekarze pracujący w POZ.
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy – 8 h. Liczba grup – 4 edycje po 10 osób, w sumie 40 osób.
Szkolenia prowadzone będą w formie wyjazdowej . Zamawiający zapewnia koszty noclegu oraz wyżywienia.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.

 Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy.

Część 3- Blok tematyczny nr 3
Szkolenie pt. „Wypalenie zawodowe personelu medycznego .”
Odbiorcy szkoleń: rejestratorzy/rejestratorki, pielęgniarki/pielęgniarze i lekarze pracujący w POZ.
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy – 8 h. Liczba grup – 4 edycje po 10 osób, w sumie 40 osób.
Szkolenia prowadzone będą w formie wyjazdowej. Zamawiający zapewnia koszty noclegu oraz wyżywienia.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.
Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy.

Część 4- Blok tematyczny nr 4
Szkolenie pt. „Prawa pacjenta Vademecum personelu medycznego .”
Odbiorcy szkoleń: rejestratorzy/rejestratorki, pielęgniarki/pielęgniarze i lekarze pracujący w POZ.
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy – 8 h. Liczba grup – 4 edycje po 10 osób, w sumie 40 osób.
Szkolenia prowadzone będą w formie wyjazdowej. Zamawiający zapewnia koszty noclegu oraz wyżywienia.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.

Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy.

Część 5- Blok tematyczny nr 5
Szkolenie pt. „Pacjent mój towarzysz.”
Odbiorcy szkoleń: rejestratorzy/rejestratorki, pielęgniarki/pielęgniarze i lekarze pracujący w POZ.
Liczba godzin szkolenia dla 1 grupy – 8 h. Liczba grup – 4 edycje po 10 osób, w sumie 40 osób.
Szkolenia prowadzone będą w formie wyjazdowej. Zamawiający zapewnia koszty noclegu oraz wyżywienia.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.

Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie realizatora.

Część VI- Blok tematyczny nr 6
Podstawowy kurs dietetyki
Odbiorcy szkoleń: pielęgniarki/pielęgniarze, którzy zostaną w ramach projektu Edukatorkami/Edukatorami.
Liczba godzin kursu – 60 h na 1 gr. Liczba grup – 5 edycji po 10 osób, w sumie 50 osób.
Kurs prowadzony będzie w formie stacjonarnej. Miejsca szkoleń udostępnione zostaną Wykonawcy w chwili podpisywania umowy i będą uzależnione od ilości uczestników z konkretnych regionów kraju, ponieważ projekt skierowany jest do uczestników i poradni z całej Polski. Zapewnienie sal szkoleniowych w wyznaczonych miejscach należy do Wykonawcy.
Liczba trenerów dla jednej grupy szkoleniowej – 1 osoba.
Przygotowanie merytoryczne i druk materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: usługi dla wszystkich części realizowane będą w weekendy ( sobota- niedziela) od lutego 2018 roku( Blok nr 6) i maja 2018 roku – pozostałe Bloki do stycznia 2020 wg szczegółowego harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego maksymalnie na 2 tygodnie przed każdym ze szkoleń, z wyjątkiem Bloku VI, gdzie harmonogram przekazany będzie przy podpisywaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

Od wykonawców wymaga się także:
- Należytej staranności i terminowości przy realizacji przedmiotu zamówienia,
- Gotowości do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
- Gotowości do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
dyspozycyjności.

Potencjał techniczny

Część VI
Wykonawca zapewnia sale szkoleniowe dla min. 10 osób w lokalizacjach ustalonych z Zamawiającym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada minimum 3-letnie doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce tożsamej z wymienionymi w częściach I-V blokami tematycznymi- w przypadku osoby fizycznej lub dysponuje personelem posiadającym minimum 3 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce tożsamej z wymienionymi w częściach I-V w przypadku firm i instytucji.
- W przypadku Bloku tematycznego nr VI ( Część VI ) Wykonawca musi posiadać akredytację na kurs dietetyczny właściwego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
- Posiadania wykształcenia min. wyższego w przypadku osób fizycznych, lub personelu wyznaczonego do realizacji Zamówienia z wykształceniem wyższym w przypadku instytucji i firm.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób w poszczególnych grupach szkoleniowych, w tym na egzaminie oraz do zmian w harmonogramie szkoleń.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową za 1 przeszkoloną osobę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego )należy dołączyć:
a) wykaz doświadczenia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) oświadczenie wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego
d) skany/kopie referencji osób wyznaczonych do realizacji zadania.
e) CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie Wykonawcy lub osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
f) w przypadku Części 6 – kserokopie akredytacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Zamówienia uzupełniające

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 80% [co stanowi 80 pkt.]


Ad 1.

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100 x 80%
Cena brutto badanej ofert

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.


Ad.2 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia – w przypadku osoby fizycznej oraz personelu ( min. 3 osoby) jakimi dysponuje Wykonawca w przypadku firm i instytucji.

Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:

5 pkt – doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach danej części zamówienia ( bloku tematycznego ) od 3-5 lat
10 pkt - doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach danej części zamówienia ( bloku tematycznego ) od 6-8 lat
20 pkt - doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach danej części zamówienia ( bloku tematycznego ) powyżej 8 lat
Punkty za kryterium „doświadczenie” (tj. 20%), zostaną przyznane na podstawie wykazu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, do którego należy załączyć skany/kopie referencji

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie, po zsumowaniu stanowią ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
◦ uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
◦ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
◦ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
◦ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca nie jest zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia w ww. instytucjach oświadczy, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Adres

Żwirki i Wigury 33/50

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

531 370 370

NIP

7962701614

Numer naboru

POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
IMPACT TRAINING Adam Sobiechart, ul. Hlonda 4E/16, 02-972 Warszawa. Cena 145 zł za uczestnika

Część 2:
IMPACT TRAINING Adam Sobiechart, ul. Hlonda 4E/16, 02-972 Warszawa. Cena 145 zł za uczestnika

Część 3:
BRAK WYBRANEJ OFERTY- Cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia

Część 4:
Wybrano: Iwona Magdalena Aleksandrowicz, ul. Korkowa 161C/95, 04-549 Warszawa. Cena 108 zł za uczestnika.

Część 5:
BRAK WYBRANEJ OFERTY- Brak ofert spełniających kryteria

Część 6:
Wybrano: Akademia Zdrowia Izabela Łajs, ul. Główna 81, 95-020 Justynów. Cena: 1000 zł/uczestnik.
Liczba wyświetleń: 806