Strona główna
Logo unii europejskiej

4/ZO/AK/11.4.1/2020 Wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla łącznie 16 grup (1280h).

Data publikacji: 17.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2020

Numer ogłoszenia

1259246

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 25.08.2020 r. (do godziny 23:59 – biurowiec czynny jest 24h/dobę, ofertę można zostawić w portierni) – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 4/ZO/AK/11.4.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla maksymalnie 16 grup szkoleniowych.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udostępnienia sal/pracowni komputerowych z wyposażeniem, tj.: sala/pracownia komputerowa musi zapewnić minimum 12 stanowisk komputerowych (jedno stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników – projekt przewiduje średnio 12 osób/grupę), być wyposażona w krzesła i/lub fotele oraz stoliki dla wszystkich uczestników i prowadzącego, rzutnik multimedialny, ekran, mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego, oświetlenie, nagłośnienie, bezprzewodowy (wifi) lub przewodowy dostęp do Internetu. Jednocześnie zlokalizowane muszą być w miejscach dostępnych zarówno komunikacyjnie jak i architektonicznie (możliwy udział osób z niepełnosprawnościami), w jak najdogodniejszym miejscu dla uczestników danej grupy szkoleniowej. Sale/pracownie komputerowe muszą spełniać warunki BHP i PPŻ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla maksymalnie 16 grup szkoleniowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla maksymalnie 16 grup szkoleniowych:
1) Szkolenia komputerowe będą realizowane zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych DIGCOMP:
 organizowane na dowolnym poziomie zaawansowania (A i/lub B i/lub C) – zgodnym z oczekiwaniami i umiejętnościami uczestników danej grupy szkoleniowej (weryfikowane na etapie rekrutacji poprzez przeprowadzenie testu wiedzy);
 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę;
 80h szkolenia/grupę, łącznie 1280h szkoleń komputerowych w projekcie.
2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udostępnienia sal/pracowni komputerowych z wyposażeniem, tj.: sala/pracownia komputerowa musi zapewnić minimum 12 stanowisk komputerowych (jedno stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników – projekt przewiduje średnio 12 osób/grupę), być wyposażona w krzesła i/lub fotele oraz stoliki dla wszystkich uczestników i prowadzącego, rzutnik multimedialny, ekran, mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego, oświetlenie, nagłośnienie, bezprzewodowy (wifi) lub przewodowy dostęp do Internetu. Jednocześnie zlokalizowane muszą być w miejscach dostępnych zarówno komunikacyjnie jak i architektonicznie (możliwy udział osób z niepełnosprawnościami), w jak najdogodniejszym miejscu dla uczestników danej grupy szkoleniowej. Sale/pracownie komputerowe muszą spełniać warunki BHP i PPŻ.
3) W wyjątkowych przypadkach, Zamawiający – po wcześniejszym rozpatrzeniu sytuacji dotyczącej danej lokalizacji, co na bieżąco zgłaszane musi być przez Wykonawcę – dopuszcza możliwość udostępnienia swojego laboratorium mobilnego (laptopy z odpowiednim oprogramowaniem, rzutnik, ekran, flipchart) do wyposażenia zwykłej sali nie posiadającej na wyposażeniu sprzętu komputerowego, np. sali szkolnej. Za wyjątkowe sytuacje uznać można np. brak dostępności odpowiednich pracowni komputerowych na obszarach mało zurbanizowanych. Możliwość i przede wszystkim konieczność udostępnienia Wykonawcy laboratorium mobilnego Zamawiającego, rozpatrywana będzie indywidualnie, tj. dla każdego zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zapotrzebowania, o ile wystąpią okoliczności, w których Wykonawca potrzebował będzie wsparcia w tym zakresie. Zamawiający udostępni swoje laboratorium mobilne tylko w uzasadnionych przypadkach. Udostępnienie w/w laboratorium nie może stać się powszechne, będzie natomiast nieodpłatne i nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.
4) Szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do osób pracujących:
 weekendowym (spotkania w weekendy – sobota, niedziela; średnio 10 spotkań po średnio 8h/spotkanie; średnio 2-3 weekendy w miesiącu);
 wieczorowym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 20 spotkań po średnio 4h);
 dziennym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 14 spotkań po 6h).
[...]
8) MIEJSCE ZAJĘĆ: różne lokalizacje na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (opisany w części II) – lokalizacje dostępne pod względem komunikacyjnym.
9) UWAGA – Zamawiający nie określa dokładnej lokalizacji szkoleń ani ich rozłożenia ilościowego na podanym obszarze. Zakłada się, że szkolenia odbywały się będą na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego = lokalizacja zależy bowiem od rekrutacji i miejsca zamieszkania osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach.
[...]

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, od podpisania umowy do końca października 2021 r. lub do przeszkolenia wszystkich grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Liczba dni szkoleniowych oraz szczegółowe terminy będą każdorazowo i na bieżąco uzgadniane z Wykonawcą szkoleń i Wynajmującym sale szkoleniowe.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Baza lokalowa (stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. potwierdzenie wpłaty wadium;
f. KRS/CEIDG lub inne uprawniające do wynajmu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia, sporządzone
w języku polskim na załączonych do oferty formularzach oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) wynajmu pracowni otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 3 – zostaną przyznane punkty za ilość pracowni komputerowych, które może udostępnić Wykonawca w tym samym czasie na terenie danego powiatu i miasta na prawach powiatu Subregionu Centralnego województwa śląskiego (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego).

Liczba pracowni/każdy powiat lub miasto na prawach powiatu max. pkt dla Wykonawcy
1 10
2 lub więcej 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika
nr 1. Zgodnie z treścią zapytania – Oferenci gwarantują dostępność swoich usług w zakresie wynajmu pracowni komputerowej w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu i wszystkich grup szkoleniowych).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności między 13 a 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności między 9 a 6 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności między 5 a 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni lub mniej

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + B + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Oferent zgłaszający się do realizacji zapytania może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
– weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326704040

NIP

9542556891

Tytuł projektu

Akademia kompetencji - szkolenia językowe i komputerowe

Numer projektu

RPSL.11.04.01-24-02C6/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 374