Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

Data publikacji: 03.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2020

Numer ogłoszenia

1257031

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1.Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego poprzez zmianę zapisu w pkt 4 rozdziału I „Wykonawca powinien zgłosić w trakcie trwania postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie do dnia 14.08.2020 do godz. 16.00”.
2. Zamawiający uzupełnia przedmiot zamówienia pismem z dnia 13.08.2020 r.
3. Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania z dnia 17.,08.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 8, Białystok
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00
3. W przypadku zamiaru złożenia oferty osobiście (bez pośrednictwa operatora pocztowego/kuriera), Wykonawca jest proszony o uprzedni kontakt telefoniczny z proboszczem ks. Adam Skreczko - nr tel.: + 48 605 565 828
4. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż określony w punkcie 2.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.15 w siedzibie firmy Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Proboszcz Parafii ks. Adam Skreczko, Wojciech Sadowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

nr tel.: 605 565 828, nr tel. 502 594 307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr. 8 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku tj. budynku kościoła oraz domu parafialnego. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót związanych z termomodernizacją budynków parafii tj. budynku kościoła oraz domu parafialnego zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną. Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres rzeczowy projektu pn „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.
Celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego wnętrza kościoła oraz domu parafialnego co wpłynie na zwiększenie efektywność energetyczną budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku oraz przyczynią się do oszczędność energii cieplnej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku w zakresie m.in.:
1. Termomodernizacji budynku kościoła (docieplenie dachu, wymiana stolarki, docieplenie ścian, instalacja odgromowa; instalacja konwektorowa, instalacja grzejnikowa, ogrzewanie podłogowe – rozbiórki (element wykonany); ogrzewanie podłogowe, warstwy podłogowe, wentylacja mechaniczna, zasilanie nagrzewnicy, wymiana oświetlenia; instalacja fotowoltaiczna;
2. Termomodernizacja budynku domu parafialnego (docieplenie stropodachu, wymiana stolarki, docieplenie ścian, instalacja grzewcza; wymiana oświetlenia; instalacja fotowoltaiczna
3. Modernizacja kotłowni.
Szczegółowy opis przedmiotu podano w pkt I zapytania ofertowego, w audycie energetycznym oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr. 8 do zapytania) opracowanej przez firmę: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17 lok. U2.
Zamówienie jest kontynuacją przerwanych robót budowlanych. Należy uwzględnić inwentaryzację stanu istniejącego, który został szczegółowo przedstawiony w inwentaryzacji stanu istniejącego, która stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
Zaleca się odbycie wizji lokalnej w celu zweryfikowania stanu istniejącego i zakresu wykonanych robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45310000-3 - Izolacja cieplna
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Harmonogram realizacji zamówienia

Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do dnia 30.07.2021 r.
Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku i/lub roboty polegające na termomodernizacji budynku o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda robota.
Użyte określenia ,,budowa”, „przebudowa”, „budynek” w rozumieniu prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). (na lub wg załącznika nr 4 do zapytania).
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zapytaniu. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
W celu potwierdzenia spełnienia ww warunku Wykonawca dołączy do oferty dowody potwierdzające prawidłowe wykonania tj. protokoły odbioru bądź referencje.
Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego pod warunkiem jego udziału w realizacji w realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta powinna posiadać min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganej specjalności, oraz powinna wykazać się prowadzeniem nadzoru lub kierowaniem robotami na minimum dwóch inwestycjach/zamówieniach.
W celu potwierdzenia spełnienia ww warunku należy dołączyć do oferty dane osoby podejmującej się funkcji kierownika budowy z potwierdzeniem posiadanych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, zdobytym doświadczeniem oraz dokumentem potwierdzającym pełnienie funkcji inspektora nadzoru bądź kierownika budowy na min. inwestycjach/ zamówieniach (na lub wg załącznika nr 5 do zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia ww warunków należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych oraz opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową na sumę gwarancyjną określoną powyżej.

Dodatkowe warunki

ZASTRZEŻENIE:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 1 lit. a) zapytania zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem dwóch robót budowlanych wymaganych w pkt 1 ppkt 1 lit. a) zapytania; roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).
2. Doświadczenie wykonawcy i osób będzie uznane, gdy wykonawca wykaże roboty zakończone.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Katalog zmian został zawarty § 18 projektu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz-ofertowy na /lub według załącznika 1 do zapytania;
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);
3) Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia oferty potwierdzających wykonanie przez Wykonawcę minimum 2 robót polegających na budowie lub przebudowie budynku i/lub roboty polegające na termomodernizacji budynku o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda robota, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.III.1 1 a) zapytania na /lub według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na /lub według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy wykonawcą
a zamawiającym na /lub według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;
6) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osobę spełniającą wymagania określone w punkcie III.1 1 b) zapytania z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami na /lub według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
7) Dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w pkt.III.1 1 (na lub wg załącznika nr 7 do zapytania - jeżeli dotyczy);
8) W przypadku składania oferty wspólnej – pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawców składających ofertę wspólnie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii).
9) Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie warunków zawartych w ofercie
i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem:
- cena ofertowa – 80 %
- okres gwarancji – 20 %;
gdzie 1%=1 pkt
1) Ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
Lpc = x 80 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cof – cena ofertowa oferty badanej,
Za cenę oferty przyjmuje się wartość oferty brutto z podatkiem VAT.
Wartość oferty należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
2) Okres gwarancji liczony w miesiącach – 20%
36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 10 pkt
60 miesięcy– 20 pkt
Za kryterium „okres gwarancji” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów, obliczonym według poniższego wzoru:
Wof = Lpc + Lpg
gdzie:
Wof - wartość oferty,
Lpc - ilość punktów za kryterium: cena ofertowa,
Lpg - ilość punktów za kryterium: okres gwarancji,
Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020.814 t.j) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498t.j);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4) który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mającego na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W celu uniknięcia konfliktów interesów z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Parafią pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, osób upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku lub osobami wykonującymi w imieniu Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczności o braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem 3 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W BIAŁYMSTOKU

Adres

św. Maksymiliana Marii Kolbego 8

15-174 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856753773

NIP

9660905232

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

Numer projektu

RPPD.05.03.01-20-0154/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc
15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8/1 lok. 4
data wpłynięcia oferty - 19.08.2020 r.
cena ofertowa brutto - 3 314 850,00 PLN
Liczba wyświetleń: 612