Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZO/WK/8.5.3/2020 Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (INF.03, AUD.05) oraz wynajem pracowni komputerowych 8 grup szkoleniowych

Data publikacji: 27.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-08-2020

Numer ogłoszenia

1255903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 05.08.2020 r. (do godziny 23:59 – biurowiec czynny jest 24h/dobę, ofertę można zostawić w portierni) – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 1/ZO/WK/8.5.3/2020”.
Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2);
c. Potencjał techniczny/Baza lokalowa (załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 5);
f. Potwierdzenie/a wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG, inne uprawniające do szkoleń/wynajmu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wynajem pracowni komputerowych dla 8 grup szkoleniowych.
Zamówienie udzielane jest w częściach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
CZĘŚĆ 1. Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
CZĘŚĆ 2. Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
CZĘŚĆ 3. Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk w zakresie kwalifikacji INF.03.
CZĘŚĆ 4. Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik fotografii i multimediów w zakresie kwalifikacji AUD.05.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wynajem pracowni komputerowych dla 8 grup szkoleniowych.

Przedmiot zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz wynajem pracowni komputerowych dla 8 grup szkoleniowych.
 Zamówienie udzielane jest w częściach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
CZĘŚĆ 1.
1) Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 Kurs składa się z 455 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 40 osób (4 grupy szkoleniowe), łącznie 1820 godzin;
 MIEJSCE ZAJĘĆ: różne lokalizacje na terenie województwa Świętokrzyskiego (teren miast: Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój), maksymalnie w 4-rech różnych lokalizacjach (Zamawiający przewiduje szkolenia INF.03. dla łącznie 4 grup, szkolenia odbywały się będą w miastach, w których zbierze się grupa szkoleniowa – adres omawiany będzie w trakcie realizacji projektu, wspólnie z Wykonawcą części szkoleniowej i Wynajmującym pracownie komputerowe).
 Termin realizacji: od września 2020 r do końca maja 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych, egzamin w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 90 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
CZĘŚĆ 2.
1) Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji:
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
 Kurs składa się z 390 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 40 osób (4 grupy szkoleniowe), łącznie 1560 godzin;
 MIEJSCE ZAJĘĆ: różne lokalizacje na terenie województwa Świętokrzyskiego (teren miast: Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój), maksymalnie w 4-rech różnych lokalizacjach (Zamawiający przewiduje szkolenia AUD.05. dla łącznie 4 grup, szkolenia odbywały się będą w miastach, w których zbierze się grupa szkoleniowa – adres omawiany będzie w trakcie realizacji projektu, wspólnie z Wykonawcą części szkoleniowej i Wynajmującym pracownie komputerowe).
 Termin realizacji: od września 2020 r do końca maja 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych, egzamin w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 90 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

CZĘŚĆ 3.
1) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk w zakresie kwalifikacji INF.03.:
CZĘŚĆ 4.
1) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik fotografii i multimediów w zakresie kwalifikacji AUD.05.:

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

HARMONOGRAM: Szczegółowe terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco, po zebraniu się danej grupy szkoleniowej, w konsultacji z Wykonawcą szkoleń oraz Wynajmującym pracownie komputerowe.
TERMIN REALIZACJI: od września 2020 r do końca maja 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 90 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2);
c. Potencjał techniczny/Baza lokalowa (załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 5);
f. Potwierdzenie/a wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG, inne uprawniające do szkoleń/wynajmu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia, sporządzone w języku polskim na załączonych do oferty formularzach oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tylko jednej oferty na daną część zapytania).
Każda kategoria zamówienia oceniana będzie osobno (inna punktacja dla kursów zawodowych oraz inna dla wynajmu pracowni komputerowych).
A. CZĘŚĆ 1 i 2 ZAMÓWIENIA - KURSY ZAWODOWE:
1. Cena (C) = 60%.
2. Doświadczenie trenerów (D) = 20%.
3. Zaplecze kadrowe (K) = 10%.
4. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%.
Oferent zgłaszający się do realizacji części 1 lub 2 zapytania może uzyskać maksymalnie 100 punktów za jedną część.
B. CZĘŚĆ 3 i 4 ZAMÓWIENIA – PRACOWNIE KOMPUTEROWE:
1. Cena (C) = 60%.
2. Potencjał techniczny/Baza lokalowa (P) = 20%.
3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%.
Oferent zgłaszający się do realizacji zapytania na część 3 lub 4 dotyczącą wynajmu pracowni komputerowych może uzyskać maksymalnie 100 punktów za każdą część.
Oferent zgłaszający się do realizacji wszystkich części zamówienia może uzyskać maksymalnie 400 punktów.

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Ponadto, zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Wysokie kwalifikacje - lepsze perspektywy

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0078/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DGProgress Grzegorz Drzewosz
ul. Al.Sikorskiego 33B
37-100 Łańcut
Data wpłynięcia oferty: 05.08.2020
Cena: 642200,00 zł za całość zlecenia
Liczba wyświetleń: 377