Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.

Data publikacji: 04.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-08-2020

Numer ogłoszenia

1255382

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.
Kościuszki 88 pok. 14
23-400 Biłgoraj

lub przesłać na adres e-mail:
sekretariat@bcoi.pl

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.

Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem „Oferta na dostarczenie środków trwałych w celu świadczenia przez BCOI Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP" - w przypadku składania oferty osobiście pocztą lub kurierem

W przypadku przesłania na adres e-mail w tytule wiadomości należy umieścić zapis „Oferta na dostarczenie środków trwałych w celu świadczenia przez BCOI Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP” a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
Załącznik nr 2 - Oświadczenie posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych głównych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o wynikach wyłonienia Wykonawcy audytu zostanie opublikowana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ dotyczącej zamówień Wnioskodawców
i Beneficjentów, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o których mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w polskich złotych.

Cena przedstawiona w ofercie musi zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@bcoi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Skrzydłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531 036 306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport, montaż, uruchomienie oraz 24 - godzinny serwis gwarancyjny następującego sprzętu:
Serwer 1 szt
Laptop 3 szt
Tablet 3 szt
Smartfon 2 szt
Projektor multimedialny 1 szt
Bindownica 1 szt
Ekran/monitor 1 szt
Mobilny stojak 1 szt
Głośniki do laptopa 1 szt
Mysz do laptopa 3 szt
Torba do laptopa 3 szt
Kalkulator 3 szt
Ekran podłogowy 1 szt
Laminator 1 szt
Dysk zewnętrzny 3 szt
Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt
Niszczarka 1 szt
Aparat fotograficzny 1 szt
System operacyjny 3 szt
Licencja na oprogramowanie antywirusowe 8 szt
Oprogramowanie biurowe office 8 szt

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Biłgoraj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, transport, montaż, uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz 24 - godzinny serwis gwarancyjny.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 6

Zamawiający informuje, że każdy oferowany sprzęt (a także związane z nimi oprogramowanie) musi pochodzić z kanałów polskiej dystrybucji, ma być fabrycznie zapakowany oraz nowy (tzn. wyprodukowany nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem) i posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży oraz wsparcia technicznego.
Dostarczany sprzęt i wyposażenie, a także elementy towarzyszące będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 30230000-0 sprzęt związany z komputerami
Kod CPV:30230000-0 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Kod CPV:48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Kod CPV: 32550000-3 Sprzęt telefoniczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup sprzętu w następujących ratach:

RATA 1 - sierpień 2020 r.
Laptop 3 szt
Tablet 3 szt
Smartfon 2 szt
Torba do laptopa 3 szt
System operacyjny 3 szt

RATA 2 - wrzesień 2020 r.
Głośniki do laptopa 1 szt
Mysz do laptopa 3 szt
Licencja na oprogramowanie antywirusowe 8 szt
Oprogramowanie biurowe office 8 szt

RATA 3 - grudzień 2020 r.
Projektor multimedialny 1 szt
Bindownica 1 szt
Ekran/monitor 1 szt
Mobilny stojak 1 szt
Ekran podłogowy 1 szt
Dysk zewnętrzny 3 szt
Niszczarka 1 szt
Aparat fotograficzny 1 szt

RATA 4 - marzec 2021 r.
Serwer 1 szt
Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt

RATA 5 - czerwiec 2021 r.
Kalkulator 3 szt
Laminator 1 szt

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od okoliczności mogących wystąpić w przyszłości, a niemożliwych do przewidzenia na czas publikowania niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku kserokopii wymagane poświadczenie zgodności z oryginałem).

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto co najmniej 60 000,00 zł.
Ocena spełnienia wymogu dokonana będzie na podstawie Załącznika nr 5 - Wykaz wykonywanych głównych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty oraz na podstawie załączonych dowodów, że dostawy zostały wykonane należycie.
Oferent zapewni wymaganą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowej i zgodnej z przepisami oraz wymogami producenta dostawy zamówienia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego lub dostępności towaru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi dołączyć do oferty (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy) następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o posiadaniu wiedzy i doświadczenia – Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 3
3. Wykaz wykonanych głównych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł każde
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku kserokopii wymagane poświadczenie zgodności z oryginałem).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena -100%

Wykluczenia

1) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Zostaną odrzucone oferty Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIŁGORAJSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tadeusza Kościuszki 88

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

84 688 28 84

Fax

84 686 35 84

NIP

9182171604

Tytuł projektu

Rozwój usług doradczych świadczonych przez Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz MŚP z terenu województwa lubelskiego

Numer projektu

RPLU.03.04.00-06-0007/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARWIN S.C.
Kościuszki 101/6
23-400 Biłgoraj

Oferta wpłynęła drogą mailową na adres sekretariat@bcoi.pl, 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.16

Cena netto: 82 398,37 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł 37/100)
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 101 350 zł (sto jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100)

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

MARWIN S.C.
Kościuszki 101/6
23-400 Biłgoraj

której zleca się wykonanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 231