Strona główna
Logo unii europejskiej

3/ZO/AKCJA/1.2.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 35 UP

Data publikacji: 26.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-07-2020

Numer ogłoszenia

1251607

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

29.06.2020 g. 10:02 - podmieniono załącznik "Zapytanie ofertowe" - nastąpiła korekta dotycząca wadium (wymagane wadium to 2.000,00 zł, błąd był w opisie słownym, gdzie wpisano "dwa tysiące złotych i pięćset złotych" - wadium w zamówieniu wynosi dwa tysiące złotych).

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Lidera Projektu, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Lidera (biuro podawcze w budynku Lidera czynne jest 7 dni w tygodniu, 24h/dobę);
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 08.07.2020 r. (do godziny 23:59) – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Lidera;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 3/ZO/AKCJA/1.2.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla 35 Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie powiatu grudziądzkiego i m. Grudziądz:
Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe.
Zamawiający planuje przeszkolić UP w ramach 10 tematów szkoleń – Zamówienie udzielane jest więc w dziesięciu częściach:
1) Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie = 6 osób
2) Spawacz = 4 osoby
3) Piekarz = 4 osoby
4) Cukiernik = 2 osoby
5) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych = 4 osoby
6) Grafika komputerowa = 2 osoby
7) Rejestratorka medyczna = 2 osoby
8) Fryzjer = 2 osoby
9) Kosmetyczka = 5 osób
10) Florysta = 4 osoby

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla 35 Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie powiatu grudziądzkiego i m. Grudziądz. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy – przygotowujące do egzaminów certyfikujących, a dobór szkoleń musi uwzględniać zdiagnozowane potrzeby i potencjał UP oraz potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy – ich wybór jest indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie).

Przedmiot zamówienia

1. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe.
2. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy – przygotowujące do egzaminów certyfikujących, a dobór szkoleń musi uwzględniać zdiagnozowane potrzeby i potencjał UP oraz potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy – ich wybór jest indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie).
3. Zamawiający planuje przeszkolić UP w ramach 10 tematów szkoleń – Zamówienie udzielane jest więc w dziesięciu częściach:
1) Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie = 6 osób
2) Spawacz = 4 osoby
3) Piekarz = 4 osoby
4) Cukiernik = 2 osoby
5) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych = 4 osoby
6) Grafika komputerowa = 2 osoby
7) Rejestratorka medyczna = 2 osoby
8) Fryzjer = 2 osoby
9) Kosmetyczka = 5 osób
10) Florysta = 4 osoby
4. Każde ze szkoleń powinno trwać 80 godzin zegarowych. Podział na ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz tryb szkoleń powinien być dostosowany do realnych potrzeb uzyskania kwalifikacji lub kompetencji po ich zakończeniu.
5. Zgodnie z projektem, kursy realizować należy indywidualnie lub dla maksymalnie 5-cio osobowych grup.
6. Zamawiający zastrzega, że może wystąpić sytuacja, że dane szkolenie nie będzie realizowane lub będzie realizowane dla innej, niż podana wyżej liczba osób. Łączna liczba osób do przeszkolenia to 35, ale w przypadku, np. braku chętnych na kurs Cukiernika, szkolenie nie odbędzie się, a 2 osoby zaplanowane do przeszkolenia w tej tematyce rozdysponowane będą musiały być w ramach pozostałych wymienionych szkoleń. Dlatego Zamawiający zakłada, że jeden Wykonawca zrealizuje w ramach zamówienia od 0 do 10 tematów szkoleń.
7. Od UP wymagana jest co najmniej 80% obecność na zajęciach. Osoby posiadające wymaganą obecność na zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
8. Wszyscy Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie przystąpią do walidacji i certyfikacji. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu kończącego szkolenie otrzymają dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie.
9. Certyfikaty będą zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
10. Do realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zawrzeć umowę z 1 do 10 Wykonawców.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2020 r. lub do udzielenia wsparcia 35 UP. Zamawiający i Lider zastrzega, że na potrzeby realizacji zadania termin może zostać wydłużony (np. o 60 dni).
Harmonogram danych zajęć Wykonawca ustalał będzie w porozumieniu z Zamawiającym, minimum na 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Lider może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Doświadczenie zawodowe (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. kserokopia polisy;
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. programy szkoleń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Lider nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. W przypadku remisu punktowego dla najwyżej punktowanych ofert, Lider spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Lider wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Lidera ofert dodatkowych.
3. Kryteria oceny:
1) Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto1 uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.
2) Dostępność usług Wykonawcy (U) = 15%. Zgodnie z Rozdziałem IV. DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt. 20 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług w zakresie kursów/szkoleń zawodowych dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie (Oświadczenie o dostępności znajduje się w zał. nr 1 Formularz oferty). Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-6 dni
12 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-3 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia
Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.
3) Doświadczenie zawodowe (D) = 15%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z zał. nr 3 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe w realizacji kursów zawodowych określonego rodzaju. Lider będzie premiował Wykonawców, którzy wykonali we własnym imieniu zamówienia na kursy zawodowe (zrealizowali i zakończyli zamówienia), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do przyznania dodatkowych punktów Lider uzna doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, które wymienione zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako ilość osób przeszkolonych w podanym wyżej okresie.
Doświadczenie zawodowe mierzone ilością osób przeszkolonych max. pkt dla Wykonawcy
(dot. usług wykazanych w zał. nr 3)
1-69 5
70-99 10
100 i więcej 20
4) Program szkolenia (P) = 10%. Wykonawca, który składa ofertę obowiązkowo opracuje program szkolenia/szkoleń, którego oferta dotyczy. Dodatkowe punkty Oferent otrzyma za ogólną jakość sporządzonych programów:
1 pkt – sporządzono program, ale ogólna ocena wykazuje błędy poważne;
2-5 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
6-7 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
8-9 pkt – program nie zawierają błędów jednak jego jakość jest średnia;
10 pkt – program jest dobrej jakości.
Brak przesłanego programu/programów skutkował będzie odrzuceniem oferty. Programy szkoleń pozwolą Zamawiającemu i Liderowi ocenić jakość oferowanych przez Wykonawcę szkoleń. Programy szkoleń, oprócz tematów powinny zawierać ogólną liczbę godzin przewidzianą do realizacji danego szkolenia.
Punkty za program będą liczone dla każdego szkolenia z osobna (osobna punktacja dla każdej części zamówienia). Punkty za program nie sumują się.
Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D + P
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U = liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy,
D = liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie zawodowe,
P = liczba punktów uzyskanych w kryterium Program szkolenia.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym i Liderem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Liderem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Lidera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Lidera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. – zał. nr 2 – o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków grupy kapitałowej;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Akcja: Grudziądzka Aktywizacja

Numer projektu

POWR.01.02.01-04-0022/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EUR Consulting Sp. z o.o. Oddział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn, wpłynęła 07.07.2020, cena łączna na wszystkie części wchodzące w skład oferty (część 1 - 10): 81.570,00 zł brutto,
Status Rozstrzygnięte dotyczy części: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
część nr 2 otrzymuje status Nierozstrzygnięte - Inne
Liczba wyświetleń: 550