Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów do prowadzenia prac badawczych

Data publikacji: 29.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2020

Numer ogłoszenia

1244019

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów (forma preferowana ze względów higienicznych). lub w wersji papierowej osobiście lub kurierem w siedzibie Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pałetko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 52 353 30 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementów do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pn.”Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego / Development of innovative technologies and materials for corrosion protection of longitudinal elements of road barriers in the process using a deep hot dip galvanizing bath” nr POIR.01.01.01-00-0727/19 - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE realizowane w ramach projektu pn.”Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego / Development of innovative technologies and materials for corrosion protection of longitudinal elements of road barriers in the process using a deep hot dip galvanizing bath” nr POIR.01.01.01-00-0727/19 - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z następujących urządzeń:

1) Urządzenie do wybierania twardego cynku – 1 szt.
2) Półautomatyczny system do zsypywania popiołu – 1 szt.
3) Zestaw termopar – 1 komplet
4) Wanna do cynkowania ogniowego – 1 szt.
5) Dwustopniowy system ogrzewania wanny – 1 zestaw
6) System ciągłego dozowania cynku – 1 komplet
7) Odolejacz na bazie centryfugi – 1 szt.
8) System mieszania cieczy w wannach – 25 szt.
9) System filtracji - zestaw filtrów (4 komplety)
10) Urządzenie do regeneracji topnika – 1 szt.
11) Wanna do pasywacji – 1 szt.
12) Odciąg białych dymów – 1 zestaw


Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku pn. Specyfikacja techniczna zamówienia

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY:
1. Każdy element i kompletny zestaw części mechanicznych musi być wykonany i dostarczony do Zamawiającego w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczenie w realizacji min. 3 (słownie: trzech) podobnych zamówień w ciągu ostatnich 5 lat, z których każde opiewało na kwotę min. 7.000.000 zł netto (słownie: siedem milionów złotych).

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zaplecze produkcyjne (hala produkcyjna).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczoną kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 3 osoby posiadające 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku projektant systemów cynkowniczych.
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadające 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku inżynier ds. automatyki
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadające 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku inżynier ds. mechaniki
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadające 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku inżynier ds. termodynamiki
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 1 osobę posiadające 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku inżynier ds. chemii
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 2 osoby posiadające roczne doświadczenie pracy na stanowisku instalator / specjalista spawania tworzyw sztucznych.
o Wykonawca wykaże iż dysponuje do realizacji zamówienia min. 4 osobę posiadające roczne doświadczenie pracy na stanowisku instalator systemów cynkowniczych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
Za obiektywną przyczynę niezależną od Zamawiającego uznaje się szczególnie pozyskanie nowej wiedzy technicznej z prowadzonych w projekcie badań, w wyniku czego aktualizacji mogą być poddane założenia techniczne przedstawione w załączniku nr 2.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Integralną częścią składanej oferty powinna być specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zakupu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:.

Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert. Dla ofert w walutach obcych cena będzie przeliczona na PLN po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego tabela A z dnia poprzedzającego złożenie oferty.
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie
100 – Waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

Zaproponowana w ofercie cena musi być ceną netto (czyli bez podatku od towarów i usług – VAT) , przy czym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania danej Części przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0727/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. GIMECO IMPIANTI SRL
VIA 1 MAGGIO 31
20060 TREZZA ROSA Mediolan

data wpływu 09.05.2020
cena 7 288 518,88 PLN
Liczba wyświetleń: 581