Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”

Data publikacji: 25.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2020

Numer ogłoszenia

1240352

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zbiorcze omówienie wszystkich zmian zawarto w dokumencie - Wyjaśnienia 1.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
- aktualizacja Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 10-04-2020),
- aktualizacja Załącznik 3 - Projektu umowy na realizację zadania (tekst jednolity 10-04-2020),
- aktualizacja Załącznik 3.1 - Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 10-04-2020).

Zbiorcze omówienie zmian wprowadzonych 20.04.2020 r. zawarto w dokumencie - Wyjaśnienia 2.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
- aktualizacja Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 20-04-2020),
- aktualizacja Załącznik 3 - Projektu umowy na realizację zadania (tekst jednolity 20-04-2020),
- aktualizacja Załącznik 3.1 - Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 20-04-2020).

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużono termin składania ofert do dnia 5 maja 2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofery należy złożyć w formie papierowej osobiście lub jako przesyłkę pocztową na adres:
Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o. o.
Stasin 13, 08-107 Paprotnia
pokój - "Kadry"
w terminie do dnia 5 maja 2020 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina doręczenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Wiszniewski, Kierownik ds. operacyjnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 398 877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu i budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej min. 1,100 MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Przedmiotowa instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby było to najbardziej korzystne dla Inwestora tj. wdrożona w jak najkrótszym terminie, działała w najbardziej optymalnej dla Zamawiającego sprawności elektrycznej i cieplnej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: siedlecki Miejscowość: Stasin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu i budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej min. 1,100 MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Punkcie II Zapytania ofertowego.

Kod CPV

45251000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie projektu budowlanego oraz, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
3. Zakończenie robót budowlano-montażowych, rozruch, testy, próby eksploatacyjne urządzeń, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem Protokołu Odbioru Końcowego – termin zostanie przyjęty na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w Części 4 formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może to być termin dłuższy niż do 31 maja 2021 r.
Szczegółowy harmonogram projektu w zakresie daty zakończenia robót zostanie uzgodniony i sporządzony na podstawie wybranej oferty Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferta to 100 punktów, na które sumuje się: maksymalnie 50 punktów z kryterium Cena, maksymalnie 30 punktów za kryterium – Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji; maksymalnie 20 punktów za kryterium Termin realizacji.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów został opisany w Punkcie XI Zapytania ofertowego

Wykluczenia

Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu) zostały opisane w Punkcie III Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY DROBIARSKIE W STASINIE SP. Z O.O.

Adres

08-107 Stasin

mazowieckie , siedlecki

NIP

8212390168

Tytuł projektu

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0045/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ENERVIGO Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Data wpłynięcia oferty: 05.05.2020 r.
Liczba wyświetleń: 1082