Strona główna
Logo unii europejskiej

2/ZO/AKCJA/1.2.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznie 58 Uczestników Projektu.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-01-2020

Numer ogłoszenia

1227466

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

20.01.2020 Korekta nagłówka w zał. nr 3; wydłużenie terminu składania ofert o 1 dzień (zmiana w zał. "Zapytanie ofertowe)

Miejsce i sposób składania ofert

a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Lidera Projektu, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Lidera (biuro podawcze w budynku Lidera czynne jest 7 dni w tygodniu, 24h/dobę);
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 27.01.2020 r. (do godziny 23:59) – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Lidera;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 2/ZO/AKCJA/1.2.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla łącznie 58 Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie powiatu grudziądzkiego i m. Grudziądz.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla łącznie 58 Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie powiatu grudziądzkiego i m. Grudziądz.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla łącznie 58 Uczestników Projektu, zamieszkujących na terenie powiatu grudziądzkiego i m. Grudziądz:
1. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe.
2. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia
i wykonywania pracy. W projekcie brak jednoznacznie wskazanych rodzajów szkoleń – realizowane będą szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących, a dobór szkoleń musi uwzględniać zdiagnozowane potrzeby i potencjał UP oraz potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy – ich wybór będzie indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie).
3. Preferowane zawody to te wskazywane jako deficytowe w Barometrze zawodów dla powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz) na rok 2019 (Barometr stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Czas trwania i tryb szkoleń powinien być dostosowany do realnych potrzeb uzyskania kwalifikacji lub kompetencji po ich zakończeniu.
5. Kursy realizowane będą indywidualnie lub dla maksymalnie 5-cio osobowych grup.
6. Od UP wymagana jest 100% frekwencja w przypadku szkoleń krótkotrwałych (np. jednodniowych lub dwudniowych), w przypadku szkoleń wielodniowych lub długotrwałych co najmniej 80%.
7. Wszyscy Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie przystąpią do walidacji i certyfikacji. Projekt zakłada, że 45 Uczestników zakończy szkolenia uzyskaniem kwalifikacji a 8 Uczestników zakończy szkolenia uzyskaniem kompetencji. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu kończącego szkolenie otrzymają dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie.
8. TERMIN REALIZACJI: na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca maja 2020 r. lub do udzielenia wsparcia 58 UP. Zamawiający i Lider zastrzega, że na potrzeby realizacji zadania termin może zostać wydłużony (np. o 60 dni).
9. SALE: wsparcie realizowane będzie w salach znajdujących się na terenie powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz - zapewnianych przez Wykonawcę.
10. KADRA: Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. W każdym przypadku podmiot/osoba przeprowadzająca szkolenia musi posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca maja 2020 r. lub do udzielenia wsparcia 58 UP. Zamawiający i Lider zastrzega, że na potrzeby realizacji zadania termin może zostać wydłużony (np. o 60 dni).
Harmonogram danych zajęć Wykonawca ustalał będzie w porozumieniu z Zamawiającym, minimum na 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Opisane w załączniku Zapytanie ofertowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Doświadczenie zawodowe (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. kserokopia polisy;
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. programy szkoleń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Lider nie będzie zliczał punktów
w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. W przypadku remisu punktowego dla najwyżej punktowanych ofert, Lider spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Lider wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Lidera ofert dodatkowych.
3. Kryteria oceny:

1) Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2) Dostępność usług Wykonawcy (U) = 15%. Zgodnie z Rozdziałem IV. DODATKOWE INFORMACJE
I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt. 20 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług w zakresie kursów/szkoleń zawodowych dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie (Oświadczenie
o dostępności znajduje się w zał. nr 1 Formularz oferty). Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-6 dni
12 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-3 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3) Doświadczenie zawodowe (D) = 15%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z zał. nr 3 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe w realizacji kursów zawodowych określonego rodzaju. Lider będzie premiował Wykonawców, którzy wykonali we własnym imieniu zamówienia na kursy zawodowe (zrealizowali i zakończyli zamówienia), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do przyznania dodatkowych punktów Lider uzna doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, które wymienione zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako ilość osób przeszkolonych
w podanym wyżej okresie.

Doświadczenie zawodowe mierzone ilością osób przeszkolonych max. pkt dla Wykonawcy
(dot. usług wykazanych w zał. nr 3)
1-69 5
70-99 10
100 i więcej 20
4) Program szkolenia (P) = 10%. Wykonawca, który składa ofertę obowiązkowo opracuje programy szkoleń (dla przykładowego zakresu, który wymieniono poniżej). Dodatkowe punkty Oferent otrzyma za ogólną jakość sporządzonych programów:
1 pkt – sporządzono programy, ale ogólna ocena wykazuje błędy poważne;
2-5 pkt – programy zawierają błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5 (minimum w jednym z programów);
6-7 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5 (w żadnym w programów);
8-9 pkt – programy nie zawierają błędów jednak ich jakość jest średnia;
10 pkt – programy są dobrej jakości.

Brak przesłanych programów dla wszystkich wymienionych poniżej szkoleń skutkował będzie odrzuceniem oferty. Programy szkoleń pozwolą Zamawiającemu i Liderowi ocenić jakość oferowanych przez Wykonawcę szkoleń. Programy szkoleń, oprócz tematów powinny zawierać ogólną liczbę godzin przewidzianą do realizacji danego szkolenia.

Szkolenia/programy z zakresu:
I. Monter stolarki budowlanej
II. Pracownik usług fryzjerskich
III. Pracownik usług kosmetycznych
IV. Techniki sprzedaży


Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D + P
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U = liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy,
D = liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie zawodowe,
P = liczba punktów uzyskanych w kryterium Programy szkoleń.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

- zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym i Liderem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Liderem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Lidera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Lidera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. – zał. nr 2 – o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków grupy kapitałowej;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Akcja: Grudziądzka Aktywizacja

Numer projektu

POWR.01.02.01-04-0022/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EUR Consulting Sp. z o.o.
Oddział w Kwidzynie
ul. 11-go listopada 28/3
82-500 Kwidzyn

Data wpłynięcia oferty: 27.01.2020
Cena: 2270,00 za kurs dla 1 osoby
Liczba wyświetleń: 608