Strona główna
Logo unii europejskiej

3/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla łącznie 276 Uczestników Projektu (egzaminy IC3, z zarządzania projektem oraz językowe).

Data publikacji: 13.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2020

Numer ogłoszenia

1226850

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 20.01.2020 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 3/ZO/PALETA/2.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla łącznie 276 osób (33 grupy szkoleniowe). Uczestnicy Projektu biorą udział w jednym ze szkoleń:
• Docelowo 216 osób będzie uczestnikami szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 (18 grup szkoleniowych);
• Docelowo 120 osób będzie uczestnikami szkoleń językowych (84 osoby na kursie z zakresu języka angielskiego, tj. 7 grup szkoleniowych oraz 36 osób na kursie z zakresu języka niemieckiego, tj. 3 grupy szkoleniowe);
• Docelowo 60 osób będzie uczestnikami szkoleń z zarządzania projektem (5 grup szkoleniowych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji w obszarze językowym (język angielski lub język niemiecki) lub ICT lub zarządzania projektem przez min. 80% spośród 396 osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących subregion olsztyński, należących do grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji lub kwalifikacji, dzięki wysokiej jakości szkoleniom zakończonych certyfikacją i uzyskaniem kwalifikacji.

Grupę docelową projektu stanowią osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące obszar subregionu olsztyńskiego, tj. powiaty: miasto Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński).

Przedmiot zamówienia

Zamówienie udzielane jest w 3 częściach:

Część 1 – walidacja i certyfikacja do szkoleń komputerowych
1) Każdy uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do walidacji i certyfikacji - egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego fakt uzyskania kwalifikacji cyfrowych. Docelowo certyfikację przeprowadzić należy dla maksymalnie 216 osób.
2) Uczestnik Projektu może przystąpić do egzaminu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication) lub do wybranej przez siebie certyfikacji (o ile prowadzić będzie do potwierdzenia nabycia kwalifikacji).
3) Egzamin IC3 obejmować ma 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGICOMP. Egzamin IC3 przeprowadzić musi jednostka certyfikująca z akredytacją Certiport.
4) Termin realizacji: na bieżąco, od zakończenia kursu danej grupy szkoleniowej do końca lutego 2021 r.
5) Dane realizowanych szkoleń ICT:
• 18 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników;
• tryb realizacji dostosowany do potrzeb uczestników: dzienny, wieczorowy lub weekendowy;
• szkolenia na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu;
• PROGRAM: zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP. Zakres zgodny z Zał. 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Część 2 – walidacja i certyfikacja do szkoleń językowych
1) Każdy uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do walidacji i certyfikacji - egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji językowych na określonym poziomie - zgodnych ze standardem ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Docelowo certyfikację przeprowadzić należy dla maksymalnie 120 osób.
2) Uczestnik Projektu może przystąpić do wybranego egzaminu, np. TOEFL, TELC, FCE lub równoważnego (o ile prowadzić będzie do potwierdzenia nabycia kwalifikacji).
3) Termin realizacji: na bieżąco, od zakończenia kursu danej grupy szkoleniowej do końca marca 2021 r.
4) Dane realizowanych szkoleń językowych:
• 7 grup szkoleniowych z języka angielskiego/średnio 12 uczestników;
• 3 grupy szkoleniowe z języka niemieckiego/średnio 12 uczestników;
• tryb realizacji dostosowany do potrzeb uczestników: dzienny, wieczorowy lub weekendowy;
• szkolenia na różnych poziomach zaawansowania – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu;
• PROGRAM: zakres szkoleń zgodny z Zał. 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Część 3 – walidacja i certyfikacja do szkoleń z zarządzania projektem
1) Każdy uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do walidacji i certyfikacji - egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektem. Docelowo certyfikację przeprowadzić należy dla maksymalnie 60 osób.
2) Uczestnik Projektu może przystąpić do egzaminu PRINCE2 Foundation lub innego, potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w obszarze zarządzania projektem.
3) Termin realizacji: na bieżąco, od zakończenia kursu danej grupy szkoleniowej do końca stycznia 2021 r.
4) Dane realizowanych szkoleń z zarządzania projektem:
• 5 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników;
• tryb realizacji dostosowany do potrzeb uczestników: dzienny, wieczorowy lub weekendowy;
• PROGRAM RAMOWY: Przegląd metodyki Prince, Organizacja, Przygotowanie projektu, Uzasadnienie Biznesowe i Inicjowanie Projektu, Plany, Jakość, Ryzyko, Zarządzanie Końcem etapu, Postępy, Sterowanie etapem, Zmiana, Zarządzanie dostarczaniem produktów, Zamykanie Projektu, Zarządzanie strategiczne projektem.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80532000-2 – Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania
80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego
80580000-3 – Oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

na bieżąco, od zakończenia kursu danej grupy szkoleniowej do końca stycznia/lutego/marca 2021 r. (w zależności od części zamówienia)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
e. CV egzaminatora zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ewentualne referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora oferta powinna zawierać CV każdego z nich);
f. kopię dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia;
g. KRS/CEIDG;
h. potwierdzenie wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tylko jednej oferty na daną część zapytania).

1. Cena (C) = 60%. Cena brutto w polskich złotych za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym (w ramach części na którą składana jest oferta) z uwzględnieniem wystawienia i wydania certyfikatów. Wykonawcy zdobędą punkty wynikające z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie egzaminatora (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z egzaminatorów (posiadających wymagane kwalifikacje
i doświadczenie) w prowadzeniu egzaminów z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert.

Łączna liczba przeegzaminowanych osób max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 100 0
101 – 300 10
301 – 400 15
401 lub więcej 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem IV pn. „DANE DODATKOWE – DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA”, punkt 8 - Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzania egzaminu w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14. W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na zorganizowanie egzaminu, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie.
Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
9 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień


Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie egzaminatora,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Punkty zliczane będą osobno dla każdej części zamówienia.
Za każdą część zamówienia Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MODA NA WARMIĘ I MAZURY

Adres

11-001 Ługwałd

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

895120307

Fax

895120307

NIP

7393858768

Tytuł projektu

Paleta kluczowych możliwości

Numer projektu

RPWM.02.03.01-28-0059/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 207