Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na zakup usługi doradczej

Data publikacji: 30.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-01-2020

Numer ogłoszenia

1225168

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany w zakresie godziny, do której należy składać oferty. Po zmianie termin składania ofert upływa o godzinie 23:59 (przed zmianą 24:00).
Dokonano zmiany w zakresie miejsca realizacji zamówienia - wyłączono z treści informację o miejscowości Olsztyn, pozostawiając bez zmian informację o województwie i powiecie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.01.2020 r. o godzinie 23:59.
2. Ofertę należy:
- złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego (ul. Metalowa 7A, 10 – 603 Olsztyn) lub
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail na adres 2MPROJEKT.OLSZTYN@GMAIL.COM).
Doręczenie musi być dokonane przed upływem terminu na składanie ofert, pod rygorem nieważności.
3. Przed upływem terminu na składanie ofert, Oferent może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać bez podania przyczyny, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianach lub wycofaniu oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny pod warunkiem doręczenia Oferentom informacji o unieważnieniu.
5. W związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2MPROJEKT.OLSZTYN@GMAIL.COM

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Jakubowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608 119 789

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej w celu realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek poprzez zakupienie usługi doradczej”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi doradczej realizowanej w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek poprzez zakupienie usługi doradczej”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zgodna ze specyfikacją ujętą w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zakres usługi doradczej:
1. Opracowanie strategii marketingowej zawierającej opis odpowiednich form promocji dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców.
2. Opracowanie planu kampanii promocji oferty i budowaniu marki.
3. Opracowanie planu rozwoju firmy, który będzie zawierał najważniejsze aspekty działań:
a) identyfikacja nowych rynków zbytu,
b) analiza możliwości pozyskania nowych klientów na usługi Wnioskodawcy,
c) zmniejszenie kosztów działalności firmy w tym:
- analiza struktury przychodów i kosztów
- kluczowe zasoby w korelacji z ich optymalnym wykorzystaniem
- najefektywniejsze i najtańsze kanały dotarcia do klienta
d) analiza rynku w zakresie pozyskania nowych dostawców urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
4. Optymalizacja procesu sprzedaży usług z uwzględnieniem sezonowości branży w tym:
a) pozyskanie nowych partnerów zapewniających ciągłość zleceń,
b) analiza możliwości wejścia na rynki zagraniczne.
5. Propozycje dotyczące modernizacji strony www wraz z implementacją aktywnego formularza kontaktowego on-line.
6. Doradztwo w obszarze możliwości uruchomienia pozycjonowania strony www oraz kampanii AdWords.
7. Opracowanie założeń do systemu raportowego kondycji firmy i plan jego wdrożenia.
8. Doradztwo w zakresie możliwości bieżącej analizy efektywności prowadzonych działań wraz z analizą możliwości wprowadzania bieżących usprawnień.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do dnia 20.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają doświadczenie w wykonywanych/realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, mogą wykazać się realizacją minimum 15 (piętnastu) usług średniorocznie związanych z przedmiotem zamówienia.
b) Dysponują wykwalifikowanym i doświadczonym personelem - osoby oddelegowane do wykonania usługi będą posiadały przynajmniej 3-letnie doświadczenie związane z tematyką usługi i jej zakresem.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w trakcie realizacji usługi doradczej zobowiązują się do uczestnictwa w minimum 2 (dwóch) spotkaniach z Zamawiającym miesięcznie, w siedzibie Zamawiającego, dotyczących przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych polskich) przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 1910 1048 2120 0001 6341 0001 prowadzony w Santander Bank Polska S.A.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą, przeprowadzonej za obopólnym porozumieniem stron, przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności, w zakresie zmian i uzupełnień, które nie naruszają zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz które nie stanowią istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy ale stanowią istotną zmianę w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności:
a) z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej,
b) w zakresie aktualizacji danych Zamawiającego i Wykonawcy,
c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do umowy,
d) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
e) zmiana terminu płatności za realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego,
f) zmiana terminu realizacji umowy w związku z niemożliwością realizacji w zakładanym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a zmiana staje się konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia,
g) w przypadku wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej.
Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:

KRYTERIUM - WAGA (pkt.)
a) Łączna cena netto - 60 pkt.
b) Ilość spotkań z Zamawiającym - 30 pkt.
c) Termin realizacji - 10 pkt

1. Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1
Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = Cn X 60 / Cr
P1 – otrzymane punkty
Cn – łączna cena netto oferty najtańszej
Cr – łączna cena netto oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 pkt.

2. Punktacja za ilość spotkań z Zamawiającym – P2
- 2 (dwa) spotkania w miesiącu – 0 pkt.
- 3 (trzy) spotkania w miesiącu lub więcej – 30 pkt.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 30 pkt.

3. Punktacja termin realizacji usługi – P3
- realizacja do dnia 01.09.2020 r. – 10 pkt.
- realizacja do dnia 20.09.2020 r. – 0 pkt.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie liczby punktów wyliczonej dla każdej oferty w oparciu o kryteria z pkt. VII zapytania ofertowego.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100 pkt.
3. Obliczenia będą dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najkorzystniejsza oferta to ta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. Punkty będą sumowane według wzoru:
P = P1 + P2 + P3, gdzie P to łączna liczba punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie przez dwie lub więcej oferty tego samego wyniku punktowego, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Wybór oferty udokumentowany zostanie protokołem wyboru oferty.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza obowiązku zawarcia umowy z wykonawcą w każdej sytuacji, w szczególności w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na realizację zamówienia. Każde ewentualne unieważnienie postępowania, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie uzasadnione w protokole z postępowania.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy usługi, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub wytycznych instytucji odpowiedzialnej za przydzielanie środków unijnych.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony, jeżeli Oferent dostarczy Zamawiającemu podpisane oświadczenie, które stanowi integralną część formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający oceni spełnienie warunku poprzez weryfikację poprawności złożonego oświadczenia (sprawdzenie podpisu pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

2MPROJEKT SPÓŁKA CYWILNA JANKOWSKI MICHAŁ, JAKUBOWSKI MAREK

Adres

Metalowa 7a

10-603 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

608119789

NIP

7393895841

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek poprzez zakupienie usługi doradczej.

Numer projektu

RPWM.01.03.05-28-0047/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dobry Impuls Piotr Chomicz
Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk
Cena netto: 390 000,00 zł
Termin realizacji: 31.08.2020r.
Ilość spotkań: 3 spotkania/msc
Liczba wyświetleń: 369