Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZO/AKCJA/1.2.1/2019 Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 58 UP

Data publikacji: 11.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2019

Numer ogłoszenia

1222531

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 18.12.2019 r. (do godziny 23:59) – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 1/ZO/AKCJA/1.2.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie/zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 58 Uczestników Projektu. Zamówienie udzielane jest w częściach. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 2 części przypadające dwóm różnym specjalistom, tj. część realizowaną przez Doradcę zawodowego (580 godz.) oraz część realizowaną przez Pośrednika pracy (464 godz.), łącznie maksymalnie 1044 godziny pracy specjalistów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest stworzenie/zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 58 Uczestników Projektu.
Uczestnikami Projektu będzie 58 osób młodych, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie: powiat grudziądzki i m. Grudziądz, w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych.
100% UP będzie osobami pozostającymi bez pracy (osoby bierne zawodowo), niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Minimum 50% UP będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu do ISCED 3 włącznie i/lub z niepełnosprawnościami. Minimum 60% stanowiły będą kobiety. Minimum 30% osób zamieszkiwało będzie miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie/zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 58 Uczestników Projektu. Zamówienie udzielane jest w częściach. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 2 części przypadające dwóm różnym specjalistom, tj. część realizowaną przez Doradcę zawodowego (580 godz.) oraz część realizowaną przez Pośrednika pracy (464 godz.), łącznie maksymalnie 1044 godziny pracy specjalistów.
CZĘŚĆ 1. Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe – realizowane przez Doradcę zawodowego (580h)
Doradca zawodowy zrealizuje maksymalnie 580h wsparcia w projekcie, w postaci dwu-etapowej pracy
z Uczestnikami Projektu. Na każdego Uczestnika przypada 10h lekcyjnych wsparcia.
Etap I
A. Identyfikacja potrzeb i stopnia oddalenia od rynku pracy = 2h spotkań przypadających na jednego UP. Na spotkaniach nastąpić ma badanie sytuacji społecznej, rodzinnej, materialnej, rozpoznanie przyczyn pozostawania bez pracy, potrzeb UP w kontekście aktywności zawodowej, umiejętności, uprawnień, doświadczenia, stopnia rozwoju kompetencji zawodowych, kluczowych, miękkich: zaangażowania w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowości do dostosowania się do wymagań rynku pracy, chęci do podjęcia zatrudnienia. Niezbędne będą narzędzia diagnozujące kompetencje społeczne/zawodowe.
B. Diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego = 2h spotkań przypadających na jednego UP. Uczestnik zapozna się z mocnymi stronami i deficytami w kontekście podjęcia zatrudnienia. Zaplanować należy ścieżkę rozwoju zawodowego, a także przygotować z każdym UP List Motywacyjny i CV. Narzędzia: druk stworzonych/zaktualizowanych IPD.
Etap II
Poradnictwo zawodowe = 6h spotkań przypadających na jednego UP, rozłożonych na 2-3 spotkania dla lepszej efektywności poradnictwa. Narzędzia: wywiad, rozmowa, ankiety zainteresowań.

Od UP wymagana jest 100% frekwencja na obu etapach wsparcia.
KADRA: Do realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zatrudnić jednego doradcę zawodowego.
Doradca zawodowy posiadać musi:
• wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie doradztwa zawodowego,
• doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego minimum 2 lata,
• wpis do KRAZ.

CZĘŚĆ 2. Pośrednictwo pracy – realizowane przez Pośrednika pracy (464h)
Pośrednik pracy zrealizuje maksymalnie 464h wsparcia w projekcie i poświęci średnio 8 godz. lekcyjnych na osobę, z czego 4 godz. stanowiły będą spotkania indywidualne z Uczestnikami, a pozostały czas pośrednik pracował będzie w terenie - odbywając spotkania z potencjalnymi pracodawcami.
Pośrednik pracy pomoże w poszukiwaniach stanowiska pracy zgodnego z umiejętnościami i predyspozycjami danego UP, jego kwalifikacjami i opracowanym Indywidualnym Planem Działania (IPD powstanie/będzie zaktualizowane podczas pierwszej formy wsparcia – pracy UP z Doradcą zawodowym). Uczestnicy Projektu otrzymają pakiety propozycji zatrudnienia. Pośrednictwo pracy obejmuje następujące usługi świadczone na rzecz UP:
- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,
- upowszechnianie ofert pracy UP,
- udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
- inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami,
- informowanie UP o przysługujących im prawom i obowiązkom,
- informowanie UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
- inne usługi określone przez beneficjenta w ramach projektu związane ze świadczeniem pośrednictwa pracy na rzecz Uczestnika Projektu.

KADRA: Do realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zatrudnić jednego pośrednika pracy.
Pośrednik pracy posiadać musi:
• wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie wsparcia,
• doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata,
• wpis do KRAZ.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Cz. 1 Spotkania realizowane mają być w elastycznych godzinach (cel: godzenie życia „zawodowego” z rodzinnym), na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca maja 2020 r. lub do udzielenia wsparcia 58 UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Cz. 2 Spotkania realizowane mają być w elastycznych godzinach (cel: godzenie życia „zawodowego” z rodzinnym), na bieżąco - od stycznia 2020 r. do końca grudnia 2020 r. lub do udzielenia wsparcia 58 UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe" i Zał. 4 Istotne postanowienia umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV specjalisty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – oferta powinna zawierać CV każdego zgłaszanego specjalisty);
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu”,
g. wydruk wpisu do KRAZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Kryteria oceny:

1) Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2) Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec specjalistów, pkt. 6 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług w zakresie wsparcia dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że specjalista w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7-13 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-6 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3) Doświadczenie specjalistów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe każdego ze specjalistów (wyrażone w latach, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, obejmujące okres do 5 lat wstecz od daty ogłoszenia zapytania).

Doświadczenie zawodowe (kierunkowe) w latach max. pkt dla Wykonawcy
(dot. specjalisty wskazanego w załączniku „Wykaz osób”)
≤ 2 0
Powyżej 2 – 4 10
Powyżej 4 20

Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie specjalistów.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100
Punktacja zliczana jest osobno dla doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne ze specjalistami zgłoszonymi do oferty (rozmowy odbędą się w siedzibie firmy w Gdyni, przy ulicy: Plac Kaszubski 8/201), przyjmując poniższe kryteria oceny (dodatkowe 20 pkt w skali od 0-10 gdzie 0 to ocena najniższa)

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 – o braku powiązań;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Akcja: Grudziądzka Aktywizacja

Numer projektu

POWR.01.02.01-04-0022/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: EUR Consulting Sp. z o.o. Oddział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn, wpł. 17.12.2019, godz. 10:18, cena 46.400,00 PLN
Część 2: EUR Consulting Sp. z o.o. Oddział w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn, wpł. 17.12.2019, godz. 10:18, cena 46.400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 702