Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, muzyczno-rytmiczne i logopedyczne w Żłobku AUTOBUSIK w Lublińcu dla max 200 dzieci w ramach projektu "Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu" Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Data publikacji: 12.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2019

Numer ogłoszenia

1221054

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres:
przetarg.zlobek@larix-lubliniec.eu

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg.zlobek@larix-lubliniec.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Olczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

888 250 300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/ów usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno-rytmicznych i logopedycznych dla max 200 dzieci w wieku do 3 lat uczęszczających do Żłobka AUTOBUSIK w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 w okresie 01.01.2020-31.12.2021

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jet wybór wykonawcy/ów usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno-rytmicznych i logopedycznych dla dzieci w wieku do 3 lat uczęszczających do Żłobka AUTOBUSIK w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć języka angielskiego, zajęć muzyczno-rytmicznych i logopedycznych dla dzieci w wieku do 3. Zajęcia prowadzone będą w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku, z uwzględnieniem następujących warunków:
1) zajęcia w dwa dni, w tygodniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku, w dniach pracy Żłobka, zgodnie z planem zajęć ustalonym z Dyrektorem Żłobka;
2) zajęcia maksymalnie dla 25 grup liczących maksymalnie do 8 dzieci każda;
3) czas trwania zajęć – 15 minut dla każdej z grup;
4) maksymalna ilość godzin zajęć, przy założeniu godziny rozliczeniowej wynoszącej 45 minut, wynosi 33 godziny w miesiącu;
5) zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, a ich program dostosowany będzie do programu edukacyjnego realizowanego w Żłobku

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin zawarcia umowy - do 30.12.2019 r.
Termin realizacji zamówienia - 01.01.2020-31.12.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy.
Oferent będzie wykonywał usługę osobiście lub do wykonania usługi wyznaczy osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent dysponuje lub będzie dysponował prowadzącymi zajęcia, którzy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe i min. 2 lata doświadczenia w pracy z małymi dziećmi: z dziećmi w wieku do lat 3 lub dziećmi w wieku przedszkolnym lub z dziećmi klas 1- 3 szkoły podstawowej. Oferent potwierdzi posiadany potencjał kadrowy oświadczeniem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi Znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie następujących dokumentów przedłożonych przez Oferenta:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- podpisane oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US (załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US”)

Dodatkowe warunki

1. Oferent może złożyć jedną ofertę
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnione wszystkie pola, z podaniem ceny brutto słownie, podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Oferta musi być ważna co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja).
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przewidywany termin zawarcia umowy - do 30.12.2019 r.
Termin realizacji zamówienia - 01.01.2020-31.12.2021

Faktura/rachunek za wykonane usługi wystawiona co miesiąc na będzie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego lub upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania (w tym zmiany terminów) po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty wypełnionej na formularzu oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1, należy załączyć:
1. Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego”. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum, we własnym zakresie, zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru,
2. Załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US”.
3. Załącznik nr 4 „Oświadczenie w sprawie RODO - Klauzula informacyjna"
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIUM OCENY
Cena brutto
PUNKTACJA MAKSYMALNA
100 punktów
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
100 pkt x cena najniższa / cena badana
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena najniższa - oznacza najniższą łączną cenę brutto na wszystkie pozycje będące przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
Cena badana – oznacza łączną cenę brutto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i niepodlegającej odrzuceniu) na wszystkie pozycje

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 5 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim lub Partnerem projektu tj. Zegar Słoneczny Sp. z o.o., ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 1231178997, kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub Partnerem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas dwóch dni roboczych od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Klonowa 11

42-700 Lubliniec

śląskie , lubliniecki

Numer telefonu

34 351 33 85

NIP

5751839378

Tytuł projektu

Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-028D/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SmartAdvice Michał Kucharczyk
ul. Olimpijska 1 lok. 3
58­-301 Wałbrzych

data wpływu oferty: 18.12.2019
oferowana cena:
CENA BRUTTO* ZA JEDNĄ GODZINĘ ZAJĘĆ z języka angielskiego (45 min): 59,00 PLN
CENA BRUTTO RAZEM za 792 godz.: 46.728,00 PLN

CENA BRUTTO* ZA JEDNĄ GODZINĘ ZAJĘĆ muzyczno-rytmicznych (45 min): 67,00 PLN
CENA BRUTTO RAZEM za 792 godz.: 53.064,00 PLN

CENA BRUTTO* ZA JEDNĄ GODZINĘ ZAJĘĆ logopedycznych (45 min): 67,00 PLN
CENA BRUTTO RAZEM za 792 godz.: 53.064,00 PLN
Liczba wyświetleń: 910