Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZO/PLUS/11.1.1/2019 Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu

Data publikacji: 21.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

1213058

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

23.10.2019 8:30 Korekta: załącznik nr 3

Miejsce i sposób składania ofert

a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 29.10.2019 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 1/ZO/PLUS/11.1.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla łącznie 60 UP, realizowane w podziale na dwie części:
Część 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe [388 godzin zegarowych]
Część 2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy [600 godzin zegarowych]

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału do zatrudnienia 60 osób ubogich i/lub wykluczonych społecznie, osób bez zatrudnienia, mieszkańców wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez skorzystanie z instrumentu aktywnej integracji o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Uczestnikami Projektu będzie 60 osób: powyżej 18 roku życia, mieszkańców powiatów: bartoszyckiego (cały powiat), lidzbarskiego (cały powiat), nidzickiego (Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo), nowomiejskiego (cały powiat), którzy są zagrożeni ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w 100% osoby bez zatrudnienia, w 60% osoby o niskich kwalifikacjach, w 50% mieszkańcy terenów wiejskich, w 25% osoby powyżej 50 roku życia, w 5% osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wobec których istnieje konieczność zastosowania usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla łącznie 60 UP, realizowane
w podziale na dwie części:
Część 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe [388 godzin zegarowych]

A. Spotkania indywidualne: każdy z UP otrzyma ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy/uzyskanie zatrudnienia. Doradca m.in. określi trudności zawodowe, rozpozna wstępne cele zawodowe, oceni postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie; zainteresowania, wartości i cele, doświadczenia życiowe, zawodowe i umiejętności, wykształcenie i przebyte szkolenia, wzory pracy
i uczenia się oraz uzdolnienia, czynniki społeczno-ekonomiczne oraz uzdolnienia przedsiębiorczości.
Standardy: prace indywidualne, testy, wywiady.
Wymiar: 4h/os = łącznie maksymalnie 240h zgodnie ze ścieżkami reintegracji.
Produkty: 240 h zegarowe wsparcia, indywidualne karty wsparcia.
Realizacja: na bieżąco, w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; w salach zapewnianych przez Zamawiającego.
B. Spotkania grupowe: 6 grup po 10 osób, w ramach spotkań grupowych zostanie przeprowadzony
6-godzinny blok wsparcia wykorzystujący scenariusz warsztatu „Poszukiwanie pracy” (wypracowany
w ramach projektu innowacyjnego POKL „PWP Rynek pracy dla mam”), tematyka: zasady rekrutacji
w firmach (a zwłaszcza procesu selekcji), określenie list potencjalnych pracodawców oraz przygotowanie aplikacji (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), ćwiczenie autoprezentacji (rozmowa z pracodawcą).
Standardy: program „Poszukiwanie pracy”, testy, ćwiczenia, study case, przerwy, serwis kawowy oraz obiad dla UP (zapewniany przez Zamawiającego).
Wymiar: 24h/gr, tj. 3 spotkania po 8 godz., łącznie maksymalnie 144 godz.
Produkty: 144 godziny zegarowe wsparcia
Realizacja: na bieżąco, w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; w salach zapewnianych przez Zamawiającego.

Część 2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy [600 godzin zegarowych]

Realizowane przez pośrednika pracy, obejmujące: analizę wniosków z pracy z doradcą zawodowym zapisanych w ścieżkach reintegracji, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.
Praca pośrednika w formie dyżurów, po uprzednim umówieniu się, w okresie od zakończenia doradztwa zawodowego w ramach projektu do zakończenia 3-miesięcznego stażu UP.
Standardy:
 indywidualna praca z UP w celu pomocy w znalezieniu zatrudnienia, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy (minimum 8 ofert pracy/UP), przygotowanie do rozmów z konkretnym pracodawcą, wspieranie samodzielności UP na rynku pracy;
 tworzenie bazy UP i indywidualnego poszukiwania ofert pracy;
 kontakt z pracodawcą, przedstawianie sylwetek UP;
 stały kontakt z PUP w celu rozpoznawania lokalnego rynku pracy, kontakt z pracodawcami. Rozwiązanie to ma zwiększać prawdopodobieństwo znalezienia trwałej pracy.

Wymiar: średnio 10 godzin zegarowych/osobę (zgodnie ze ścieżkami reintegracji).
Produkty: 600h pośrednictwa pracy, 60 kart indywidualnego pośrednictwa, 480 ofert pracy.
Realizacja: od ukończenia przez danego UP doradztwa zawodowego (listopad/grudzień 2019), docelowo do końca kwietnia 2020 r.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: różny dla każdej części zamówienia (szczegółowo opisany powyżej). Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Spełnienie warunku tzw. Klauzul społecznych (opisane w zał. 3 Klauzule społeczne).
Wadium (opisane w zał. Zapytanie ofertowe).

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo opisane w załączniku nr 4 Istotne postanowienia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych (Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 5);
f. CV specjalisty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i świadectwa pracy, referencje (według wzoru z Załącznika nr 6 – oferta powinna zawierać CV każdego zgłaszanego specjalisty);
g. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG;
h. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale „Pozostałe warunki”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 70%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 70%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 30%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec specjalistów,
pkt. 5 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że specjalista w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy danego Uczestnika lub grupy oraz okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
25 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
30 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100
Punktacja zliczana jest osobno dla doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne ze specjalistami zgłoszonymi do oferty (rozmowy odbędą się w siedzibie firmy w Gdyni, przy ulicy: Plac Kaszubski 8/201), przyjmując poniższe kryteria oceny (dodatkowe 20 pkt w skali od 0-10 gdzie 0 to ocena najniższa):
10 pkt - możliwe do zdobycia za motywację i znajomość tematu, tj.:
• brak - słaba motywacja = 0-3 pkt (motywacja ogranicza się do złożenia oferty, brak wiedzy o grupie docelowej projektu, problemy z odpowiedzią na pytania dot. działań przeprowadzanych aby zainteresować uczestników, nieumiejętność wskazania własnych bodźców i motywatorów itp.);
• przeciętna motywacja = 4-7 pkt (zna cel, grupę docelową, umiejętność wskazania własnych motywatorów i bodźców motywacyjnych);
• wysoka motywacja = 8-10 pkt (prezentowanie wiedzy i umiejętności jak wyżej + podawanie przykładów
z własnego doświadczenia, wskazujących na chęć pracy i znajdowanie rozwiązań motywujących ludzi do rozwoju i zdobywania wiedzy).

10 pkt - możliwe do zdobycia za komunikatywność, zainteresowanie tematem „uczestnika” oraz sposób przekazywania wiedzy, tj.:
• słaba komunikatywność = 0-3 pkt (wypowiada się w sposób zrozumiały, ale słucha biernie, nie dopytuje się
o to, co rozmówca miał na myli i buduje wypowiedź bazując na domysłach, nie upewnia się czy dobrze został/a zrozumiany/a, nie reaguje na wysyłane sygnały werbalne czy niewerbalne);
• przeciętna motywacja = 4-7 pkt (wypowiada się w sposób swobodny i zrozumiały stosując terminologię i język dostosowany do sytuacji i rozmówcy, aktywnie słucha rozmówcy, upewnia się czy został/a właściwie zrozumiany/a, reaguje na sygnały werbalne i niewerbalne);
• wysoka motywacja = 8-10 pkt (wypowiada się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny, dobrane argumenty są logiczne, rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi przeanalizować i podsumować wypowiedź rozmówcy wykorzystując parafrazę, upewnia się czy został/a dobrze zrozumiany/a, reaguje na sygnały werbalne i niewerbalne wysyłane przez rozmówcę, potrafi zainteresować swoją wypowiedzią).

Wykluczenia

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.
Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

PLUS dla wiedzy i doświadczenia

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0118/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak, Morąg (14-300), ul. Plac Kombatantów 8/1, 28.10.2019, cena łączna po neg.: 82.920,00 pln
Liczba wyświetleń: 530