Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa nadruku i dostawy materiałów promocyjnych

Data publikacji: 21.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

1213007

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na termin realizacji pozycje zamówienia zostały zredukowane. Nowy przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę jednego rodzaju gadżetów reklamowych wraz z wykonanym nadrukiem:
- zestaw śrubokrętów 400 szt

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) na adres e-mail: ewa.szpiek@mtgsa.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.szpiek@mtgsa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Szpiek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48665302500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dwóch rodzajów gadżetów reklamowych wraz z wykonanym nadrukiem znaku graficznego:
• zestawu śrubokrętów 400 szt.
Usługa dostarczenia nadrukowanych gadżetów reklamowych do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań w projekcie.

Przedmiot zamówienia

Dostawa jednego rodzaju gadżetów reklamowych wraz z wykonanym nadrukiem znaku graficznego:
• zestawu śrubokrętów - komplet śrubokrętów zawierający 8 różnych końcówek. Klip umożliwiający przymocowanie do kieszeni. Końcówki śrubokrętów mocowane za pomocą magnesu. Logo grawerowane na powierzchni.

Kolor: czarny
Materiał: metal
Rozmiar produktu: 109 x 15 mm
Rozmiar grawerowanego logo: minimum 35 x 4,5 mm lub większy (nadruk - wzór nr 2)

Usługa dostarczenia nadrukowanych gadżetów reklamowych do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia w załączniku numer 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie wykonane w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 10 000 zł brutto (każde) polegające na dostawie materiałów reklamowych wraz z wykonaniem na nich nadruku/ graweru.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, który pozwala na wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena* – waga kryterium 100 %. * ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

Adres

Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48585549200

Fax

+4858554169313

NIP

5840253705

Tytuł projektu

InterMarE - Internationalization of South Baltic maritime economy

Numer projektu

STHB.01.01.00-22-0081/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Reklamowa BIURO-FACH Arkadiusz Brzeziński, 80-231 Gdańsk ul. Fiszera 14. Data wpłynięcia oferty: 29.10.2019r. Cena brutto oferty 1 869,60 zł
Liczba wyświetleń: 652