Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz szkoleń z zarządzania projektem dla łącznie 276 Uczestników Projektu

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-10-2019

Numer ogłoszenia

1210045

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załączniki (04.10.2019)

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 13.10.2019 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 1/ZO/PALETA/2.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz szkoleń z zarządzania projektem dla łącznie 276 Uczestników Projektu. Zamówienie udzielane jest w dwóch częściach (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych).

Część 1 – szkolenia komputerowe
1) Przeprowadzenie dla docelowo 216 osób szkoleń komputerowych z zakresu ICT, przygotowujących
do egzaminu zewnętrznego: Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3). Egzamin obejmie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami kompetencji informatycznych
i informacyjnych DIGICOMP. Egzamin przeprowadzi jednostka certyfikująca z akredytacją Certiport.
2) Szkolenia:
 docelowo 18 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 216 osób);
 80h lekcyjne szkolenia/grupę, łącznie 1440 h;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników danej grupy: dziennym, wieczorowym lub weekendowym, tj. 10 spotkań po 8h lek. lub 20 spotkań po 4h lek. lub średnio 14 spotkań po średnio 6h lek.
3) Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.
4) PROGRAM: zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP. Zakres zgodny z Zał. 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
5) Warunkiem ukończenia przez UP szkolenia jest zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, uczestnictwo w minimum 3/5 testów wewnętrznych, obecność na minimum 80% zajęć.

Część 2 – szkolenia z zarządzania projektem
1) Przeprowadzenie dla docelowo 60 osób szkoleń z zarządzania projektem (planowanie i osiąganie celów), przygotowujących do egzaminu zewnętrznego: PRINCE2 Foundation.
2) Szkolenia:
 docelowo 5 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 60 osób);
 32h lekcyjne szkolenia/grupę, łącznie 160 h;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników danej grupy: dziennym, wieczorowym lub weekendowym, tj. 4 spotkań po 8 h lek. lub 8 spotkań po 4 h lek. lub średnio
6 spotkań po średnio 6 h lekcyjnych.
3) PROGRAM: Przegląd metodyki Prince, Organizacja, Przygotowanie projektu, Uzasadnienie Biznesowe
i Inicjowanie Projektu, Plany, Jakość, Ryzyko, Zarządzanie Końcem etapu, Postępy, Sterowanie etapem, Zmiana, Zarządzanie dostarczaniem produktów, Zamykanie Projektu, Zarządzanie strategiczne projektem. Program szkolenia musi być dostosowany do potrzeb odbiorców i opisany w języku efektów uczenia się.
4) Warunkiem ukończenia przez UP szkolenia jest zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, uczestnictwo w minimum 3/5 testów wewnętrznych, obecność na minimum 80% zajęć.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji w obszarze językowym (język angielski lub język niemiecki) lub ICT lub zarządzania projektem przez min. 80% spośród 396 osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących subregion olsztyński, należących do grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji lub kwalifikacji, dzięki wysokiej jakości szkoleniom zakończonych certyfikacją i uzyskaniem kwalifikacji.

Grupę docelową projektu stanowią osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące obszar subregionu olsztyńskiego, tj. powiaty: miasto Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kompetencji lub kwalifikacji, które jednocześnie: są osobami o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie i/lub są osobami powyżej 50 roku życia; nie prowadzą działalności gospodarczej.
Odbiorcami Projektu będzie:
- min. 70% Uczestników o niskich kwalifikacjach,
- min. 30% Uczestników w wieku 50 lat i więcej,
- min. 95% Uczestników w wieku 25 lat i więcej,
- min. 5% Uczestników z niepełnosprawnościami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz szkoleń z zarządzania projektem dla łącznie 276 Uczestników Projektu. Zamówienie udzielane jest
w dwóch częściach (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych).
Spotkania szkoleniowe realizowane będą w miejscowościach na terenie subregionu olsztyńskiego, w tym zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich, w specjalnie wynajętych salach szkoleniowych, pozbawionych barier architektonicznych i dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sale szkoleniowe zapewni Zamawiający). Zgodnie z projektem, miejsce szkolenia powinno być stosunkowo bliskie miejscu zamieszkania Uczestników danej grupy szkoleniowej, dlatego Zamawiający nie jest obecnie w stanie podać dokładnych miejscowości.

Część 1 – szkolenia komputerowe
1) Przeprowadzenie dla docelowo 216 osób szkoleń komputerowych z zakresu ICT, przygotowujących
do egzaminu zewnętrznego: Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3). Egzamin obejmie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami kompetencji informatycznych
i informacyjnych DIGICOMP. Egzamin przeprowadzi jednostka certyfikująca z akredytacją Certiport.
2) Szkolenia:
 docelowo 18 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 216 osób);
 80h lekcyjne szkolenia/grupę, łącznie 1440 h;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników danej grupy: dziennym, wieczorowym lub weekendowym, tj. 10 spotkań po 8h lek. lub 20 spotkań po 4h lek. lub średnio 14 spotkań po średnio 6h lek.
3) Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu.
4) PROGRAM: zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP. Zakres zgodny z Zał. 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
5) Warunkiem ukończenia przez UP szkolenia jest zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, uczestnictwo w minimum 3/5 testów wewnętrznych, obecność na minimum 80% zajęć.

Część 2 – szkolenia z zarządzania projektem
1) Przeprowadzenie dla docelowo 60 osób szkoleń z zarządzania projektem (planowanie i osiąganie celów), przygotowujących do egzaminu zewnętrznego: PRINCE2 Foundation.
2) Szkolenia:
 docelowo 5 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 60 osób);
 32h lekcyjne szkolenia/grupę, łącznie 160 h;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników danej grupy: dziennym, wieczorowym lub weekendowym, tj. 4 spotkań po 8 h lek. lub 8 spotkań po 4 h lek. lub średnio
6 spotkań po średnio 6 h lekcyjnych.
3) PROGRAM: Przegląd metodyki Prince, Organizacja, Przygotowanie projektu, Uzasadnienie Biznesowe
i Inicjowanie Projektu, Plany, Jakość, Ryzyko, Zarządzanie Końcem etapu, Postępy, Sterowanie etapem, Zmiana, Zarządzanie dostarczaniem produktów, Zamykanie Projektu, Zarządzanie strategiczne projektem. Program szkolenia musi być dostosowany do potrzeb odbiorców i opisany w języku efektów uczenia się.
4) Warunkiem ukończenia przez UP szkolenia jest zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, uczestnictwo w minimum 3/5 testów wewnętrznych, obecność na minimum 80% zajęć.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego
80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
80532000-2 – Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkoleń: na bieżąco, od zebrania przez Zamawiającego grupy szkoleniowej w danej lokalizacji, do końca lutego 2021 r. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie szkoleń dla kilku grup równolegle.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

1. Trenerzy szkoleń komputerowych muszą posiadać:
 wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe;
 doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie trenerskie w zakresie ICT nie może być krótsze niż 2 lata.
2. Trenerzy specjalistyczni do szkoleń z zarządzania projektem muszą posiadać:
 wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe;
 doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie trenerskie nie krótsze niż 2 lata.

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe" i Zał. nr 4

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2A i/lub 2B);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4);
e. CV trenera (według wzoru z Załącznika nr 5) – w przypadku zgłaszania więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tylko jednej oferty na daną część zapytania).

1. Cena (C) = 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za ilość szkoleń z danej tematyki przeprowadzonych przez trenerów (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego).

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 10 0
11 – 20 5
21 – 30 10
31 – 40 15
Powyżej 40 20

3. Program szkolenia (P) = 10%. Wykonawca, który składa ofertę może otrzymać dodatkowe punkty
w ocenie, jeżeli opracuje programy szkoleń (zgodne z zakresem danego szkolenia). Brak przesłanych programów nie będzie skutkował odrzuceniem oferty. Punkty przyznawane będą za ogólną jakość sporządzonego programu:
1 pkt – sporządzono program, ale ogólna ocena wykazuje błędy poważne;
4 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość;
6 pkt – program nie zawiera błędów, jednak jego jakość jest średnia;
10 pkt – program nie zawiera błędów i jest dobrej jakości.

4. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem IV pn. „WYMAGANIA WOBEC OFERENTA”, punkt 9 - Wykonawca powinien oświadczyć
w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług szkoleniowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
9 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + D + P + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium Program szkolenia,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Oferent zgłaszający się do realizacji jednej z dwóch części zapytania może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Oferent zgłaszający się do realizacji obu części zapytania może uzyskać maksymalnie 200 punktów (po 100 punktów za każdą część zamówienia), oznacza to, że punkty zliczane będą dla każdej części osobno.

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MODA NA WARMIĘ I MAZURY

Adres

11-001 Ługwałd

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

895120307

Fax

895120307

NIP

7393858768

Tytuł projektu

Paleta kluczowych możliwości

Numer projektu

RPWM.02.03.01-28-0059/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FORUM Niezależni Doradcy Finansowi Bartosz Pakulski z siedzibą w Gdyni (81-650), Kielecka 101B/6, 08.10.2019, cz. 1 = 172 800,00 zł, cz. 2 = 22 720,00 zł
Liczba wyświetleń: 345