Strona główna
Logo unii europejskiej

1/e-II/11.2.1/2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 dla 360 Uczestników Projektu oraz wynajem pracowni komputerowych

Data publikacji: 22.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2019

Numer ogłoszenia

1202029

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załączniki

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 30.08.2019 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 1/e-II/11.2.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 dla 360 Uczestników Projektu oraz wynajem pracowni komputerowych. Zamówienie udzielane jest w częściach:
1) Przeprowadzenie dla 360 UP szkoleń komputerowych z zakresu ICT na poziomie podstawowym,
2) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu IC3 dla 13 grup.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poz. podstawowym lub średniozaawansowanym i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 480 os. dorosłych, o niskich, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji/kwalifikacji cyfrowych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 dla 360 Uczestników Projektu oraz wynajem pracowni komputerowych. Zamówienie udzielane jest w częściach:


Część 1.
1) Przeprowadzenie dla 360 UP szkoleń komputerowych z zakresu ICT na poziomie podstawowym, przygotowujących do egzaminu zewnętrznego: Certyfikat Umiejętności Komputerowych
i Użytkowania Internetu (IC3). Egzamin obejmie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGICOMP. Egzamin przeprowadzi jednostka certyfikująca z akredytacją Certiport.
2) Szkolenia:
 36 grup szkoleniowych/średnio 10 uczestników (łącznie 360 osób);
 80h szkolenia/grupę, łącznie 2880 h;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb UP, w formie:
• średnio 20 spotkań po 4 godziny/spotkanie, śr. 2-3 razy w tygodniu (w dni robocze)
• średnio 16 spotkań po 5 godzin/spotkanie, weekendowo (sobota i niedziela).
3) PROGRAM: Szkolenie realizowane będzie zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP. Zakres zgodny z Zał. 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
4) Usługi udzielone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zostaną udokumentowane poprzez: wizytacje zajęć, rejestr programów nauczania z liczbą godzin, dzienniki zajęć, listy obecności imienne z podpisem UP, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, karty pracy trenerów z liczbą godzin (zawierające informacje kto, dla kogo, w jakim terminie przeprowadził usługę), dokumentację zdjęciową.
5) Warunkiem ukończenia szkolenia dla UP jest obecność na minimum 80% zajęć oraz zrealizowanie zadań przewidzianych w programie.

Część 2.
1) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu IC3 dla 13 grup:
 nie więcej jak 13 grup szkoleniowych x 80h szkolenia = 1040 godzin;
 szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do potrzeb UP, w formie:
• średnio 20 spotkań po 4 godziny/spotkanie, śr. 2-3 razy w tygodniu (w dni robocze);
• średnio 16 spotkań po 5 godzin/spotkanie, weekendowo (sobota i niedziela).
2) Wszystkie pracownie komputerowe będące przedmiotem oferty muszą zapewniać minimum 10 stanowisk komputerowych (jedno stanowisko dla każdego z UP), być wyposażone w projektor multimedialny z ekranem oraz zapewniać bezprzewodowy (wifi) lub przewodowy dostęp do Internetu. Wszystkie muszą też spełniać warunki BHP.
3) Zgodnie z zasadą dostępności oraz przełamywania barier w dostępie do szkoleń, pracownie komputerowe powinny być w miejscach dostępnych dla UP zarówno komunikacyjnie jak
i architektonicznie w związku z możliwością udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami.
4) UWAGA – Zamawiający nie określa minimalnej i maksymalnej liczby godzin wynajmu w danym dniu, miesiącu, ani w danym powiecie. Liczba godzin szkoleń jest zależna od liczby zgłoszonych do udziału uczestników z danego obszaru.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowego zmniejszenia liczby godzin najmu lub odwołania zgłoszonych spotkań. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal
w terminie, w których szkolenia rzeczywiście się odbyły.
6) Wykonawca deklarował będzie gotowość do realizacji wynajmu pracowni komputerowej
w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
7) Liczba dni szkoleniowych oraz szczegółowe terminy będą każdorazowo na bieżąco ustalane
z Wykonawcą, zgodnie z podpisaną umową o współpracy oraz ofertą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkoleń: na bieżąco, od zebrania przez Zamawiającego grupy szkoleniowej w danej lokalizacji, do kwietnia 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Baza lokalowa (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
f. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego – tylko do ofert dot. części 1 zapytania) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego
z nich;
g. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale pn. „Pozostałe warunki”;
h. KRS/CEIDG, inne uprawniające do wynajmu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tylko jednej oferty na daną część zapytania).
Punktacja oddzielna dla każdej części zapytania - szczegółowo opisana w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

e-umiejętności - klucz do nowych możliwości - edycja II

Numer projektu

RPLD.11.02.01-10-0065/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Forum Niezależni Doradcy Finansowi Bartosz Pakulski, 81-650 Gdynia, wpł. 30.08.2019, cz.1 = 288 000,00 PLN, cz. 2 = 44 720,00 PLN
Liczba wyświetleń: 322