Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

Data publikacji: 15.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2019

Numer ogłoszenia

1185306

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego we wskazanym terminie składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania oferty pocztą elektroniczną (w formacie PDF lub JPG) na adres: inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytana ofertowego jest zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych (Część A i B) w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup realizowany w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów demonstracyjnej linii technologicznej do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych (Część A i B) w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku pn. Specyfikacja techniczna zamówienia, zawierający listę modułów wchodzących w skład Części A i B zamówienia.

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Każdy element i kompletny zestaw części mechanicznych musi być wykonany i dostarczony do Zamawiającego w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującą minimalną wiedzą i doświadczeniem:
1. Doświadczenie w realizacji min. 3 (słownie: trzech) podobnych zamówień, z których każde opiewało na kwotę min. 300.000 zł netto (słownie: trzysta tysięcy).
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem technicznym:
1. Posiadanie zaplecza technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniających kryteria i parametry ujęte w zapytaniu.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem kadrowym:
1. Posiadanie doświadczonej kadry inżynierskiej, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem ekonomicznym i finansowym:
1. Posiadanie stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość lub tylko jedną z części przedmiotu zamówienia (Część A lub B). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tylko na poszczególne moduły wchodzące w skład Części A lub B.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
4. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego podpisana przez Oferenta. Oferty złożone na innych formularzach muszą zawierać co najmniej te same dane co Formularz Ofertowy.
2. Data ważności oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 30.09.2019 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty.
3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 1a do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1b do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Zaproponowana w ofercie cena netto musi zostać wyrażona w PLN, przy czym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania danej Części przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria dla każdej Części zamówienia odrębnie.
Dla Części A:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania w Części A
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania w Części A
100 – Waga kryterium

Dla Części B:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania w Części B
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania w Części B
100 – Waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną dla Części A oraz Części B przedmiotu zamówienia. Suma punktów dla każdej z Części nie łączy się. Możliwe jest udzielenie dwóch odrębnych zamówień, dla każdej z Części oddzielnie

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0869/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I Część

Oferent: EAE MAKINA SAN. VE TIC. A.S., Esku Turgut Ozal Cad. No. 20, 34-490 Istambuł, Turcja
Data wpłynięcia: 18.06.2019r.
Cena netto 2 085 124,00 PLN


II Część

Oferent: INTEGRATOR – RHC Sp. z o.o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń
Data wpłynięcia: 18.06.2019r.
Cena netto 1 495 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 681