Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej

Data publikacji: 30.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1163601

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie:
1) warunków udziału w postępowaniu dotyczących: wiedzy i doświadczenia pkt. 9.1.2 IDW oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia pkt. 9.1.4 IDW (dn. 5.02.2019 r.).
2) kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia kierownika budowy pkt. 21.2.3. IDW (dn. 08.02.2019 r.).
3) warunku udziału w postępowaniu dotyczącego: osób zdolnych do wykonania zamówienia pkt. 9.1.4 IDW (dn. 11.02.2019 r.).
4) Zamawiający wprowadza do części II SIWZ - Wzór umowy § 1 ust. 2 pkt 25) o następującym brzmieniu: 25) Teren prowadzenia robót – obszar wyznaczony przez Zamawiającego obejmujący Teren budowy i obszar, po którym poruszać się mogą pracownicy i maszyny Wykonawcy (dn. 11.02.2019 r.).
5) Zamawiający opublikował zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 5 w dn. 14.02.2019 r.
6) Zamawiający wydłużył termin składania ofert z 07.03.2019r. do 15.03.2019 r. oraz opublikowała zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 6 w dn. 21.02.2019 r.
7) Zamawiający opublikował zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 7 w dn. 26.02.2019 r., dostępne pod adresem: https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092
8) Zamawiający opublikował uzupełnienie do zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 6 w dn. 27.02.2019 r., dostępne pod adresem: https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092
9) Zamawiający zmienia zapisy w części II SIWZ - Wzór umowy: § 21 ust. 8 do 10 oraz § 23 ust. 8, (dn. 01.03.2019 r.). Zmienione zapisy SIWZ dostępne pod adresem: https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092
10) Zamawiający opublikował zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 8 w dn. 12.03.2019 r., dostępne pod adresem: https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019 r. do godz: 12:00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Oferta w postępowaniu na:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.
Nie otwierać przed dniem: 15.03.2019 r. godz. 12:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna Grych-Kusek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (14) 670 51 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY – BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę zbiornika wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyką – Zadanie 1,
2. wymianę pomp wraz z przetwornicami częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką - nominalne parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H2O – 3 kpl. pomp. – Zadanie 11,
3. przeniesienie miejsca dozowania środka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo powstałego układu pompowania i magazynowania wody – Zadanie 12:
1) rurociąg stalowy DN400 – 4,50m, rurociąg stalowy DN200 – 1,70 m,
2) rurociąg doprowadzenia środka do dezynfekcji do zbiornika DN20 – 35,00 m,
3) rurociąg z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 – 4,5 m,
4. roboty rozbiórkowe i remontowe – Zadanie 13:
1) rozbiórka budynku filtrów węglowych. Dane techniczne części wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy – 296,8 m2,
- powierzchnia użytkowa – 277,7m2,
- kubatura – 2269,9 m3,
- długość elewacji – 18,78 m,
- szerokość elewacji – 15,80 m,
- wysokość maksymalna – 7,95 m;
2) remont elewacji budynku - energetyczno-socjalnego pompowni pośredniej po rozbiórce budynku filtrów węglowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacja zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy - budowa zbiornika wody czystej” jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla miasta w sytuacjach awaryjnych.

Przedmiot zamówienia

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY – BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę zbiornika wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyką – Zadanie 1,
2. wymianę pomp wraz z przetwornicami częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką - nominalne parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H2O – 3 kpl. pomp. – Zadanie 11,
3. przeniesienie miejsca dozowania środka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo powstałego układu pompowania i magazynowania wody – Zadanie 12:
1) rurociąg stalowy DN400 – 4,50m, rurociąg stalowy DN200 – 1,70 m,
2) rurociąg doprowadzenia środka do dezynfekcji do zbiornika DN20 – 35,00 m,
3) rurociąg z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 – 4,5 m,
4. roboty rozbiórkowe i remontowe – Zadanie 13:
1) rozbiórka budynku filtrów węglowych. Dane techniczne części wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy – 296,8 m2,
- powierzchnia użytkowa – 277,7m2,
- kubatura – 2269,9 m3,
- długość elewacji – 18,78 m,
- szerokość elewacji – 15,80 m,
- wysokość maksymalna – 7,95 m;
2) remont elewacji budynku - energetyczno-socjalnego pompowni pośredniej po rozbiórce budynku filtrów węglowych.

Kod CPV

45232430-5

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie uzdatniania wody

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dokumentacja projektowa ma pojemność większa niż limit załączników niniejszego ogłoszenia i jest dostępna pod adresem internetowym:
https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2020 r.,
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert - 1 zakończoną robotą budowlaną, której przedmiotem była budowa zbiornika żelbetowego o pojemności co najmniej 1 500 m3.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi następujące warunki:
1) Kierownik Zespołu/ Dyrektor/ Przedstawiciel Wykonawcy; Wykształcenie: co najmniej średnie techniczne lub wyższe techniczne; Uprawnienia: Nie precyzuje się wymogu; Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań: W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję Kierownika Kontraktu, Kierownika Projektu, Inżyniera Rezydenta, Przedstawiciela Wykonawcy w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł netto.
2) Kierownik budowy; Wykształcenie: co najmniej średnie techniczne lub wyższe techniczne; Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań: W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie zbiornika żelbetowego o pojemności co najmniej 1 500m3.
3) Kierownik robót sanitarnych; Wykształcenie: Wyższe techniczne; Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań: Nie precyzuje się wymogu.
4) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA; Wykształcenie: Wyższe techniczne; Uprawnienia: budowlane do kierowaniu robotami elektrycznymi bez ograniczeń, posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy E1, D1; Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań: W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności elektrycznej i AKPiA w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniani wody lub oczyszczalni ścieków lub innego zakładu przemysłowego.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
1) posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej
w kraju zamieszkania tej osoby,
2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
3) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie
z ustawą z 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2272) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług trans granicznych,
4) spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
a) zatrudnienia,
b) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
o określonym stopniu złożoności.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie:
a) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 PLN,
b) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron,
w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem
w Dzienniku budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;
c) działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;
d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni – z wyłączeniem występowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;
e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy itp.;
f) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
g) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędóww dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy
o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;
3) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy:
a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem nowszych technologii niż zakładane w ofercie i dokumentacji technicznej lub zwiększenia ilości elementów poza te przewidziane w ofercie i dokumentacji technicznej jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności dla kosztów eksploatacji;
5) pozostałe zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian Wytycznych POIŚ i zmian podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu;
c) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) zmiany osób reprezentujących Strony,
5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru.
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
d) Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z pkt. 9.1.5 IDW,
g) zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, zgodnie z pkt. 9.1.5 IDW,
h) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,
i) Wykaz cen - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,
j) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
k) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,
l) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione
w niniejszej SIWZ.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jedynie wyceny robót sporządzonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
Przedmiot: dalszy etap robót budowlanych polegających na modernizacji stacji uzdatniania wody. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych lub oszczędnościach po procedurach zamówień publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – 60% = 60 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ---------------------------------------- x 60 pkt
cena ocenianej oferty
2) Okres gwarancji i rękojmi – 20% = 20 pkt.
Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zostaną przyznane wg schematu:
za 36-47 miesięcy - 0 pkt
za 48-59 miesięcy - 10 pkt
za 60 miesięcy i więcej - 20 pkt
3) Doświadczenie Kierownika budowy – 20% = 20 pkt.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane po 5 punktów za każdy dodatkowy zbiornik żelbetowego o pojemności co najmniej 1 500 m3 zrealizowany w zakończonych zamówieniach w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
za 1 zbiornik- 0 pkt.
za 2 zbiorniki - 5 pkt.
za 3 zbiorniki- 10 pkt.
za 4 zbiorniki - 15 pkt.
za 5 zbiorników i więcej - 20 pkt.
Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 60 pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20 pkt] + [ilość pkt. doświadczenie Kierownika zespołu max. 20 pkt]

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Jednocześnie Zamawiający informuje iż wykluczy z postępowania Wykonawców zgodnie z treścią SIWZ.
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERGRAL Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty:
15.03.2019 r. do godz. 12:00
Cena oferty:
5 617 881,15 zł netto; 6 909 993,82 zł brutto
Liczba wyświetleń: 869