Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WSG/PPRJG NA WYBÓR WYKONAWCY PAKIETÓW EDUKACYJNYCH

Data publikacji: 24.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2018

Numer ogłoszenia

1138825

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę złożyć można przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów:
a). elektronicznie na adres mailowy: acm@byd.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty),
b). osobiście, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta –pakiety edukacyjne. Akademickie Centrum Medyczne”, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, w Biurze Projektu w budynku Akademickiego Centrum Medycznego przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. A. Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz, III piętro),
c). przesłać pocztą lub kurierem w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta –pakiety edukacyjne. Akademickie Centrum Medyczne” na adres:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
2. Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2018 r. o godzinie 16:00.
Niezależnie od sposobu składania oferty, decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data i godzina nadania.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
4. Oferty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

acm@byd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Szuflicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-751-147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy pakietów edukacyjnych, które wręczane będą uczestnikom spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej. Przekazanie pakietów ma na celu zachęcenie uczestników projektu do udziału w badaniach kolonoskopowych, stanowiących element programu profilaktyki raka jelita grubego.
Zamówienie dot. projektu nr RPKP.08.06.02-04-0004/17, pn. "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne; Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz kontrolę nad prawidłowym wykonaniem pakietów edukacyjnych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Partner Projektu).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy pakietów edukacyjnych, które wręczane będą uczestnikom spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej. Przekazanie pakietów ma na celu zachęcenie uczestników projektu do udziału w badaniach kolonoskopowych, stanowiących element programu profilaktyki raka jelita grubego.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie pakietów edukacyjnych dla 3600 uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, skierowanych do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy uczestnik projektu otrzyma 1 pakiet (w sumie: 3600 pakietów).
Każdy przygotowany pakiet zawierać musi:
a). Broszurę o następującej specyfikacji:
-nadruk z tytułem projektu, adresem strony www projektu, informacją o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, logotypami Funduszy Europejskich (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-wypełnienie treścią merytoryczną (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-kolorystyka: 4+4,
-format: A5,
-liczba stron: 8 stron środka + 4 strony okładki,
-papier środek: 115-120 g kreda,
-papier okładka: 280-300 g kreda,
-uszlachetnienie okładki: folia matowa z lakierem punktowym,
-szyta.
*cena zawiera przygotowanie projektu graficznego
b). Pendrive z opakowaniem o następującej specyfikacji:
-grawer z logotypami Funduszy Europejskich (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-wypełnienie treścią merytoryczną (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-pojemność: 16 GB.
*cena zawiera przygotowanie projektu graficznego
c). Teczkę projektową o następującej specyfikacji:
-nadruk z tytułem projektu, adresem strony www projektu, informacją o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, logotypami Funduszy Europejskich (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-uszlachetnienie: folia matowa z lakierem punktowym,
-kolorystyka: 4+0.
*cena zawiera przygotowanie projektu graficznego
d). Długopis metalowy o następującej specyfikacji:
-kolor: granat/niebieski,
-grawer dwustronny z tytułem projektu, logotypami Funduszy Europejskich (informacje dostarczone przez Zamawiającego).
*cena zawiera przygotowanie projektu graficznego
e). Notes o następującej specyfikacji:
-nadruk na okładce z tytułem projektu, adresem strony www projektu, informacją o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, logotypami Funduszy Europejskich (informacje dostarczone przez Zamawiającego),
-bez zadruku środka,
-format: A5,
-liczba stron: 160-200,
-z materiałową zakładką,
-z gumką na długopis,
-ze sztywną oprawą,
-z kieszonką na dokumenty.
*cena zawiera przygotowanie projektu graficznego
Wszystkie przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne muszą uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do oceny przesłanych projektów graficznych w terminie maksymalnie 3 dni.
Wszystkie przygotowane artykuły muszą zostać wykonane przy wykorzystaniu trwałej i estetycznej techniki. Logotypy i informacje tekstowe zamieszczone na materiałach muszą być wyeksponowane. Elementy graficzne nie mogą się szybko wycierać, tracić koloru oraz farbować w trakcie ich użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pakietów edukacyjnych na własny koszt pod wskazany przez Zamawiającego adres.

Kod CPV

22150000-6

Nazwa kodu CPV

Broszury

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79822500-7 – Usługi projektów graficznych
22462000-6 – Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie: 02.10.2018 r.-31.12.2021 r., w terminach określonych w porozumieniu z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena warunków określonych w punkcie 1 zostanie dokonana wg. formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
3. Oferty wykonawców, które nie będą spełniały określonych wyżej warunków zostaną odrzucone z udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej nie jest dopuszczalne zlecenie usług merytorycznych między Partnerami Projektu (tj.: 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł-Bieniek), w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, angażowanie jako personelu Projektu pracowników Partnera przez pozostałych Partnerów oraz wzajemne zlecanie przez Partnerów zakupu towarów lub usług.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w umowie, o ile zmiana nie prowadziła będzie do zmiany charakteru umowy i spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a). konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b). wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1). Wzór formularza oferty (zał. 1.)
2). Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. 2.)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego do przedmiotu zamówienia o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a). Cena: 70%
b). Czas realizacji: 20%
c). Zastosowanie klauzuli społecznej: 10%
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największa liczbę punktów, wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
a). Cena brutto usługi: 70% = 70 pkt
b). Czas realizacji: 20% = 20 pkt
c). Zastosowanie klauzuli społecznej: 10% = 10 pkt
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczana będzie wg poniższego wzoru:
LP = C + CR + KS
Gdzie:
LP - łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium ceny
CR – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium czasu realizacji
KS – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium klauzuli społecznej
4. Liczba punktów za kryterium ceny:
Ocena kryterium ceny zostanie obliczona według wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
--------------------------------------------- x 70 pkt = liczba punktów w kryterium ceny
Cena brutto oferty analizowanej
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.
5. Liczba punktów za kryterium czasu realizacji:
Ocena kryterium czasu realizacji zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
Deklarowany czas realizacji zamówienia:
a). do 10 dni: 20 pkt.
b). 10-20 dni: 15 pkt.
c). 21-30 dni: 10 pkt.
d). powyżej 30 dni: 0 pkt.
Ocena kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.
6. Liczba punktów za kryterium klauzuli społecznej:
Ocena kryterium klauzuli społecznej zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
a). Spełnienie klauzuli społecznej: 10 pkt.
b). Brak spełnienia klauzuli społecznej: 0 pkt
Spełnienie klauzuli społecznej nastąpi w następujących przypadkach:
a). Wnioskodawca jest podmiotem zatrudniającym w ponad 50% osoby niepełnosprawne, przyczyniając się do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
i/lub
b). Wnioskodawca jestem podmiotem, który przy realizacji przedmiotu zamówienia (dot. przygotowania pakietów edukacyjnych) zatrudni osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji).
Ocena kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, wdg. formuły: „spełnia – nie spełnia”.
7. Zsumowana liczba punktów otrzymanych za kryterium ceny, kryterium czasu realizacji oraz kryterium klauzuli społecznej stanowić będzie podstawę do końcowej oceny oferty.
8. Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (kryterium ceny + kryterium czasu realizacji + kryterium klauzuli społecznej): 100 pkt.
9. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punków.
11. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają identyczną liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

Adres

85-681 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

261 417 220

Fax

261 416 117

NIP

5540312510

Tytuł projektu

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Promocji i Reklamy
REMEDIA sp. z o.o. sp.k.
ul. Dolina 35
85-212 Bydgoszcz
Oferta wpłynęła dnia 01.10.2018 r. o godz. 10:15
Cena: 100 067,88 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 1136