Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie ofertowe nr 1_RPO WP_2018

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2018

Numer ogłoszenia

1128164

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2018 r. w jeden z poniższych sposobów:
• w wersji elektronicznej (sposób preferowany), jako podpisane skany dokumentów, na adres: info@it-service-rzeszow.eu
• w wersji papierowej, na adres: 100% Spółka z o.o., ul. Władysława IV 39/4 lok. 6, 35-617 Rzeszów
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.
Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (w przypadku dostarczenia w formie papierowej).
Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@100proc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Mucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

736072504

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie platformy internetowej (aplikacji systemu pozwalającego na świadczenie usługi tworzenia własnych publikacji i budowania społeczności wokół książek).
2. Świadczenie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych testów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia - przedmiotowego postępowania jest wyłonienie dostawcy na stworzenie i wdrożenie nowego systemu pozwalającego na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na tworzeniu własnych publikacji i budowania społeczności wokół książek oraz świadczenia usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych testów.

Przedmiot zamówienia

Głównym działaniem planowanym do realizacji w ramach projektu będzie zakup WNiP, działającej dzięki poniższym modułom:
• Moduł składu publikacji DTP
• Moduł scrapera internetowego
• Moduł tworzenia synchrobooków
• Interfejs użytkownika w formie aktywnej strony www
• Moduł generatora aplikacji mobilnej
• Moduł rejestracji głosu
• Moduł text-to-speech
• Moduł administracyjny
• Moduł REST API
• Moduł eksportu drukowanej wersji książki w formie PDF, ePub i Mobi
• Wzorcowy moduł aplikacji w systemach Android, iOS i Windows Phone

W ramach kosztu zakup usług informatycznych i technicznych, przeprowadzone zostaną również prace instalacyjne oraz prace polegające na sprawdzeniu i przystosowaniu nabytego oprogramowania :
• Analiza przedwdrożeniowa
• Uruchomienie środowiska produkcyjnego
• Przeprowadzenie testów wydajnościowych
• Przeprowadzenie testów funkcjonalnych
• Przeprowadzenie testów WCAG
• Przeprowadzenie testów zgodności W3C (HTML, CSS)
• Przeprowadzenie testów Web usability
• Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa
• Analiza powdrożeniowa

Opis poszczególnych modułów prezentuje załączone Zapytanie ofertowe nr 1_RPO WP_2018

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym nr 1_RPO WP_2018

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: sierpień 2018 - 31 październik 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia potwierdzonego oświadczeniem dotyczącym zaimplementowania co najmniej 3 aplikacji klienckich w ostatnich 5 latach. Do oferty należy załączyć oświadczenie, w którym należy wymienić te projekty, wskazać podmiot zlecający wraz z danymi kontaktowymi oraz wskazać w jakim czasie były realizowane.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 24 000,00 PLN. Zamawiający ustala wadium w niniejszym postępowaniu ofertowym na poziomie 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert do niniejszego zapytania ofertowego.
Wadium może być wnoszone w jednej formie:
1) pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
31 1140 2004 0000 3902 7694 0572. W tytule należy wpisać Wadium zapytanie ofertowe nr 1/RPO WP/2018. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
Oryginał dokumentu (skan potwierdzony za zgodność z oryginałem) potwierdzającego wniesienie wadium w formach, wykonawca składa wraz z ofertą.
Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (lub unieważnieniu postępowania) – z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca wadium, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody od Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/ lub okoliczności siły wyższej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadza one do zmiany charakteru umowy.
Dopuszcza się wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na na krąg Wykonawców/ Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:
- załącznik nr 1 (formularz ofertowy) - oświadczenie dotyczące zaimplementowania co najmniej 3 aplikacji klienckich o podobnych charakterze. W przedmiotowym oświadczeniu należy wymienić te projekty , wskazać podmiot zlecający wraz z danymi kontaktowymi oraz wskazać w jakim czasie były realizowane.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- potwierdzenie wniesienia wadium

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 10% kwoty z wybranej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
- cena netto w PLN
- czas gwarancji udzielonej na oprogramowanie

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

A n = C min/Cr x 100 x 70%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium czas gwarancji udzielonej na oprogramowanie wyrażony w miesiącach będą przyznawane wg następujących przedziałów:

• czas gwarancji udzielonej na oprogramowanie: poniżej 12 miesięcy - 0 pkt.
• czas gwarancji udzielonej na oprogramowanie: od 13–24 miesięcy - 15 pkt.
• czas gwarancji udzielonej na oprogramowanie: powyżej 24 miesięcy - 30 pkt.

Wykluczenia

Wykluczone zostaną podmioty podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka zarządu organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

100 PROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 57/6

37-420 Rudnik nad Sanem

podkarpackie , niżański

Numer telefonu

887881700

NIP

6020135516

Tytuł projektu

Stworzenie i wdrożenie przez firmę 100% nowego systemu pozwalającego na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na tworzeniu własnych publikacji i budowania społeczności wokół książek

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0562/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta z dnia 02 sierpnia 2018 r. złożona przez firmę MYAPP Piotr Kuszyk, ul. Jodłowa 21/2, 61-427 Poznań, na kwotę 483 000,00 PLN netto (594 090,00 PLN brutto). Oferta wpłynęła e-mailowo dnia 02 sierpnia 2018 r.
Liczba wyświetleń: 869