Strona główna
Logo unii europejskiej

Koordynator lokalny - Rawicz

Data publikacji: 16.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2018

Numer ogłoszenia

1119170

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano następujących zmian: dookreślono wymagania, zmieniono numerację oraz dokonano literowej poprawki w treści zapytania ofertowego. W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużony został termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań do dnia 28.06.2018. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tkaczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem na stanowisku koordynatora lokalnego w Rawiczu (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, okres zatrudnienia: czerwiec 2018 – październik 2020).
Koordynator lokalny pełni w projekcie rolę merytorycznego praktyka, który koncentruje się na otoczeniu rodzin zagrożonych wykluczeniem – współpracuje i buduje relacje z lokalnym środowiskiem (np. współpracuje z urzędnikami samorządowymi, pracownikami socjalnymi/ asystentami rodziny, położnymi) oraz bezpośrednio wspiera rodziny – rozpoznaje ich potrzeby, oczekiwania, problemy, wybiera i dostosowuje formę wsparcia dla rodzin w Lokalnym Klubie Rodzinnym. Wspiera merytorycznie działania konsultantów rodzinnych oraz współpracuje z ekspertami projektu – specjalistami i konsultantami programowymi.
Działania koordynatora lokalnego służą wzmocnieniu rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywaniu ich szans na dostęp do dobrej jakości usług oraz wzmocnieniu transferu nabytych umiejętności rodziców do codziennego życia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: rawicki Miejscowość: Rawicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia) z powiatu rawickiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - utworzenie i prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem na stanowisku koordynatora lokalnego w Rawiczu (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, okres zatrudnienia: czerwiec 2018 – październik 2020).
Koordynator lokalny pełni w projekcie rolę merytorycznego praktyka, który koncentruje się na otoczeniu rodzin zagrożonych wykluczeniem – współpracuje i buduje relacje z lokalnym środowiskiem (np. współpracuje z urzędnikami samorządowymi, pracownikami socjalnymi/ asystentami rodziny, położnymi) oraz bezpośrednio wspiera rodziny – rozpoznaje ich potrzeby, oczekiwania, problemy, wybiera i dostosowuje formę wsparcia dla rodzin w Lokalnym Klubie Rodzinnym. Wspiera merytorycznie działania konsultantów rodzinnych oraz współpracuje z ekspertami projektu – specjalistami i konsultantami programowymi.
Działania koordynatora lokalnego służą wzmocnieniu rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywaniu ich szans na dostęp do dobrej jakości usług oraz wzmocnieniu transferu nabytych umiejętności rodziców do codziennego życia.
Zadania koordynatora lokalnego:
- Budowanie współpracy z lokalnym środowiskiem, a w szczególności współdziałanie z otoczeniem rodzin zagrożonych wykluczeniem;
- Wypracowywanie strategii budującej zaufanie rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem do nowego miejsca – Lokalnego Klubu Rodzinnego oraz warunków podtrzymujących zaangażowanie i aktywność rodzin, w tym działania związane z utrzymaniem uczestników wstępnie pozyskanych do projektu;
- Rozpoznawanie specyfiki sytuacji rodzinnej uczestników – rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich potrzeb, oczekiwań, problemów;
- Przygotowywanie, we współpracy z konsultantami rodzinnymi i zewnętrznymi specjalistami (np. psycholog, logopeda, pracownik socjalny/asystent rodziny), indywidualnych strategii wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi oraz dostosowanie formy (np. indywidualne konsultacje, zajęcia grupowe, warsztaty) i rodzaju wsparcia w Lokalnym Klubie Rodzinnym;
- Stwarzanie warunków do wzajemnej wymiany merytorycznych informacji, doświadczeń i strategii wsparcia rodzin wśród specjalistów pracujących na rzecz rodzin z małymi dziećmi z LKR;
- Stała współpraca ze specjalistami i konsultantami programowymi w obszarze wdrażania lokalnych modeli wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem oraz analizy wprowadzenia jakości usługi społecznej pod kątem dostępności, jakości, efektywności oraz trwałości.

Koordynator lokalny będzie odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- mają wykształcenie minimum policealne na kierunku z obszaru nauk społecznych,
- mają doświadczenie co najmniej 3-letnie w pracy z dziećmi i/lub z rodzinami,
- mają doświadczenie co najmniej 5-letnie we współpracy z różnymi podmiotami w społeczności lokalnej,
- mają doświadczenie w organizowaniu co najmniej 10 różnego rodzaju działań i wydarzeń dla różnych grup odbiorców w społeczności lokalnej,
- znają środowisko lokalne Miasta i Gminy Rawicz,
- posiadają umiejętności komunikacyjne,
- posiadają umiejętności współpracy w zespole,
- potrafią obsługiwać komputer.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- CV zawierające informacje dotyczące wykształcenia i wskazanych obszarów doświadczenia.
- List motywacyjny opisujący wymagane w zamówieniu doświadczenie i umiejętności. List powinien być czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %

2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pani Kinga Klemczak, zam. w Rawiczu, data wpłynięcia: 26.06.2018., cena: 2500 zł
Liczba wyświetleń: 428