Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru budowlano-konserwatorskiego oraz inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, Adaptacja i Zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur”

Data publikacji: 13.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2018

Numer ogłoszenia

1086752

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z następującą adnotacją: Oferta dotycząca nadzoru budowlano-konserwatorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu „Rewitalizacja adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur.”
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.
4. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Andrzejewski (fundacja.dzialynskich@gmail.com)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór konserwatorsko-budowlany nad podmiotami i osobami, które wykonywać będą roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja, Adaptacja i Zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur” oraz pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w tym projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest utrzymanie potencjału turystycznego i zachowanie w wachlarzu produktów turystycznych zabytkowych i cennych turystycznie obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur. Na szlak Sanktuariów Warmii i Mazur – nową atrakcję turystyczną województwa, składać się będą obiekty sakralne: kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Łąkach Miejskich (ruiny Sanktuarium) w NML, kościół pw. św. Anny w Lubawie, Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach oraz Kalwaria Warmińska w Głotowie.

Przedmiot zamówienia

1. Nadzór konserwatorsko-budowlany wiąże się z wykonaniem w szczególności następujących prac:
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz miejscu wykonania prac konserwatorskich i budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z: projektami, pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na prowadzenie prac konserwatorskich, programami prac konserwatorskich, zasadami prawa budowlanego i wiedzy technicznej, przepisami dotyczącymi ochrony zabytków,
b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i prac konserwatorskich
i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów o należytych właściwościach użytkowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i pracach konserwatorskich;
c. kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i trzymania porządku na terenie budowy i wykonywanych prac konserwatorskich;
d. zapewnienie sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego;
e. bieżący kontakt z poszczególnymi Partnerami Projektu;
f. reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Projektem i Umową na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich;
g. udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją przedsięwzięć;
h. pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach między stronami – prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą robót
a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich;
i. informowanie poszczególnych Partnerów o bieżącym postępie prac, a także ewentualnych zagrożeniach ich przebiegu, które mogą mieć wpływ na realizację projektu;
j. monitorowanie postępu robót i prac, zapewnienie ich zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu;
k. dokonywanie wymaganych odbiorów (częściowych, robót zanikających, końcowego, ostatecznego) w tym potwierdzanie zgłoszonej gotowości do odbioru, przekazywanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji odbioru /protokoły wraz z załącznikami/ oraz dokumentacji powykonawczej,
l. uzgodnienie terminów, organizacja i prowadzenie narad,
m. pobytów w miejscu z wykonywania robót,
n. wyegzekwowanie od Wykonawcy zadania niezbędnych dokumentów, w szczególności takich jak: atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, wyniki pomiarów i badań, dokumentacja powykonawcza, przewidzianych umową z Wykonawcą,
o. przygotowanie pod względem rzeczowym i finansowym dokumentów umożliwiających przejęcie przez Zamawiającego wykonanych prac,
p. stawiennictwo na każde wezwanie Zamawiającego,
q. relacjonowanie postępu prac - na żądanie Zamawiającego,
r. wykonywanie innych czynności rzeczowo lub funkcjonalnie związanych z przedmiotem niniejszej umowy,
s. prowadzenia wymaganej dokumentacji.
t. sporządzenie raportu końcowego dot. prac konserwatorskich i robót budowlanych
w Projekcie.

2. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu przedstawia się następująco:
a. zarządzanie projektem,
b. monitoring postępu prac,
c. kontrola wykonania poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi założeniami,
d. koordynacja prac poszczególnych wykonawców / dostawców / Partnerów,
e. zapewnienie terminowego i merytorycznego wykonania prac, co umożliwi osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników i celów,
f. wspieranie pracy Wnioskodawcy i poszczególnych członków partnerstwa, w szczególności Księdza Zbigniewa Markowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim pełniącego funkcję Koordynatora Projektu ds. merytorycznych.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie 1 roku od momentu opublikowania zapytania ofertowego zrealizował nadzór przy inwestycjach za min. 1.200.000,00 zł.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje zespołem osób złożonym z:
a. inspektora nadzoru budowlanego, posiadającego doświadczenie nadzoru przy inwestycjach za min. 1.000.000,00 zł okresie 1 roku od momentu opublikowania zapytania ofertowego;
b. inspektora nadzoru konserwatorskiego, dysponującego kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadającego doświadczenie nadzoru lub/i kierowania pracami konserwatorskimi w zabytkowym obiekcie przy co najmniej 7 inwestycjach o łącznej wartości 9.000.000,00 zł w okresie 3 lat od momentu opublikowania zapytania ofertowego;
c. inspektora nadzoru archeologicznego, dysponującego kwalifikacjami, o których mowa odpowiednio w art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadającego doświadczenie min. 80 miesięcy kierowania nadzorami archeologicznymi;
d. inspektora nadzoru organmistrzowskiego, który był lub jest wpisany na listę rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zabytkowych organów;
e. radcy prawnego posiadającego doświadczenie w prowadzeniu min. 2 projektów konserwatorsko-budowlanych dofinansowanych ze środków UE;
f. specjalisty ds. rozliczeń, posiadającego doświadczenie w pracy z systemem SL2014 przy min. 2 projektach.

Warunki zmiany umowy

Podstawą do dokonania zmian w umowie jest złożenie przez jedną ze Stron stosownego wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
b. wykaz doświadczenia Wykonawcy oraz personelu - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
c. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
d. dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne;
e. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
f. zaświadczenie/informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na który dokument został wystawiony) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami.
Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena brutto 70
2. Doświadczenie personelu 30

Kryterium 1. „Cena brutto”:
Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cn / Co) x 70
gdzie:
• C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena brutto”
• Cn – najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie,
• Co – cena brutto w ocenianej ofercie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 70.

Kryterium 2. „Doświadczenie personelu”
Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
S = (Sb / Smax) x 30
gdzie:
• S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie personelu”,
• Sb – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
• Smax – najwyższa liczba punktów uzyskanych spośród złożonych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30.

Punkty w ramach Kryterium 2 będą przyznawane wedle poniższych zasad na podstawie treści załącznika nr 3 do Oferty:
a. inspektor nadzoru budowlanego – wartość inwestycji nad którymi sprawował nadzór budowlany w okresie 1 roku od momentu opublikowania zapytania ofertowego
• 10 pkt – 2.000.000,00 zł i więcej
• 6 pkt – 1.500.000,00 zł i więcej
• 3 pkt – powyżej 1.000.000,00 zł
• 1 pkt – 1.000.000,00 zł
b. inspektor nadzoru konserwatorskiego– wartość inwestycji nad którymi sprawował nadzór lub/i kierował pracami konserwatorskimi w okresie 3 lat od momentu opublikowania zapytania ofertowego
• 10 pkt – 13.000.000,00 i więcej
• 6 pkt – 11.000.000,00 zł i więcej
• 3 pkt – powyżej 9.000.000,00 zł
• 1 pkt – 9.000.000,00 zł
c. inspektor nadzoru archeologicznego – liczba miesięcy kierowania nadzorami archeologicznymi
• 10 pkt - 100 i więcej
• 6pkt – 90 i więcej
• 3 pkt – powyżej 80
• 1 pkt – 80 miesięcy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Adres

Kościelna 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

warmińsko-mazurskie , nowomiejski

Numer telefonu

668584673

Fax

564742939

NIP

8771027053

Tytuł projektu

Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur

Numer projektu

RPWM.06.01.01-28-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elektron-Broker sp. z o.o.
adres: 87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 71/11
(adres korespondencyjny: 87-100 Toruń; ul. Grudziądzka 132)
cena: 936.000,00 zł
data wpłynięcia oferty: 20 lutego 2018 roku
Liczba wyświetleń: 707