Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH i PRAC KONSERWATORSKICH, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, Adaptacja, i Zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur”

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2018

Numer ogłoszenia

1084135

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmienione zostały dwa punkty o identycznym brzmieniu: pkt. VI.19 zapytania ofertowego oraz paragraf 9 pkt 5 umowy.
Aktualne brzmienie punktu: "W celu należytego zabezpieczenia umowy Wykonawca będzie przelewał na konto Zamawiającego 2 procent wartości każdej zapłaconej przez Zamawiającego faktury za wykonanie postanowień Umowy. 70 procent tej kwoty Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady." W związku z ta zmianą zaktualizowano załączniki.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 13.00, do dnia 9 lutego 2018 roku.
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła
ul. Kościelna 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z następującą adnotacją: Oferta na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu „Rewitalizacja adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur.”
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.
4. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Andrzejewski (fundacja.dzialynskich@gmail.com)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kontakt wyłącznie mailowy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań związanych z następującym zakresem projektu:
• Prace budowlane i usługi konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych;
• Prace przy otoczeniu zabytków nieruchomych;
• Prace budowlane przy budynkach znajdujących się w obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego objętego prawną ochroną konserwatorską.
MIejsca prac:
1. Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim: Budynek przy ul. Działyńskich 9 , Kościół pw. św. Tomasza, Sanktuarium w Łąkach
2. Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie: Kompleks Muzeum Ziemi Lubawskiej, budynek kościoła oraz Sanktuarium w Lipach
3. Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie: Zespół kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej

Zamawiający udostępnia pełną dokumentację projektową zawierającą szczegółowy opis zamówienia: programy prac konserwatorskich, projekty budowlane, decyzje administracyjne, przedmiary. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (www.parafia-nml.pl) oraz pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1a-4r_yZvoDtO58xwiwBNcgnkPv-w1g6y?usp=sharing
Dostęp do dokumentacji nie wymaga logowania i umożliwia w szczególności pobranie zamieszczonych plików.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie, Głotowo, Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest utrzymanie potencjału turystycznego i zachowanie w wachlarzu produktów turystycznych zabytkowych i cennych turystycznie obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur. Na szlak Sanktuariów Warmii i Mazur – nową atrakcję turystyczną województwa, składać się będą obiekty sakralne: kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Łąkach Miejskich (ruiny Sanktuarium) w NML, kościół pw. św. Anny w Lubawie, Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej w Lipach oraz Kalwaria Warmińska w Głotowie.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac:
1. Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
1.1 Budynek przy ul. Działyńskich 9 – Instalacje:
• Elektryczna
• Odgromowa LPS
• System sygnalizacji pożarowej
• CCTV
• System sygnalizacji alarmowej SSWIN
• Wodno-sanitarna
• CO
• Wentylacji
1.2 Budynek przy ul. Działyńskich 9 w Nowym Mieście Lubawskim – Roboty konserwatorsko-budowlane elewacji, dachu i wnętrza:
a) Prace budowlano-remontowe:
• prace rozbiórkowe i demontażowe
• izolacje przeciwwodne murów i posadzek
• ściany działowe
• stropy
• schody
• więźba dachowa i dach
• elewacje
• stolarka okienna i drzwiowa
b) Prace konserwatorskie:
• Elewacje – tynki
• Fundamenty: odcinkowe odsłonięcie fundamentów i wykonanie koniecznych napraw, przemurowań i wzmocnień;
• Dach
• Wnętrze – stropy, więźba, elementy drewniane
• Wnętrze – polichromie na boazeriach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych
1.3 Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim - Konserwacja posadzki:
1.4 Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim – Remont i konserwacja organów
1.5 Kościół pw. św. Tomasza – System przeciwpożarowy, Instalacja elektryczna niskoprądowa SSP, dostawa monitoringu klimatu wraz z montażem
1.6 Otoczenie kościoła pw. św. Tomasza i budynku przy ul. Działyńskich 9 – Zagospodarowanie terenu:
1.7 Sanktuarium w Łąkach w Nowym Mieście Lubawskim:
• Prace konserwatorskie - muru dawnego ogrodzenia klasztoru Reformatów i fundamentów
• Konserwacja muru ceglanego
• Konserwacja i rekonstrukcja historycznych wypraw
• Konserwacja reliktów fundamentów
• Zagospodarowanie terenu ruin Sanktuarium, mała architektura

2 Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie
2.1 Kompleks Muzeum Ziemi Lubawskiej – Prace wewnątrz Wikariatki – roboty budowlane i wykończeniowe, sanitarne oraz instalacje:
• Rozbiórka i demontaż wtórnych przekształceń
• Izolacje przeciwwodne murów i posadzek
• Wymurowanie nowych ścian działowych i sanitariatów
• Położenie stropów żelbetowych antresoli i na piętrze
• Wymiana odeskowania w stropie nad piętrem, położenie ocieplenia z wełnymineralnej
• Impregnacja konstrukcji dachowej
• Wprowadzenie nowych schodów o konstrukcji z profili stalowych
• Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, drewniane dwuskrzydłowe, płycinowe
• Zamontowanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO.
• Instalacja elektryczna, oświetlenia, system sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji włamania, instalacja monitoringu CCTV, instalacja nagłośnienia.
2.2 Kompleks Muzeum Ziemi Lubawskiej – Remont dachu:
• wymiana pokrycia dachowego nad salami muzealno-wystawienniczymi, w tym rynny, śniegowstrzymywacze,
• likwidacja lukarn i zastąpienie ich oknami dachowymi,
• przemurowanie kominów.
2.3 Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Instalacje elektryczne:
2.4 Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrza:
2.5 Otoczenie kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Zagospodarowanie terenu, nasady, mała architektura:
2.6 Sanktuarium w Lipach – Elewacja kościoła pw. Nawiedzenia NMP ul. Pielgrzymia 1 w Lubawie:

3. Zespół kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie
3.1 Instalacja monitoringu oraz oświetlenie zasilane panelami fotowoltaicznymi
• Instalacja monitoringu - instalacja CCTV
• Instalacja oświetleniowa wykonana za pomocą lamp parkowych LED
3.2 Prace konserwatorskie przy polichromii i wyposażeniu Kaplic Kalwarii:
• Polichromia wnętrz
• Postumenty
• Grupy rzeźbiarskie
3.3 Renowacja, odtworzenie i zabezpieczenie oraz remont pokrycia dachowego 14 kaplic

Kod CPV

45212360-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia rozumianych jako:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał wszystkie wymienione poniżej rodzaje prac/robót budowlanych:
i. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, w tym oświetlenie architektoniczne i nagłośnienie w obiekcie kubaturowym gotyckim, wpisanym do rejestru zabytków, którego wartość była nie mniejsza niż 1.000.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy);
ii. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednejusługi w zakresie prackonserwatorskich przy wątku ceglanym z XIV-XVIII wieku wobiekcie wpisanym do rejestru zabytków, której wartość była nie mniejsza niż 2 000.000,00 złotych brutto, w ramach jednego kontraktu (umowy);
iii. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie prac przy posadzce kamiennej w obiekcie zabytkowym gotyckim wpisanym do rejestru zabytków, której wartość była nie mniejsza niż 400.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy),
iv. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługiw zakresie prac konserwatorskich przy tynkach i/lub polichromii, w obiekcie zabytkowym gotyckim wpisanym do rejestru zabytków, której wartość była nie mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy),
v. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw systemu monitoringu klimatu wraz z zainstalowaniem w obiekcie zabytkowym XVIII lub starszym, wpisanym do rejestru, którego każdorazowa wartość była nie mniejsza niż 40.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące: dysponują lub będą dysponowali w takcie realizacji zamówienia osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:
• kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym, oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), oraz który pełnił funkcję kierownika budowy w co najmniej jednym kontrakcie (umowie) przy obiekcie lub obiektachwpisanych do rejestru zabytków, których wartość była nie mniejsza niż 5 000.000,00 złotych brutto;
• kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym dyplom konserwatora dzieł sztuki, dysponującym kwalifikacjami, o których mowa odpowiednio w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dysponującymi minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), który kierował pracami konserwatorskimi w co najmniej jednym kontrakcie (umowie) przy obiekcie lub obiektach wpisanym do rejestru zabytków, których wartość była nie mniejsza niż 5.000.000,00 złotych brutto;
• co najmniej 3 konserwatorami o specjalizacji kamienia i detalu architektonicznego oraz co najmniej 3 konserwatorami o specjalizacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, posiadającymi dyplom konserwatora dzieł sztuki, dysponującymi kwalifikacjami, o których mowa odpowiednio w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dysponującymi minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w konserwacji kamienia i detalu architektonicznego oraz malarstwa i rzeźby polichromowanej (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) - powyższe warunki dotyczą każdego konserwatora i nie należy traktować ich spełnienia w sposób łączny;
• kierownikiem badań archeologicznych, posiadającym dyplom archeologa, dysponującym kwalifikacjami, o których mowa odpowiednio w art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dysponujący minimum 36-miesięcznym doświadczeniem udziału w badaniach archeologicznych (licząc od momentu uzyskania uprawnień;
• organmistrzem, posiadającym dyplom organmistrzowski i uprawnienia konserwatorskie na wykonywanie prac przy zabytkowych instrumentach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia, tj.:
i. posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł;
ii. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie wynoszącym co najmniej 1 200.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100.000,00 PLN.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: konto BS. w Brodnicy o/ NML 04 9484 1121 2001 0110 1355 0002,
Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.

Warunki zmiany umowy

Podstawą do dokonania zmian w umowie jest złożenie przez jedną ze Stron stosownego wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) wykaz doświadczenia Wnioskodawcy oraz kwalifikacji personelu – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) analiza zamówienia – załącznik 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Kosztorysy ofertowe
f) polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 8.000.000,00 złotych (składana w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
g) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
h) zaświadczenie/informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na który dokument został wystawiony) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
i) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
j) dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne;
k) pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale) - jeśli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach.

Lp. Nazwa kryterium
Maksymalna liczba punktów
1. Cena brutto 55
2. Analiza zamówienia 30
3. Okres gwarancji 15

Kryterium 1. „Cena brutto” – 55 pkt
Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = (Cn / Co) x 55
gdzie:
• C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena brutto”
• Cn – najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie,
• Co – cena brutto w ocenianej ofercie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 55,00.

Kryterium 2. „Analiza zamówienia” – 30 pkt:
1) zamawiający przyjął analizę zamówienia jako kryterium oceny ofert na podstawie
art. 67 ust. 2 lit. a Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w którym to określone zostały przykładowe kryteria jakościowe,
2) w celu uzyskania punktów w kryterium analiza zamówienia należy dołączyć do oferty opracowanie zawierające analizę zamówienia pod kątem problemów i zagrożeń, jakie w ocenie wykonawcy mogą wystąpić podczas jego realizacji, oraz propozycję sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia im. Przystępując do przygotowania opracowania wykonawca winien zapoznać się dokładnie z dokumentację projektową oraz programami prac konserwatorskich, a następnie przy uwzględnieniu charakterystycznych elementów przedmiotu zamówienia takich jak rodzaj obiektu, jego wiek, parametry techniczne obiektu, ukształtowanie terenu, itp., dokonać szczegółowego opisu realizacji zadania z uwzględnieniem wystąpienia ewentualnych problemów i zagrożeń,
3) przy ocenie ofert w tym kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę dokonaną przez wykonawcę w dołączonym do oferty opracowaniu analizę zamówienia ze wskazaniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją oraz sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im,
4) w ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób:
a) 5 pkt otrzyma oferta, w której opracowanie zawierało będzie szczegółowy wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, gdzie ryzyko związane z realizacją zadania, wykazane w problemach i zagrożeniach, oszacowane zostanie z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu w sposób wyczerpujący metody ich rozwiązania lub zapobieżenia im,
b) 3-4 pkt otrzyma oferta, w której opracowanie zawierało będzie ogólny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, nie odnoszący się ściśle do przedmiotowego zamówienia, gdzie ryzyko związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykazane w problemach i zagrożeniach, oszacowane zostanie przy częściowym uwzględnieniu jego specyfiki, przy jednoczesnym uwzględnieniu metody ich rozwiązania lub zapobieżenia im,
c) 1-2 pkt zostanie przyznany ofercie, jeżeli w dołączonym opracowaniu wykonawca w sposób powierzchowny, niekompletny zweryfikuje problemy i zagrożenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a ich rozwiązanie oprze w dużej mierze na ogólnych schematach, nie odnoszących się do specyfiki przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu metody ich rozwiązania lub zapobieżenia im,
d) oferta, w której wykonawca nie dołączył opracowania zawierającego informacje odnoszące się do kryterium analiza zamówienia, nie otrzyma punktów,
5) opracowanie należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
6) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
wartość punktowa oferty = (liczba punktów przyznanych badanej ofercie/najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert) x 55

Kryterium 3. „Okres gwarancji”– 15 pkt
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) 3 lata gwarancji – 0 punktów,
b) 4 lata gwarancji – 1 punkt,
c) 5 lat gwarancji – 2 punkty,
d) 6 lat gwarancji – 3 punkty,
e) 7 lat gwarancji – 4 punkty,
f) 8 lat gwarancji i więcej – 5 punktów,
2) oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
4) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:
wartość punktowa oferty = (liczba punktów przyznanych badanej ofercie/najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert )x 15

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Adres

Kościelna 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

warmińsko-mazurskie , nowomiejski

Numer telefonu

668584673

Fax

564742939

NIP

8771027053

Tytuł projektu

Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur

Numer projektu

RPWM.06.01.01-28-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gorek Restauro Sp. z o.o. sp.k.; ul. Ruskowy Bród 79A, Warszawa 03-289, NIP: 524-263-08-94, cena brutto: 14.994.207,85 zł; data wpłynięcia: 9 lutego 2018 roku.
Liczba wyświetleń: 936