Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór trenerów prowadzących zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne na kursie zawodowym DEKARZ (zapytanie nr 4/4EDU/2017)

Data publikacji: 13.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-09-2017

Numer ogłoszenia

1055440

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 22.09.2017r. do godziny 12.00 w formie:
o pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:
4EDU Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice
o faxem na numer: +48 32 721 86 53
o w wersji elektronicznej na e-mail: projekty@4edu.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@4edu.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kom. 663 900 068 tel. +48 32 302 96 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i/lub praktycznych na kursie „Dekarz” dla uczestników Projektu pt. „Poszukiwany specjalista” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku dekarza. Po ukończeniu kursu uczestnik przystąpi do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowana jest organizacja 2 edycji kursu Dekarz-czeladnik i 1 edycja kursu Dekarz-mistrz.
Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego obejmuje 88 godzin szkolenia dla jednej grupy, w tym:
o zajęcie teoretyczne (wykłady + ćwiczenia) – 24 godzin
o zajęcia praktyczne – 64 godzin
Łącznie 176 godzin (tj. 2 grupy x 88 godzin)

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego: 120 godzin dla jednej grupy, w tym
o zajęcie teoretyczne (wykłady + ćwiczenia) – 40 godzin
o zajęcia praktyczne – 80 godzin
Łącznie 120 godzin (tj. 1 grupa x 120 godzin)

Szczegółowy program zajęć wskazany został w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Planowane terminy organizacji szkoleń:
I edycja w terminie 09-10.2017 r. czeladnik
II edycja w terminie 01-02.2018 r. czeladnik
III edycja w terminie 01-02.2018 r. mistrz
Harmonogram realizacji kursów może ulec zmianie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór trenera/trenerów, którzy zrealizują zajęcia teoretyczne i/lub teoretyczne z zakresu kursu „DEKARZ” dla uczestników projektu pn.: „Poszukiwany specjalista”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia kursu zawodowego „DEKARZ” dla uczestników projektu pn.: „Poszukiwany specjalista”.
Planowana jest realizacja 2 edycji kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego i 1 edycja kursu przygotowującego do egzaminu mistrzowskiego .

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane terminy organizacji szkoleń:
I edycja w terminie 09-10.2017 r. czeladnik
II edycja w terminie 01-02.2018 r. czeladnik
III edycja w terminie 01-02.2018 r. mistrz
Harmonogram realizacji kursów może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Spełniają - każda osoba stanowiąca kadrę dydaktyczną wskazana do realizacji kursu / modułu spełnia wymogi określone w pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia tj:
I. posiada co najmniej 3 – letnie (tj. z okresu 01.09.2014-31.08.2017) doświadczenie zawodowe w realizacji kursów /modułów o podobnej tematyce (w tym zrealizowanie minimum 100 godzin zajęć),
II. posiada przygotowanie pedagogiczne (ukończony kurs pedagogiczny),
Podstawą do oceny spełnienia warunków wymienionych w pkt. I,II, jest Życiorys Zawodowy trenera (załącznik 2 do zapytania ofertowego). Dodatkowo wymagane jest złożenie przez trenera oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
(Oświadczenie – załącznik 4 do zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Życiorys zawodowy trenera - zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie trenera - zgodnie z zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - zgodnie z zał. nr 4 do zapytania ofertowego .

Zamawiający zastrzega możliwość żądania, w trakcie oceny oferty, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wykształcenia i doświadczenia kadry dydaktycznej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przeprowadzi wybór Wykonawcy/Wykonawców poprzez ocenę Ofert dla każdego zamówienia częściowego osobno.
Zamówienia częściowe dotyczą realizacji poszczególnych modułów kursu wskazanych w zapytaniu ofertowym.
W przypadku zamówień częściowych dotyczących modułów 12,13,14,15 KURSU DEKARZ-CZELADNIK oraz wszystkich modułów KURSU DEKARZ-MISTRZ, z uwagi na dużą liczbę godzin realizacji modułu, Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru do realizacji kursu w każdym z tych modułach dwóch trenerów.
Wybór oferty dla każdej części zamówienia dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wybór oferty dla każdej części zamówienia dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
cena - waga 40%
doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń - waga 60%

Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) dla danego modułu z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof).
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty dotyczące realizacji zlecenia w tym koszt przygotowania materiałów szkoleniowych (wsadu), prezentacji, koszt dojazdu, koszt przygotowania pytań do egzaminu wewnętrznego.
Szczegółowy algorytm oceny kryterium "cena" został zapisany w zapytaniu ofertowym.

W kryterium dotyczącym doświadczenia trenera / kadry dydaktycznej w realizacji kursów /modułów o podobnej tematyce oceniana będzie liczba godzin takich szkoleń / modułów szkoleń zrealizowanych przez tego trenera w okresie ostatnich 3 lat (tj. okresu 01.09.2014-31.08.2017). Ocena przeprowadzona będzie na podstawie informacji zamieszczonych w załączniku nr 2 (Życiorys zawodowy trenera).
Ocena:
a) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat ponad 200 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu – 60 pkt.
b) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat od 151 do 200 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 40 pkt.
c) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat od 101 do 150 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 20 pkt.
d) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat 100 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marian Michułka - wpł. 19.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych; Dekarz czeladnik M: 5; Dekarz mistrz M: 9.
Krzysztof Jarosz - wpł. 21.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych; Dekarz czeladnik M: 3, 6; Dekarz mistrz M: 8.
Jerzy Turek - wpł. 21.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych, 60 zł/godz. zaj. praktycznych; Dekarz czeladnik M: 16; Dekarz mistrz M: 6.
Grzegorz Babraj - wpł. 21.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych; Dekarz czeladnik M: 4.
Ireneusz Lisiecki - wpł. 21.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych, 60 zł/godz. zaj. praktycznych; Dekarz czeladnik M: 7, 8, 9, 10, 11, 15; Dekarz mistrz M: 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Marek Ćwielong - wpł. 21.09.2017r. cena: 60 zł/godz. zaj. praktycznych; Dekarz czeladnik M: 12; Dekarz mistrz M: 3, 4, 8.
Krzysztof Feliszewski - wpł. 21.09.2017r. cena: 60 zł/godz. zaj. praktycznych; Dekarz czeladnik M: 13, 14; Dekarz mistrz M: 2, 5, 6, 7.
Piotr Klimza - wpł. 22.09.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych; Dekarz czeladnik M: 1,2.
Liczba wyświetleń: 1420