Strona główna
Logo unii europejskiej

wybór Wykonawcy świadczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów Monter PV przygotowujących do egzaminu UDT

Data publikacji: 14.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2017

Numer ogłoszenia

1021009

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 23.02.2017r. do godziny 12.00 w formie:
- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:
4EDU Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice
- faxem na numer: +48 32 721 86 53
- w wersji elektronicznej na e-mail: projekty@4edu.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@4edu.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Tylikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 302 96 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór Wykonawcy świadczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów Monter PV przygotowujących do egzaminu UDT w ramach projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” RPSL.11.03.00-24-034D/16 – realizowanego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów Monter PV przygotowujących do egzaminu UDT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia 3 edycji kursów Monter PV przygotowujących do egzaminu UDT.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane terminy organizacji szkoleń:
I edycja w terminie 02-03.2017 r.
II edycja w terminie 01-02.2018 r.
III edycja w terminie 10-11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

I. Nazwa kryterium: Cena
Znaczenie kryterium - waga: 60%
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania: 60

II. Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej w zakresie prowadzenia szkoleń
Znaczenie kryterium - waga: 20%
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania: 20

III. Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej w zakresie wykonania i oddania do użytku instalacji fotowoltaicznych do 40 kW
Znaczenie kryterium - waga: 20%
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania: 20

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Solar-Energy S.A.
ul. Pańska 73, 00-832 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 23.02.2017 r. o godzinie 07:01
Cena brutto 89.820,00 zł
Liczba wyświetleń: 1776