Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017

Data publikacji: 07.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2017

Numer ogłoszenia

1020165

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 20/02/2017 r., do godz. 18.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.

1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kubecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 500 703

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług badawczych:
1. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu - 1 szt.,
2. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna przyjętych rozwiązań - 1 szt.,
3. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych - 1 szt.,

Zakres badań oraz rezultaty wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie założonych w projekcie usług badawczych

Przedmiot zamówienia

zakup następujących usług badawczych:
1. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - szczegółowe opracowanie przynajmniej trzech koncepcji realizacji procesu - 1 szt.,
2. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - analiza teoretyczna przyjętych rozwiązań - 1 szt.,
3. Prace badawcze:
Usługa badawcza dotycząca opracowania nowego sposobu kucia na zimno wybranych noży z dwustopniową częścią chwytową - badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych - 1 szt.,

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) zgodnie z następującym harmonogramem:
- wykonanie usługi badawczej Nr 1 - nie później niż do 15/05/2017
- wykonanie usługi badawczej Nr 2 - nie później niż do 15/08/2017
- wykonanie usługi badawczej Nr 3 - nie później niż do 15/12/2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 50%
b) Działalność innowacyjna: 20%
c) Działalność wdrożeniowa: 20%
d) Aktywność naukowa: 10%

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 2/RPOWL/D1.2 z dn. 06/02/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D ; 20-618 Lublin
NIP: 7120104651

Pismo/oferta z dn. 10.02.2017r. (w zamkniętej kopercie)
DATA wpływu oferty - 20.02.2017

CENA łączna:
netto - 750 000,00 PLN
brutto - 922 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 1230