Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017

Data publikacji: 16.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2017

Numer ogłoszenia

1017444

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 24/01/2017 r., do godz. 15.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup środków trwałych”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.
1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kubecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 500 703

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującej aparatury naukowo - badawczej:
1. Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową - 1 szt.,
CPV 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe.
Opis:
Chropowatościomierz powinien posiadać funkcję automatycznej kalibracji i pamięci wyników.
Filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-210.
Powinien umożliwiać transmisję i zapisywanie danych pomiarowych i warunków pomiaru, stosowane parametry zgodne z DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI.
Chropowatościomierz powinien umożliwiać pomiary małych otworów do głębokości 75 mm, elementów płaskich i walcowych.

2. Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella - 1 szt.,
CPV 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe.
Opis:
Twardościomierz do pomiarów w skali Rockwella, o dużej dokładności (0,1 HR) zgodnie z DIN ISO 6508-2, ASTM E-18.
Sztywna rama umożliwiająca pomiary w surowych warunkach warsztatowych elementów o średnicy do 200mm i wysokości do 175mm.
Wyposażenie powinno zawierać wgłębnik Rockwella 120 stopni, wgłębnik z kulką stalową 1/16””, kulki stalowe 1/16””, kowadełko płaskie i kowadełko w kształcie V, płytki wzorcowe twardości, poziomicę.
Twardościomierz powinien umożliwiać transmisję i zapisywanie danych pomiarowych rejestrowanych pomiarów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyspecyfikowanych urządzeń

Przedmiot zamówienia

1. Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową - 1 szt.,

2. Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella - 1 szt.,

Kod CPV

38410000-2

Nazwa kodu CPV

Przyrządy pomiarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) zgodnie z następującym harmonogram:

1. Aparatura naukowo-badawcza: Chropowatościomierz z płozą pomiarową – Dostawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aparatury nie później niż do dnia 31/01/2017
2. Aparatura naukowo-badawcza: Twardościomierz Rockwella – Dostawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aparatury nie później niż do dnia 31/01/2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
b) Termin realizacji usługi: 20%
Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 01/RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 01/RPOWL/D1.2 z dn. 16/01/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PHU FAKTOR Piotr Pachaczyński,
ul. Jagiellońska 26; 64-800 Chodzież

DATA wpływu oferty / otwarcia oferty: 24.01.2017 r.
CENA łączna:
netto - 22 300,00 PLN
brutto - 27 429,00 PLN
Liczba wyświetleń: 1382