Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/ZPKP/2016

Data publikacji: 08.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2017

Numer ogłoszenia

1014058

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć: 1. listownie lub kurierem, osobiście do Biura Projektu, ul. Rostafińskich 4 , 02-593 Warszawa, w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00 oraz 2. drogą e-mailową przesyłając skan wymaganych dokumentów na adres: projekt@klastrypolskie.pl
Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@klastrypolskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Bernadettą Wojtania, nr tel. (22) 250 13 86, w dni robocze w godzinach 10:00-13:00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(22) 250 13 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP” nr POWR.02.02.00-00-0085/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Związek Pracodawców Klastry Polskie zaprasza do składania ofert na opracowanie analiz potrzeb rozwojowych oraz Planów Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną (wg PKD sekcja C) działających w sektorze lotniczym.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia (w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu).

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zmiana treści umowy jest możliwa pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia (w Rozdziale V Sposób przygotowania i złożenia oferty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wykluczenia

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

Adres

01-452 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

533911904

NIP

5223002197

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP

Numer projektu

POWR.02.02.00-00-0085/16-00
Liczba wyświetleń: 1171