Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZPKP/2016

Data publikacji: 18.11.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2016

Numer ogłoszenia

1011968

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data upublicznienia zmienionego zapytania: 02.12.2016 r.
Opis dokonywanych zmian:
Zamawiający dokonał usunięcia oczywistych omyłek w załączonej treści zapytania (Zapytanie ofertowe nr 1/ZPKP/2016):
1. W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 13 Termin realizacji zamówienia:
było: „od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2017 r.”
jest: „od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.”
2. W rozdziale V Sposób przygotowania i złożenia oferty w pkt. 6 w ppkt b:
było: „ofertę należy złożyć nie później niż do 25.11.2016 r. – decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego”
jest: „ofertę należy złożyć nie później niż do 19.12.2016 r. – decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego” (zgodnie z terminem składania ofert określonym w treści opublikowanej w Bazie Konkurencyjności)

Dodatkowo, od dnia 02.12.2016 r. zmianie uległ numer telefonu do kontaktów w sprawach dotyczących niniejszego zapytania:
Aktualny numer telefonu do kontaktu: 22 250 13 86

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do załączonej treści zapytania – Zapytanie ofertowe nr 1/ZPKP/2016/po zmianach.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć: 1. listownie lub kurierem, osobiście do Biura Projektu, ul. Rostafińskich 4 , 02-593 Warszawa, w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00 oraz 2. drogą e-mailową przesyłając skan wymaganych dokumentów na adres: projekt@klastrypolskie.pl
Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@klastrypolskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Bernadettą Wojtania, nr tel. (22) 250 13 86, w dni robocze w godzinach 10:00-13:00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(22) 250 13 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP” nr POWR.02.02.00-00-0085/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Związek Pracodawców Klastry Polskie zaprasza do składania ofert na opracowanie analiz potrzeb rozwojowych oraz Planów Rozwojowych dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną (wg PKD sekcja C) działających w sektorze lotniczym.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wykluczenia

Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 1/ZPKP/2016 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

Adres

Księcia Bolesława 1/3

01-452 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

533911904

NIP

5223002197

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP

Numer projektu

POWR.02.02.00-00-0085/16-00
Liczba wyświetleń: 1296