Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnego ulepszenia technologii procesu projektowania, tworzenia i zarządzania formularzami badań klinicznych eCRF (Electronic Case Report Form/Elektroniczna Karta Obserwacji Klinicznej)

Data publikacji: 03.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2018

Numer ogłoszenia

8491

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Zostało dołączone zapytanie ofertowe w formacie pdf.

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, podpisując ją w sposób nieścieralny.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej:
2.1. Oferty składane osobiście należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem aleja Korfantego 79, 40-161 Katowice. Oferta powinna zostać umieszczona w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie i opisana w sposób następujący: „ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2018. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 11.09.2018r. DO GODZ. 23:59”
2.2. W przypadku oferty składane w wersji elektronicznej należy ją zeskanować i przesłać w formacie pdf na adres e-mail: 2kmm@2kmm.pl, podając następujący tytuł e-maila: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2018. Nie otwierać do dnia 11.09.2018r. do godz. 23:59”.

Termin składania oferty:

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2018 do godziny 23:59.
2. Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę osobistego złożenia oferty na adres Zamawiającego lub otrzymania listu poczty elektronicznej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania oferty, zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku weryfikacji i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2kmm@2kmm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Mirowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 296 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej świadczonej przez Jednostkę Naukową, polegającej na opracowaniu innowacyjnego ulepszenia technologii procesu projektowania, tworzenia i zarządzania elektronicznymi formularzami badań klinicznych eCRF.

Projekt będzie realizowany w ramach Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II Osi Priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez 2KMM Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi badawczo-rozwojowych, polegającej na opracowaniu innowacyjnego ulepszenia technologii procesu projektowania, tworzenia i zarządzania elektronicznymi formularzami badań klinicznych eCRF (Electronic Case Report Form/Elektroniczna Karta Obserwacji Klinicznej).

Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuj realizacje następujących prac badawczo-rozwojowych:
1. Analizę przebiegu procesu tworzenia oraz zarządzania eCRF
2. Analizę dotychczas wykorzystywanej technologii
3. Projekt innowacyjnego usprawnienia używanej technologii tworzenia i utrzymania elektronicznych formularzy eCRF (ich struktury oraz formy). Proponowane rozwiązania powinny być technologicznie spójne i zintegrowane z obecnie używaną technologią.
4. Prototyp ulepszenia technologii wspomagającej automatyzację procesu tworzenia eCRF zgodnie z przygotowanym projektem.
5. Pełną dokumentację projektową w języku angielskim

Przedmiot zamówienia

Ulepszona technologia powinna, po jej wdrożeniu, pozytywnie wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio na wszystkie etapy procesu wytworzenia oraz późniejszego utrzymania usługi udostępnienia eCRF. Innowacyjność opracowanego ulepszenia obecnie wykorzystywanej technologii powinna przede wszystkim polegać na automatyzacji poszczególnych etapów procesu. Efektem jego wykorzystania powinno być skrócenie czasu oraz redukcja nakładów na wytworzenie produktu a także obniżenie kosztów utrzymania usługi w całym okresie realizacji badania klinicznego. Dodatkową korzyścią powinna być również poprawa jakości oferowanej usługi.

Kluczowe elementy procesu tworzenia oraz utrzymania elektronicznych formularzy eCRF:
• Analiza protokołu badania
• Projektowanie formularzy
o Przygotowanie struktury oraz zależności pomiędzy formularzami
o Przygotowanie układu graficznego (formatki, pola, elementy interfejsu graficznego)
• Prezentacja projektu dla Sponsora celem jego akceptacji
• Produkcja eCRF
o stworzenie bazy danych
o programowanie formularzy
o testowanie
o walidacja systemu
• Uruchomienie, udostępnienie eCRF Sponsorowi w postaci usługi SaaS
• Wprowadzania bieżących, konicznych zmian w już uruchomionym eCRF


Zakres usługi badawczo-rozwojowej:

Zadanie 1
Wykonanie analiza procesu tworzenia oraz utrzymania elektronicznych formularzy eCRF
W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi prace badawcze w postaci analizy przebiegu procesu tworzenia i utrzymania elektronicznych formularzy eCRF. Wykonanie analizy procesu jest niezbędne elementem umożliwiającym opracowania ulepszenia technologii. Kluczowym elementem opracowywanego ulepszenia jest dokonanie optymalizacji procesu osiągnięte poprzez jego automatyzację. W efekcie przeprowadzonej analizy Wykonawca powinien określić i ocenić, które elementy procesu powinny zostać objęte optymalizacją z wykorzystaniem, opracowanego w późniejszym etapie usługi, ulepszenia technologii. Automatyzacja wskazanych elementów, po wdrożeniu opracowanego ulepszenia, powinna pozytywne wpłynąć na cały proces tworzenie i utrzymania udostępnionych formularzy eCRF.

Zadanie 2
Wykonanie analizy wykorzystywanej technologii
W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi analizę obecnie wykorzystywanej technologii w procesie tworzenia i utrzymania formularzy eCRF. Wykonanie tych prac jest niezbędnym elementem umożliwiającym opracowania ulepszenia technologii zgodnie z zamówieniem. Opracowane ulepszenie musi być spójne i zintegrowane z obecnie używaną technologią. Dokonanie tej analizy pozwoli Wykonawcy na opracowanie innowacyjnego ulepszenia technologii, które spełni powyższy warunek. Efektem przeprowadzonej analizy mają również być ocena i wybór elementów, które pod względem technologicznym powinny zostać objęte opracowanym w kolejnych etapach projektu ulepszeniem technologii.

Zadanie 3
Przygotowanie projektu innowacyjnego ulepszenie technologii
W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do opracowania projektu innowacyjnego usprawnienia technologicznego. Opracowana ulepszona technologia, powinna polegać przede wszystkim na automatyzacji procesu i musi być zgodna i zintegrowane z obecnie wykorzystywanymi technologiami w całym procesie (SQL Server, ASP.Net, C#, JS jQuery).

Zadanie 4
Wykonanie prototypu innowacyjnego ulepszenie technologii
W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi praca badawczo-rozwojowe w celu wykonania, na podstawie opracowanego projektu w zadaniu nr 3, prototypu ulepszenia technologii wspomagającego automatyzacje procesu tworzenia oraz utrzymania formularzy eCRF. Opracowany prototyp powinien potwierdzić, że opracowane ulepszenie technologii jest spójne i integralne z obecnie wykorzystywaną technologią w procesie.

Zadanie 5
Przygotowanie dokumentacji projektowej w języku angielskim
W ramach zadania Wykonawca przygotuje dokumentację opracowanego ulepszenia technologii. Dokumentacja zostanie napisana w języku angielskim.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia projektu: marzec 2019 r.
Planowany termin zakończenia projektu: grudzień 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być tylko Jednostki Naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

Zespół Wykonawcy posiada doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych, tzn. realizował przynajmniej jeden projekt w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych w okresie 2015-2018.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi i rzeczowymi wystarczającymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejsze oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: Cena oferty (netto)

Punkty za kryterium „cena oferty (netto)” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Pi =(Cmin )/Ci x 100

gdzie:
Pi – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)
Cmin – najniższa cena
Ci – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

2KMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres

Al. Korfantego 83

40-160 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342507946

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Informatyki,
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 10.09.2018
Cena: 400 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 1136