Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Data publikacji: 04.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2020

Numer ogłoszenia

34513

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać:
 w wersji elektronicznej na adres e-mail: marekkap62@o2.pl lub
 pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 95-080 Tuszyn, ul. Wyspiańskiego 11.

Uwaga!
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki nr 2 i 3 powinny stanowić scan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.
Liczy się data wpływu oferty pod wskazane adresy, a nie data wysyłki.

Oferta:
1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
2. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zamówienia.
5. Kompletna oferta musi zawierać minimum:
a) cenę netto i brutto w PLN.
b) termin ważności oferty.
c) termin realizacji dostawy.
d) termin realizacji umowy.
e) okres gwarancji.
f) specyfikację techniczną wraz z opisem.
g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
h) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marekkap62@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Kapuściński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 994 490

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Linia technologiczna do produkcji 3-warstwowych maseczek ochronnych z gumkami i wprowadzeniem drutu na nos:
1. Automat do produkcji korpusów maski – 1 szt.
2. Automat do mocowania gumek – 4 szt.
3. Automat do pakowania masek – 2 szt.
4. Automat do sterylizacji promieniami UV – 1 szt.
5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: 95-080 Tuszyn, Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 26.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu "DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SZANSĄ NA POKONANIE SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19" w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa II – INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie II.3 – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
Poddziałanie II.3.1 – INNOWACJE W MŚP
Typ projektu – WSPARCIE MŚP NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Przedmiot zamówienia

Linia technologiczna do produkcji 3-warstwowych maseczek ochronnych z gumkami i wprowadzeniem drutu na nos:
1. Automat do produkcji korpusów maski – 1 szt.
2. Automat do mocowania gumek – 4 szt.
3. Automat do pakowania masek – 2 szt.
4. Automat do sterylizacji promieniami UV – 1 szt.
5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.
Wymagania techniczne zostały przedstawione w załączniku nr 1 – specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być nowe.
Odbiór techniczny nastąpi po montażu i uruchomieniu w miejscu dostawy: 95-080 Tuszyn, Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 26.

Kod CPV

42710000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.
Nazwa i kod CPV:
48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji projektu: 15.07.2020 - 31.10.2020.

Termin ważności oferty: Do dnia 31-10-2020
Termin wyboru oferty: Do dnia 08-09-2020
Termin podpisania umowy: Do dnia 11-09-2020
Termin realizacji dostawy: Do dnia 12-10-2020 – termin nieprzekraczalny!
Termin realizacji umowy: Do dnia 31-10-2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:
1. Nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą 1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELEGANT” Marek Kapuściński. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.
3. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Potencjał techniczny

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają potencjał techniczny, kadrowy oraz serwisowo – szkoleniowy w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:
1. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowe i należyte wykonanie zamówienia.
2. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.
3. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu jest zdolność do montażu maszyn i urządzeń w budynku produkcyjnym pod wskazanym adresem dostawy, zwłaszcza możliwość wstawienia wszystkich maszyn do pomieszczenia przez drzwi o standardowej szerokości 90 cm.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na zasadach opisanych w zapytaniu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, w następującym zestawie przedmiotów zamówienia:
a) Poz. 1-4 oraz
b) Poz. 5

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
1. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy przynajmniej 1 maszyny lub urządzenia, choćby o 1 dzień.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.
b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,
c) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamówienia uzupełniające

Postanowienia końcowe:
1. W każdym momencie prowadzenia postępowania Zamawiający może zrezygnować z któregokolwiek etapu postępowania, zmodyfikować ich kolejność lub wprowadzić nowe etapy.
2. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia do Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Oświadczenia zawarte w ofercie są prawdziwe. Wszelkie informacje wprowadzające w błąd, umieszczone w ofercie mogą być podstawą do wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w postępowaniu zakupowym.
4. Po otrzymaniu oferty Zamawiający może zażądać od Oferenta dostarczenia dodatkowych, pisemnych wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia powinny zostać przesłane niezwłocznie po zapytaniu Zamawiającego.
5. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia postępowania, w tym także podczas negocjacji, a także po ich zakończeniu, oraz prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM 1. Termin realizacji dostawy liczony w tygodniach – (50%)
ZASADY PUNKTACJI:
Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K1 = Termin min / Termin badany *50
Gdzie:
 Termin min – termin najkrótszy spośród badanych ofert
 Termin badany – termin badanej oferty
Jeśli oferta uwzględnia różne terminy realizacji dostawy dla poszczególnych maszyn i urządzeń, to w ramach kryterium oceniana będzie najdłuższy termin realizacji dostawy ujęty w danej ofercie.

KRYTERIUM 2. Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – (30%)
ZASADY PUNKTACJI:
Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K2 = Cena min / Cena badana *30
Gdzie:
 Cena min – cena najniższa spośród badanych ofert
 Cena badana – cena badanej oferty
W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienie porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego, porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty kompletnej dostawy Zamówienia.

KRYTERIUM 3. Okres gwarancji liczony w miesiącach – 20%
ZASADY PUNKTACJI:
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane według poniższego wzoru:
K3 = Gwarancja badana / Gwarancja max *20
Gdzie:
 Gwarancja badana – Gwarancja badanej oferty
 Gwarancja max – najdłuższa Gwarancja spośród badanych ofert
Jeśli oferta uwzględnia różne okresy gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, to w ramach kryterium oceniana będzie najkrótsza gwarancja ujęta w danej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najpełniej spełniająca wszystkie ww. i rozpatrywane sumarycznie kryteria, która otrzyma najwyższą ocenę punktową, liczoną wg wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową sumaryczną liczbę punktów, Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najkrótszy termin dostawy.

Brak informacji potwierdzających spełnienie każdego z powyższych kryteriów skutkować będzie przyznaniem w ramach kryterium 0 punktów.

Wykluczenia

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wykluczenia:
1. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą 1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELEGANT” Marek Kapuściński. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Podmioty wobec których wszczęto postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELEGANT” Marek Kapuściński

Adres

Wyspiańskiego 11/-

95-080 Tuszyn

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

605 994 490

Fax

-

NIP

7710005111

Numer naboru

RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pozycja: 1 – 4:
SEMACO spółka jawna, 31-977 Kraków, os. Szkolne 19A
Data wpłynięcia oferty: 07.09.2020
Cena netto: 1 140 000,00 PLN
Cena brutto: 1 402 200,00 PLN

Pozycja: 5:
F.H.U. "Plot-ER" RADOSŁAW MARYNOWSKI, 95-200 Pabianice, ul. Południowa 33
Data wpłynięcia oferty: 07.09.2020
Cena netto: 30 000,00 PLN
Cena brutto: 36 900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 563