Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”

Data publikacji: 06.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2021

Numer ogłoszenia

30835

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany terminu składania ofert oraz zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wersja z dnia 26 luty 2021 - dokonano zmiany terminu składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego: BIRTECH Sp. z o.o. Sp.k., ul.
JUTRZENKI, nr 20, BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 31 maja 2021r.
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. BIRTECH Sp. z o.o. Sp.k., ul. JUTRZENKI, nr 20, BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 31 maja 2021r.
c) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@birtech.pl najpóźniej do godz. 15.00 dnia 31 maja 2021r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@birtech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Kołodziej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 812 880

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”
Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie:
„Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”
W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki
A. Opracowanie projektu budowlanego
B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej)
E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: łobeski Miejscowość: działki gruntu nr 70/1 położona powiat łobeski, gmina: Węgorzyno – obszar wiejski, obręb Gardno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, dotycząca wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, które przekraczają wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Projekt będzie realizowany w formule “zaprojektuj i wybuduj” - zasadnicze roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane będą realizowane w ramach jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie oraz wykonanie robót

Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego
Z uwagi na fakt, że projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu budowlanego instalacji i pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.Opis poszerzono w treści zapytania.

Ogrodzenie terenu
Opis: By zapewnić bezpieczeństwo oraz uniemożliwić dostęp do elektrowni osób niepowołanych przewiduje się ogrodzenia terenu elektrowni. Projektuje się zastosowanie standardowego ogrodzenia panelowego wys. 1,83m – 2,2m

Zakup i Instalacja monitoringu przemysłowego
Opis: 1 komplet obejmuje ok. 4 kamer zainstalowanych na 6 metrowych masztach
Parametry urządzenia:
• Rozdzielczość min. 1920x1080
• Klasa szczelności min. IP67
Opis poszerzono w treści zapytania.

Informacja i promocja
1 tablica – informacyjna oraz 2 tablica pamiątkowa. Tablice pozwolą na prawidłowe informowanie społeczeństwa i fakcie współfinansowania projektu ze środków unijnych.
Opis poszerzono w treści zapytania.

Zakup i instalacja konstrukcji nośnej
Opis
W skład kompletu wejdzie konstrukcja wsporcza pod komplet 2468 - 2496 szt. paneli fotowoltaicznych (każdy o masie około 22kg).
Konstrukcja nośna jest niezbędna z punktu widzenia zapewnienia trwałego i bezpiecznego punktu podparcia modułów fotowoltaicznych. Opis poszerzono w treści zapytania.

Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych
Opis
W skład kompletu wejdzie od 2468 do 2499 sztuk paneli (modułów fotowoltaicznych), każdy o mocy 400-405 Wp. Co łącznie złoży się na moc zainstalowaną maksymalnie 999,9kW) o następujących parametrach:
• Moc 400-405 Wp
• Materiał komórek: ogniwa monokrystaliczne
Wyjaśnienie parametrów: planowana moc instalacji wynosi do 1MW. Na całkowitą moc zainstalowaną złoży się liczba paneli (2468 - 2499szt.) o mocy 400-405Wp. Moduły fotowoltaiczne są najistotniejszym elementem całej instalacji – odpowiadają one za przetworzenie energii słonecznej w elektryczną

Zakup i instalacja okablowania
Opis wydatku
Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a falownikiem) zostanie zaprojektowane z użyciem przewodów jednożyłowych, o przekroju 4 mm2. Zakończenie przewodów od strony paneli oraz inwerterów zostanie wykonane z użyciem wtyków MC-4.
Opis poszerzono w treści zapytania.

Zakup i instalacja stacji transformatorowej
Opis:
W skład kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o następujących parametrach:
Moc znamionowa: do 1MVA
Napięcie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV
Opis poszerzono w treści zapytania.

Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic
Opis:
Rozdzielnice falowników fotowoltaicznych zapewniają bezpieczeństwo elektryczne i gwarancję długiego działania całego systemu. Zawiera elementy zabezpieczeń nadprądowych i rozłączniki.

Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego
Opis:
W skład kompletu wejdzie 4 -10 falowników o następujących parametrach:
Wejście (DC)-
Maks. Napięcie wejściowe 1000 - 1500V
Min. napięcie wejściowe 200-800V
Wyjście (AC) –
Moc nominalna 100 - 225kW
Opis poszerzono w treści zapytania.

Wykonanie przyłącza
Opis: Przyłącze energetyczne SN wykonywane jest w celu umożliwienia oddawania wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii do sieci dystrybucyjnej. Opis poszerzono w treści zapytania.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane maksymalnie do 15.12.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zapytania, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania określonego doświadczenia:
− w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie należycie conajmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 500 kWp, wraz z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony przez co najmniej jednego konsorcjanta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Od Oferenta wymaga się posiadania okreslonych zasobów kadrowych:
a) kierownik robót elektrycznych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
− wykształcenie wyższe techniczne;
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
− nie mniej niż 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru,
− posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,
b) kierownik robót budowlanych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
− nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru.
Osoby te muszą porozumiewać się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu montażowi lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.
Oferent musi załączyć wykaz osób zawierający informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnieniach, i doświadczeniu spełniających wymagania niniejszego Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Od Oferenta wymaga się określonych zasobów ekonomicznych:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni:
a) Przedstawić polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
b) Przedstawić zaświadczenie z banku, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiąc przed terminem składania ofert, potwierdzające, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych), zapewniające możliwość finansowania wydatków.
c) Do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym zabezpieczenie to może zostać wniesione w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
d) Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
e) Zabezpieczenia wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczenia muszą być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia, a także o okres rękojmi. Z treści właściwego dokumentu dot. zabezpieczenia powinno wynikać, że bank lub ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie max. 30 dni od dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
f) Zamawiający wskazuje, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia.
g) Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach , odpowiednio:
▪ 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
▪ 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach:
a) modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników,
b) modyfikacji przedmiotu umowy poprzez wprowadzenie nowszych technicznie, sprawniejszych i mniej awaryjnych urządzeń i podzespołów,
c) zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
c) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający mimo działania z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
d) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,
e) zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane oświadczenia i dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEIDG).
b) Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia oferty.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3.5.1 (Załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty).
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do formularza oferty).
e) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4 do formularza oferty).
f) Dowód wniesienia wadium.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA: Waga: 55%
a) Cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).
b) Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana) x 100 x waga %
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 55 punktów.

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: Waga: 20%
a) Czas usunięcia awarii (usterki) to czas liczony w godzinach od momentu jej zgłoszenia do momentu jej usunięcia.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 120 godzin - 0 pkt
− 96 godzin - 5 pkt
− 72 godzin - 10 pkt
− 48 godzin - 15 pkt
− 24 godzin - 20 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Okres gwarancji producenta na falowniki (inwertery): Waga 15%
a) Okres gwarancji to czas liczony w latach od dnia oddania elektrowni do użytkowania do dnia wygaśnięcia gwarancji.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 10 letni okres gwarancji - 0 pkt
− 11 letni okres gwarancji - 3 pkt
− 12 letni okres gwarancji - 6 pkt
− 13 letni okres gwarancji - 9 pkt
− 14 letni okres gwarancji - 12 pkt
− 15 letni okres gwarancji - 15 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 15 punktów.

Okres gwarancji na roboty budowlane i montażowe: Waga: 10%
a) Okres gwarancji to czas liczony w latach od dnia oddania elektrowni do użytkowania do dnia wygaśnięcia gwarancji.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 5 letni okres gwarancji - 0 pkt
− 6 letni okres gwarancji - 2 pkt
− 7 letni okres gwarancji - 4 pkt
− 8 letni okres gwarancji - 6 pkt
− 9 letni okres gwarancji - 8 pkt
− 10 letni okres gwarancji - 10 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

Wykluczenia

W zapytaniu nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia.
b) Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BIRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

JUTRZENKI 20

43-300 BIELSKO-BIAŁA

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

609 812 880

NIP

9372673160

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 922