Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie badań przemysłowych dotyczących opracowanie zestawu metod i algorytmów wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w celu monitorowania jakości danych oraz przebiegu badań klinicznych.

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2019

Numer ogłoszenia

26816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, podpisując ją w sposób nieścieralny.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej:
2.1. Oferty składane osobiście należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem aleja Korfantego 83, 40-160 Katowice. Oferta powinna zostać umieszczona w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie i opisana w sposób następujący: „ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2019. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 12.12.2019r. DO GODZ. 23:59”
2.2. W przypadku oferty składane w wersji elektronicznej należy ją zeskanować i przesłać w formacie pdf na adres e-mail: 2kmm@2kmm.pl, podając następujący tytuł e-maila: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2019. Nie otwierać do dnia 12.12.2019r. do godz. 23:59”.

Termin składania oferty

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2019r do godziny 23:59.
2. Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę osobistego złożenia oferty na adres Zamawiającego lub otrzymania listu poczty elektronicznej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania oferty, zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku weryfikacji i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2kmm@2kmm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Mirowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 296 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi, obejmującej wykonanie badań przemysłowych, polegających na opracowaniu zestawu metod i algorytmów opartych na technologi sztucznej inteligencji (AI) i elementach uczenia maszynowego (ML), wspierających proces zapewnienie jakości zbieranych danych oraz innych zdarzeń związanych z realizacja badania klinicznego. Wybór Podwykonawcy usługi w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” został dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez 2KMM Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POIR na lata 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest wybór Podwykonawcy do projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej, w pełni zwalidowanej platformy elektronicznego gromadzenia danych klinicznych” realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi, obejmującej wykonanie badań przemysłowych, polegających na opracowaniu zestawu metod i algorytmów opartych na technologi sztucznej inteligencji (AI) i elementach uczenia maszynowego (ML), wspierających proces zapewnienie jakości zbieranych danych oraz innych zdarzeń związanych z realizacja badania klinicznego.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych, polegających na opracowaniu zestawu metod i algorytmów opartych na technologii sztucznej inteligencji (AI) i elementach uczenia maszynowego (ML), służących do ciągłej analizy zbieranych danych klinicznych, a następnie ich interpretacji, w celu automatycznego tworzenia propozycji nowych reguł monitorujących. Opracowane metody oraz algorytmy uczące będą stanowić wsparcie dla działania moduły Wirtualnego Monitora - opracowanego przez Zamawiającego automatycznego mechanizmu monitorowania jakości zbieranych danych. Moduł będzie stanowił element opracowywanej przez Zamawiającego platformy elektronicznego gromadzenia danych (EDC), wspomagającej prowadzenie badań klinicznych. Jego działanie jest oparte na zestawie zasad i reguł monitorujących, nadzorujących w sposób ciągły, lecz kontrolowany przez człowieka, jakość zbieranych danych oraz sposób ich gromadzenia. Działania pacjentów, monitorów oraz badaczy również będą podlegały monitorowaniu, w celu wykrywania pacjentów/ośrodki generujące słabej jakości dane oraz wczesnemu przeciwdziałaniu i zatrzymaniu pacjenta/ośrodka w badaniu.
W ramach prac, dla poprawnego wykonania zadań, Wykonawca zapozna się z problematyką realizacji badań klinicznych oraz specyfiką realizowanego projektu badawczego. Następnie wykona badania przemysłowe, których bezpośrednim produktem będzie dokumentacja w języku angielskim, opis algorytmów i metod AI, ML oraz procedury komputerowe wraz z kodem źródłowym.
Rezultatem prac powinien być mechanizm analizujący zbierane dane, na podstawie których algorytmy uczące będą w stanie wskazywać (automatycznie generować) nowe reguły monitorujące, wspierające proces zapewnienie jakości danych oraz wczesne identyfikowanie źródeł generujących dane o słabej jakości. Proces uczenia się systemu będzie oparty na podstawie rzeczywistych zdarzeń oraz historycznie zaistniałych zaburzeń danych. Całe rozwiązanie musi być możliwe do implementacji w module Wirtualnego Monitora, a opracowane reguły monitorujące bezpośrednio po ich akceptacji przez osobę uprawnioną, możliwe do uruchomienia.


W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona:

1. Analizę sposobu działania Wirtualnego Monitora, będącego elementem platformy elektronicznego zbierania danych dla badań klinicznych
2. Analizę funkcjonowania oraz struktury reguł monitorujących, na podstawie których funkcjonuje moduł Wirtualnego Monitora.
3. Analizę struktury baz danych oraz opracowanego przez Zamawiającego standardu opisu gromadzonych, z wykorzystaniem platformy EDC, danych.
4. Opracowanie zastawu metoda i algorytmów uczących, opartych na technologii AI oraz ML.
5. Weryfikację oraz integrację opracowanych komponentów w warunkach laboratoryjnych.
6. Weryfikację i demonstracja opracowanego rozwiązania (prototypu) w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (symulowane warunki operacyjne)
7. Plan testów, uwzględniając co najmniej testy jednostkowe oraz akceptacyjne. Plan testów zostanie opracowany we współpracy z Zamawiającym, a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego.
8. Testy jednostkowe zgodnie z opracowanym planem testów na danych dostarczonych przez Zamawiającego.
9. Pełną dokumentację w języku angielskim.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia projektu: wrzesień 2020 r.
Planowany termin zakończenia projektu: czerwiec 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zespół Wykonawcy posiada doświadczenie w realizacji badań przemysłowych w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych, tzn. realizował przynajmniej jeden projekt w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach klinicznych w latach 2015-2019.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi i rzeczowymi wystarczającymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Zespół Wykonawcy składający się z co najmniej dwóch specjalistów posiadających stopień naukowy doktora, w tym co najmniej jeden doktora habilitowanego, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
b) Zespół Wykonawcy musi posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie systemów wspomagających procesy biznesowe lub produkcyjne poprzez zastosowanie metod sztucznej inteligencji. W szczególności Zespół musi wykazać aktywność publikacyjną w zakresie wymienionych systemów – co najmniej 3 publikacje z bazy JCR w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jedna publikacja z liczbą punktów MNiSW (wykaz obowiązujący na dzień ogłoszenia zapytania) równą 200.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi odpowiednią dokumentację, potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejsze oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: Cena oferty (netto)

Punkty za kryterium „cena oferty (netto)” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Pi =(Cmin )/Ci x 100

gdzie:
Pi – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)
Cmin – najniższa cena
Ci – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

2KMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres

Al. Korfantego 83

40-160 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342507946

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RapidSoft Sikora, Wróbel Spółka Jawna
ul. Stanisława Konarskiego 18c,
44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 12.12.2019
Cena: 250 000,00 zł (netto)
Liczba wyświetleń: 746