Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług doradczych w zakresie scenicznych, przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów wraz z wdrożeniem ich rezultatów.

Data publikacji: 20.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2019

Numer ogłoszenia

26161

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
W formie elektronicznej na adres e-mail: pawel@stickman.pl
lub
W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego: Ul.Kusocińskiego 150/4
94-054 Łódź

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
7. Zamawiający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą̨ być́ powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Zamawiającym a powyższymi podmiotami umów. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować́ udział w niniejszym postepowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@stickman.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Pałczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508588090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stickman Paweł Pałczyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie stworzenia projektu przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów
. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Stickman jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu
 Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-065/19 Stickman Paweł Pałczyński wszczyna postępowanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem planowanego zamówienia jest uzyskanie usługi doradczej w zakresie stworzenia projektu przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów rozwijanej aktualnie przez firmę Stickman .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa w obszarze stworzenia projektu przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów. Firma Stickman zajmuje się koordynacją, produkcją i obsługą techniczną wydarzeń marketingowych na festiwalach, imprezach komercyjnych, miejskich itp. Obecne plany rozwoju firmy są odpowiedzią na potrzeby runku – globalnie odchodzi się od pokazów sztucznych ogni na korzyść przestrzennych pokazów laserowych. Długofalowe plany rozwoju obejmują wdrożenie i komercjalizację nowej technologii pokazów laserowych z wykorzystaniem multimediów – rodzaju mappingu laserowego na kontencie multimedialnym.
Zakres prac obejmuje działania zmierzające stworzenia projektu przestrzennych animacji laserowych z wykorzystaniem zaawansowanych multimediów
.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Wszystkie prace powinny być zakończone w terminie nie później niż 31.12.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.02.01.02.-IP.02-10-065/19.

Usługa 1
Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług (usługa 1.5.4)
Okres: 20.05.2020

Usługa 2
Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucj i/ świadczenia usług (1.5.5)
Okres: 20.11.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot który:
• spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (weryfikacji dokonuje się na podstawie statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego oraz oświadczenia wykonawcy),
• posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,
• świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
• posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu (w świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi. W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców).

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy:
1) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 10 usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich).
2) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów doradczych zakończonych wdrożeniem innowacji.
3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym spełniającym na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:
• posiadają niezbędne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów,
• posiadają kadrę umożliwiającą rzetelne wykonanie usług doradczych i minimum jedna jest pracownikiem wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi,
• w świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy, wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców,
• w przypadku kluczowej kadry wykonawcy, wyznaczonej do realizacji usługi/usług, należy opisać wg poniższego schematu wiedzę i doświadczenie:
Imię i nazwisko pracownika wykonawcy
Nazwa usługi / usług objętych projektem, świadczonych przez pracownika
Wiedza
Doświadczenie:
nazwa podmiotu, w ramach którego świadczono usługę
forma zaangażowania (umowa o pracę / umowa zlecenie / własna działalność gosp. etc.)
rodzaj usługi
zakres usługi (cel, usługi, główne działania podejmowane w ramach usługi)
charakterystyka odbiorców usługi (osoby fizyczne / mśp/ duże firmy / inne rodzaje podmiotów, branża etc.)
okres realizacji usługi
• jeżeli w świadczeniu usługi będą uczestniczyć podwykonawcy, należy podać ich nazwę oraz opisać ich potencjał.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na podstawie listy projektów dokumentującej spełnienie przedmiotowych wymogów, załączonych do oferty oraz listy osób zdolnych do wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:
1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wraz z listą projektów dokumentującą spełnienie warunku nr 1 i 2 udziału w postępowaniu oraz listą osób zdolnych do wykonania zamówienia dokumentującą spełnienia warunku nr 3 udziału w postępowaniu.
Oferta powinna zawierać:
a. Nazwę i adres siedziby Oferenta, numer NIP
b. Datę sporządzenia oferty
c. Szczegółową wycenę poszczególnych usług


Nazwa usługi Liczba roboczogodzin przeznaczona na wykonanie usługi Stawka godzinowa netto Cena netto
1. Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług (usługa 1.5.4)
(A1) (B1) (A1xB1)
2. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucj i/ świadczenia usług (1.5.5)
(A2) (B2) (A2xB2)


d. Proponowaną metodykę realizacji każdej z usług i opis prac planowanych do ich wykonania oraz rezultatów
e. Harmonogram realizacji projektu
f. Podpis Oferenta
g. Dane osoby do kontaktu
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o posiadaniu statusu instytucji otoczenia biznesu spełniającej wymagania udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczące IOB – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1. Stawka godzinowa netto - waga 50%, liczba punktów 0-50
2. Wartość merytoryczna oferty– waga 50%, liczba punktów 0-50

Oferty będą oceniane według zależności:

KRYTERIUM 1. Średnia stawka godzinowa netto
Liczba punktów = (najniższa średnia stawka godzinowa netto wśród badanych ofert) / (średnia stawka godzinowa netto badanej oferty) x 50
Średnia stawka godzinowa netto = A1/(A1+A2+A3)*B1+A2/(A1+A2+A3)*B2+A3/(A1+A2+A3)*B3
Oceniana będzie średnia stawka godzinowa netto w PLN według wzoru zamieszczonego powyżej.
Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie oferty złożonej przez Oferenta.

KRYTERIUM 2. Wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt.
W ramach kryterium oceniana będzie wartość merytoryczna zaproponowanej metodyki oraz pracochłonność przewidzianych do realizacji prac. Punkty w ramach oceny ofert będą przyznawane w następujący sposób:
• zaproponowana metodyka i harmonogram prac nieadekwatne do przedmiotu zamówienia: 0 pkt
• zaproponowana metodyka, harmonogram prac i pracochłonność usługi adekwatne do przedmiotu zamówienia: 25 pkt
• zaproponowana metodyka zawiera innowacyjne lub autorskie metody i narzędzia: 25 pkt


Oferty zostaną̨ sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę̨ punktów, Zamawiający przeprowadzi z oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykluczenia

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta załączonego do oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

STICKMAN Paweł Pałczyński

Adres

Kusocińskiego 150/4

94-054 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

508588090

NIP

7272679914

Numer naboru

RPLD.02.01.02-IP.02-10-065/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST) jest Instytucją Otoczenia Biznesu akredytowaną
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii o profilu Centrum Innowacji.

Adres Fundacji: ul. Siewierska 16a/14 , 02-360 Warszawa
NIP: 5213276504

Oferta wpłynęła dnia 27.11.2019
Cena całościowa to 87500 zł netto
Liczba wyświetleń: 206